A A A A A

1 Timoti 4:1-16
1. Ruhu a sarari ya faɗa cewa a kwanakin ƙarshe waɗansu za su watsar da bangaskiya su bi ruhohi masu ruɗu da kuma abubuwan da aljanu suke koyarwa.
2. Irin koyarwan nan tana zuwa ne daga waɗansu munafukai maƙaryata, waɗanda aka yi wa lamirinsu kaca-kaca.
3. Suna hana mutane yin aure suna kuma umarce su kada su ci waɗansu irin abinci, waɗanda Allah ya halitta don waɗanda suka gaskata suka kuma san gaskiya, su karɓa da godiya.
4. Gama duk abin da Allah ya halitta yana da kyau, kada kuma a ƙi kome in dai an karɓe shi da godiya,
5. domin an tsarkake shi ta wurin maganar Allah da kuma adduʼa.
6. In ka nuna wa ʼyanʼuwa waɗannan abubuwa, za ka zama mai hidima mai kyau na Kiristi Yesu, wanda aka goya cikin gaskiyar bangaskiya da kuma koyarwa mai kyau wadda ka bi.
7. Ka kiyaye kanka daga tatsuniyoyi na rashin tsoron Allah da labarai banza na tsofaffin mata; a maimako, ka hori kanka ga zama mai tsoron Allah.
8. Gama horon jiki yana da amfani, amma tsoron Allah yana da amfani ga kowane abu, yana da albarka ga rai na yanzu da kuma rai mai zuwa.
9. Wannan magana tabbatacciya ce wadda ta cancanci cikakkiyar karɓa
10. (saboda wannan kuwa muke wahala da kuma fama), domin mun sa begenmu ga Allah mai rai, wanda yake Mai Ceton dukan mutane, musamman na waɗanda suka ba da gaskiya.
11. Ka umarta ka kuma koyar da waɗannan abubuwa.
12. Kada ka bar wani yǎ rena ka domin kai matashi ne, sai dai ka zama gurbi ga masu bi cikin magana, cikin rayuwa, cikin ƙauna, cikin bangaskiya da kuma cikin zaman tsarki.
13. Kafin in zo, ka ci gaba da karanta wa mutane Nassi, da yin waʼazi, da kuma koyarwa.
14. Kada ka yi sakaci da baiwarka, wadda aka ba ka ta wurin saƙon annabci saʼad da ƙungiyar dattawa suka ɗibiya hannuwa a kanka.
15. Ka yi ƙwazo cikin waɗannan batuttuwa; ka ba da kanka gaba ɗaya gare su, don kowa yǎ ga ci gabanka.
16. Ka kula da rayuwarka da kuma koyarwarka da kyau. Ka ɗaure a cikinsu, domin in ka yi, za ka ceci kanka da kuma masu sauraronka.