A A A A A

Mattiyu 19:1-30
1. Saʼad da Yesu ya gama faɗin waɗannan abubuwa, sai ya bar Galili, ya tafi yankin Yahudiya a ɗaya gefen Urdun.
2. Taron mutane mai yawa suka bi shi, ya kuwa warkar da su a can.
3. Waɗansu Farisiyawa suka zo wurinsa don su gwada shi. Suka yi tambaya suka ce, “Daidai ne mutum yǎ saki matarsa saboda wani dalili da kuma a kan kowane dalili?”
4. Ya amsa ya ce, “Ba ku taɓa karantawa ba ne cewa, a farkon halitta, Mahalicci ‘ya yi su namiji da mace,’
5. ya kuma ce, ‘Saboda wannan dalili, namiji zai bar mahaifinsa da mahaifiyarsa yǎ manne wa matarsa, biyun kuwa su zama jiki guda’?
6. Ta haka, ba sa ƙara zama biyu, sai dai ɗaya. Saboda haka abin da Allah ya haɗa fa, kada mutum yǎ raba.”
7. Suka yi tambaya, suka ce, “To, me ya sa Musa ya umarta cewa mutum yǎ ba wa matarsa takardar saki, yǎ kuma kore ta?”
8. Yesu ya amsa, ya ce, “Musa ya ba ku izini ku saki matanku saboda taurin zuciyarku ne. Amma ba haka yake ba daga farko.
9. Ina faɗa muku cewa duk wanda ya saki matarsa, sai dai a kan rashin aminci a cikin aure, ya kuwa auri wata, ya yi zina ke nan.”
10. Almajiran suka ce masa, “In haka yake tsakanin miji da mata, ashe, ya ma fi kyau kada a yi aure.”
11. Yesu ya ce, “Ba kowa ba ne zai yarda da wannan magana, sai dai waɗanda aka yarda musu.
12. Gama waɗansu bābānni ne domin haka aka haife su; waɗansu kuwa mutane ne suka mai da su haka; waɗansu kuma sun ƙi aure ne saboda mulkin sama. Duk mai iya ɗaukar wannan yǎ ɗauka.”
13. Saʼan nan aka kawo yara ƙanana wurin Yesu don yǎ ɗibiya musu hannuwansa, yǎ kuma yi musu adduʼa. Amma almajirai suka tsauta wa waɗanda suka kawo su.
14. Yesu ya ce, “Ku bar yara ƙanana su zo wurina, kada ku hana su, gama mulkin sama na irin waɗannan ne.”
15. Saʼad da ya ɗibiya musu hannuwansa, sai ya tafi abinsa.
16. To, fa, sai ga wani ya zo wurin Yesu ya tambaye shi ya ce, “Malam, wane abu mai kyau ne ya zama mini dole in yi don in sami rai madawwami?”
17. Yesu ya amsa, ya ce, “Don me kake tambayata game da abin da yake mai kyau? Akwai Mai kyau Ɗaya kaɗai. In kana so ka sami rai madawwami, ka kiyaye dokokin nan.”
18. Mutumin ya yi tambaya, ya ce, “Waɗanne?” Yesu ya amsa, ya ce, “ ‘Kada ka yi kisankai, kada ka yi zina, kada ka yi sata, kada ka yi shaidar ƙarya,
19. ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka,’ ka kuma ‘ƙaunaci maƙwabcinka kamar kanka.’ ”
20. Saurayin ya ce, “Duk waɗannan na kiyaye. Me kuma ya rage mini?”
21. Yesu ya amsa, ya ce, “In kana so ka zama cikakke, ka je, ka sayar da dukan dukiyarka ka kuma ba matalauta, za ka kuwa sami dukiya a sama. Saʼan nan ka zo, ka bi ni.”
22. Da saurayin ya ji haka, sai ya tafi rai a ɓace, don yana da arziki ƙwarai.
23. Saʼan nan Yesu ya ce wa almajiransa, “Gaskiya nake gaya muku, yana da wuya mai arziki yǎ shiga mulkin sama.
24. Har wa yau ina gaya muku, zai fi sauƙi raƙumi yǎ shiga ta kafar allura, da mai arziki yǎ shiga mulkin Allah.”
25. Saʼad da almajiran suka ji wannan, sai suka yi mamaki ƙwarai. Suka yi tambaya suka ce, “To, wa zai sami ceto ke nan?”
26. Yesu ya dube su ya ce, “Ga mutum kam, wannan ba ya yiwuwa, amma ga Allah kuwa, dukan abubuwa masu yiwuwa ne.”
27. Sai Bitrus ya amsa masa, “Ga shi mun bar kome don mu bi ka! Me za mu samu ke nan?”
28. Yesu ya ce musu, “Gaskiya nake gaya muku, a lokacin sabunta dukan kome, saʼad da Ɗan Mutum ya zauna a kan kursiyinsa mai daraja, ku da kuka bi ni, ku ma za ku zauna a kan kursiyoyi goma sha biyu, kuna yi wa kabilai goma sha biyu na Israʼila shariʼa.
29. Duk kuma wanda ya bar gidaje ko ʼyanʼuwa maza ko ʼyanʼuwa mata ko mahaifi ko mahaifiya ko yara ko gonaki, saboda ni, zai sami abin da ya fi haka riɓi ɗari, yǎ kuma gāji rai madawwami.
30. Sai dai da yawa da suke na farko, za su zama na ƙarshe, da yawa kuma da suke na ƙarshe, za su zama na farko.