English
A A A A A

Mattiyu 6:19-34
19. “Kada ku yi wa kanku ajiyar dukiya a duniya, inda asu da tsatsa suke ɓatawa, inda kuma ɓarayi sukan yi fashi, su yi sata.
20. Amma ku yi wa kanku ajiyar dukiya a sama, inda ba tsatsa da asu da za su ɓata, inda kuma ba ɓarayin da za su yi fashi, su yi sata.
21. Gama inda dukiyarka take, a nan ne fa zuciyarka za ta kasance.
22. “Ido shi ne fitilar jiki. In idanunka suna da kyau, dukan jikinka zai cika da haske.
23. Amma in idanunka suna da lahani, dukan jikinka ma zai cika da duhu. To, in hasken da yake a cikinka duhu ne, duhun ya wuce misali ke nan!
24. “Ba mai iya bauta wa iyayengiji biyu. Ko dai yǎ ƙi ɗaya, yǎ ƙaunaci ɗaya, ko kuwa yǎ yi aminci ga ɗaya, saʼan nan yǎ rena ɗayan. Ba dama ku bauta wa Allah ku kuma bauta wa Kuɗi gaba ɗaya.”
25. “Saboda haka, ina gaya muku, kada ku damu game da rayuwarku, a kan abin da za ku ci, ko abin da za ku sha; ko kuma game da jikinku, abin da za ku sa. Ashe, rai bai fi abinci ba, jiki kuma bai fi tufafi ba?
26. “Ku dubi tsuntsayen sararin sama mana; ba sa shuki ko girbi ko ajiya a rumbuna, duk da haka, Ubanku na sama yana ciyar da su. Ashe, ba ku fi su daraja nesa ba?
27. Wane ne a cikinku ta wurin damuwa zai iya ƙara wa rayuwarsa ko saʼa ɗaya?
28. “Me ya sa kuke damuwa a kan riguna? Ku dubi yadda furannin jeji suke girma mana. Ba sa aiki ko saƙa.
29. Duk da haka ina gaya muku ko Solomon cikin dukan darajarsa bai sa kayan adon da ya kai na ko ɗaya a cikinsu ba.
30. In haka Allah yake yi wa ciyawar jeji sutura, wadda yau tana nan, gobe kuwa a jefa a cikin wuta, ba zai ma fi yi muku sutura ba, Ya ku masu ƙarancin bangaskiya?
31. Don haka, kada ku damu, kuna cewa, ‘Me za mu ci?’ Ko, ‘Me za mu sha?’ Ko kuma, ‘Me za mu sa?’
32. Gama marasa sanin Allah suna fama neman dukan waɗannan abubuwa, Ubanku na sama kuwa ya san kuna bukatarsu.
33. Sai dai da farko, ku nemi mulkin Allah da kuma adalcinsa, za a kuwa ba ku dukan waɗannan abubuwa.
34. Saboda haka kada ku damu game da gobe, domin gobe zai damu da kansa. Kowace rana tana da isashiyar damuwarta.