A A A A A

2 Tessalonikawa 1:1-12
1. Wasiƙa daga Bulus, da Sila, da Timoti, zuwa ga ikkilisiya ta Tassalonikawa ta Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu Kiristi:
2. Alheri da salama zuwa gare ku daga Allah Uba da kuma Ubangiji Yesu Kiristi.
3. Dole kullum mu gode wa Allah saboda ku, ʼyanʼuwa, haka kuwa ya dace, domin bangaskiyarku tana girma gaba gaba, ƙaunar da kowannenku yake yi wa juna kuwa tana ƙaruwa.
4. Saboda haka, a cikin ikkilisiyoyin Allah muna taƙama game da ɗaurewarku da kuma bangaskiyarku cikin dukan tsanani da gwaje-gwajen da kuke sha.
5. Dukan wannan yana tabbatar cewa hukuncin Allah daidai ne, saboda haka kuma za a lissafta ku a kan kun cancanci mulkin Allah, wanda dominsa ne kuke shan wahala.
6. Allah mai adalci ne: Zai sāka wa masu ba ku wahala da wahala
7. yǎ kuma sauƙaƙa muku ku da kuke wahala, har ma da mu. Wannan zai faru saʼad da aka bayyana Ubangiji Yesu daga sama cikin wuta mai ci tare da malaʼikunsa masu iko.
8. Zai hukunta waɗanda ba su san Allah ba da kuma waɗanda ba su yi biyayya da bisharar Ubangijinmu Yesu ba.
9. Za a hukunta su da madawwamiyar hallaka a kuma kau da su daga gaban Ubangiji da kuma daga ɗaukakar ikonsa
10. a ranar da zai dawo don a ɗaukaka shi a cikin mutanensa masu tsarki, yǎ kuma zama abin banmamaki ga dukan waɗanda suka gaskata. Wannan ya haɗa har da ku, domin kun gaskata shaidar da muka yi muku.
11. Sane da wannan, kullum muna adduʼa saboda ku, don Allahnmu yǎ sa ku cancanci kiransa, ta wurin ikonsa kuma yǎ cika kowace manufarku mai kyau da kuma kowane aikin da bangaskiyarku ta iza.
12. Muna wannan adduʼa don sunan Ubangijinmu Yesu yǎ sami ɗaukaka a cikinku, ku kuma a cikinsa, bisa ga alherin Allahnmu da na Ubangiji Yesu Kiristi.