English
A A A A A

Ibraniyawa 2:1-18
1. Dole mu mai da hankali ga abubuwan da muka ji, don kada mu kauce.
2. Gama in saƙon da aka faɗi ta bakin malaʼiku ya zama tabbatacce, kuma kowane ƙeta umarni da rashin biyayya suka karɓi sakamakonsu da ya dace,
3. yaya za mu tsira in muka ƙyale irin wannan babban ceto? Wannan ceto, wanda Ubangiji ne ya fara sanar, aka kuma tabbatar mana ta bakin waɗanda suka ji shi.
4. Allah shi ma ya shaida ta wurin alamu, abubuwan banmamaki da muʼujizai iri-iri, da kuma baye-bayen Ruhu Mai Tsarki da aka rarraba bisa ga nufinsa.
5. Ba ga malaʼiku ba ne ya sa su yi mulkin duniya mai zuwa, wanda muke magana a kai ba.
6. Amma akwai wani wurin da wani ya shaida cewa, “Mene ne mutum, da kake tuna da shi, ɗan mutum da kake kula da shi?
7. Ka sa shi ƙasa kaɗan da darajar malaʼiku; ka naɗa shi da ɗaukaka da girma,
8. ka kuma sa kome a ƙarƙashin ƙafafunsa.” Ta sa kome a ƙarƙashinsa, Allah bai bar wani abu da bai sa a ƙarƙashinsa ba. Duk da haka a yanzu ba mu ga kowane abu a ƙarƙashinsa ba.
9. Sai dai muna ganin Yesu, wanda aka mai da shi ƙasa kaɗan da darajar malaʼiku, yanzu kuwa an naɗa shi da ɗaukaka da girma domin yǎ sha wahalar mutuwa, domin ta wurin alherin Allah yǎ ɗanɗana mutuwa saboda kowa.
10. Ta wurin kawo ʼyaʼya masu yawa zuwa ga ɗaukaka, ya dace cewa Allah, wanda dominsa da kuma ta wurinsa ne kome yake kasancewa, ya sa tushen cetonsu yǎ zama cikakke ta wurin shan wahala.
11. Da shi wanda yake tsarkake mutane da kuma su waɗanda ake tsarkakewa duk ʼyan iyali ɗaya ne. Saboda haka Yesu ba ya kunyan kiransu ʼyanʼuwansa.
12. Ya ce, “Zan sanar da sunanka ga ʼyanʼuwana; a gaban jamaʼa zan rera yabonka.”
13. Har wa yau ya ce, “Zan dogara gare shi.” Ya kuma ce, “Ga ni, da ʼyaʼyan da Allah ya ba ni.”
14. Da yake ʼyaʼyan suna da nama da jini, shi ma sai ya ɗauki kamanninsu na mutum domin ta wurin mutuwarsa yǎ hallaka wanda yake riƙe da ikon mutuwa-wato, Iblis— 
15. ya kuma ʼyantar da waɗanda dukan rayuwarsu tsoron mutuwa ya riƙe su cikin bauta.
16. Gama hakika ba malaʼiku ne ya taimaka ba, sai dai zuriyar Ibrahim.
17. Saboda wannan dole a mai da shi kamar ʼyanʼuwansa ta kowace hanya, domin yǎ zama babban firist mai aminci da mai jinƙai cikin hidima ga Allah, yǎ kuma miƙa hadayar sulhu saboda zunuban mutane.
18. Domin shi kansa ya sha wahala saʼad da aka gwada shi, yana iya taimakon waɗanda ake yi wa gwaji.