A A A A A

Mattiyu 12:22-50
22. Sai aka kawo masa wani bebe kuma makaho mai aljani, Yesu kuwa ya warkar da shi, har ya iya magana ya kuma sami ganin gari.
23. Dukan mutane suka yi mamaki, suka ce, “Wannan Ɗan Dawuda ne kuwa?”
24. Amma da Farisiyawa suka ji haka, sai suka ce, “Ahab, da Beʼelzebub sarkin aljanu ne kaɗai, wannan mutum yake fitar da aljanu.”
25. Yesu kuwa ya san tunaninsu sai ya ce musu, “Duk mulkin da yake gāba da kansa zai lalace, kuma duk birni ko gidan da yake rabe gāba da kansa ba zai ɗore ba.
26. In Shaiɗan yana fitar da Shaiɗan, ai, ya rabu yana gāba da kansa ke nan. Yaya kuwa mulkinsa zai ɗore?
27. In kuwa ta wurin Beʼelzebub nake fitar da aljanu, to, ta wa mutanenku suke fitar da su? Saboda haka, su ne za su zama alƙalanku.
28. Amma in ina fitar da aljanu ta wurin Ruhun Allah ne, to, fa, mulkin Allah ya zo muku ke nan.
29. “Ko kuwa, yaya wani zai iya shiga gidan mai ƙarfi yǎ ƙwace masa kaya ba tare da ya fara ɗaure mai ƙarfin nan tukuna ba? Saʼan nan zai iya washe gidansa.
30. “Wanda ba ya tare da ni, yana gāba da ni ne, kuma wanda ba ya taya ni tarawa, watsarwa yake yi.
31. Saboda haka ina gaya muku, za a gafarta wa mutane kowane zunubi da kuma saɓo, amma saɓo game da Ruhu, ba za a gafarta ba.
32. Duk wanda ya zargi Ɗan Mutum, za a gafarta masa, amma duk wanda ya zargi Ruhu Mai Tsarki, ba za a gafarta masa ba, ko a wannan zamani ko a zamani mai zuwa.
33. “Itace mai kyau, yakan ba da ʼyaʼya masu kyau. Itace marar kyau kuma, yakan ba da ʼyaʼya marasa kyau. Itace dai, da irin ʼyaʼyansa ne ake gane shi.
34. Ku macizai, ta yaya ku da kuke mugaye za ku iya magana kirki? Gama daga baki, mutum yakan faɗi abin da yake cikin zuciya.
35. Mutumin kirki yakan fito da abubuwa masu kyau daga ajiyar da aka a yi cikinsa, mugun mutum kuwa yakan fito da mugayen abubuwa daga cikin muguntar da aka yi ajiya a cikinsa.
36. Amma ina gaya muku cewa mutane za su ba da lissafi a ranar shariʼa a kan kowace kalmar banza da suka faɗa.
37. Gama ta wurin kalmominka za a kuɓutar da kai, kuma ta wurin kalmominka za a hukunta ka.”
38. Saʼan nan waɗansu Farisiyawa da malaman dokoki suka ce masa, “Malam, muna so mu ga wata alama mai banmamaki daga gare ka.”
39. Sai ya amsa, ya ce, “Mugu da mazinacin zamani yana neman wata alama mai banmamaki! Amma babu wadda za a nuna musu, sai dai alama ta annabi Yunana.
40. Gama kamar yadda Yunana ya yi yini uku da kuma dare uku a cikin wani babban kifi, haka Ɗan Mutum zai yi yini uku da kuma dare uku a cikin ƙasa.
41. Mutanen Ninebe za su tashi a ranar shariʼa tare da wannan zamani, su kuwa hukunta shi; don sun tuba saboda waʼazin Yunana, yanzu kuwa ga wanda ya fi Yunana girma a nan.
42. Sarauniyar Sheba za ta tashi a ranar shariʼa tare da wannan zamani, ta kuwa hukunta shi; don ta zo daga ƙarshen duniya, ta saurari hikimar Solomon, yanzu kuwa ga wanda ya fi Solomon girma a nan.
43. “Saʼad da mugun ruhu ya fita daga mutum, yakan bi wuraren da ba ruwa yana neman hutu, ba ya kuwa samu.
44. Saʼan nan yakan ce, ‘Zan koma gidan da na bari.’ Saʼad da ya iso, ya tarar da gidan ba kowa a ciki, shararre, kuma a kintse.
45. Sai yǎ je yǎ ɗebo waɗansu ruhohi bakwai da suka fi shi mugunta, su kuwa zo su shiga su zauna a can. Ƙarshen mutumin nan fa zai fi farkonsa muni. Haka zai zama ga wannan mugun zamani.”
46. Yayinda Yesu yake cikin magana da taron, sai ga mahaifiyarsa da ʼyanʼuwansa tsaye a waje, suna so su yi magana da shi.
47. Wani ya ce masa, “Mahaifiyarka da ʼyanʼuwanka suna tsaye a waje, suna so su yi magana da kai.”
48. Ya amsa masa ya ce, “Wace ce mahaifiyata, su wane ne kuma ʼyanʼuwana?”
49. Sai ya miƙa hannu wajen almajiransa, ya ce, “Ga mahaifiyata da kuma ʼyanʼuwana.
50. Ai, duk wanda yake aikata nufin Ubana wanda yake cikin sama, shi ne ɗanʼuwana da ʼyarʼuwata da kuma mahaifiyata.”