A A A A A

ROMA 3:1-31
1. Yə Yudea bɑ e lɑ kɑ́ shyə pyə shɑ pɔ? Nə vo mò ŋkwitə nə kɑ ywə?
2. Wap bɑ m dzə̀! Nə pa' pu lə dəŋdzə̀ hɑ nə ghə pu zhyə Si m bi pú.
3. Po'o m gɑ́ kɑlə́? A pɑ gɑ́ shɑ pɔ nə pu lě tə pɑ nyənyɔ bɑ a gɔ kɔ nə pɑ nyənyɔ Si a?
4. Gɛ̌! Pɑ gɔ zhyə gɑ Si bɑ nyənyɔ, guŋ pɔ awɛ pɑ mcwanwə dəŋdəŋ pa' a bɑ pu və gɑ: A buŋ gɑ pu zhyə o pa' mo dəŋdəŋ a nə mghɔm mǔ, bi a pu pɑ fyɛ' o o tsʉ́.
5. Tə a bi a yɔk pɑ nwə nə cyətə pɑ dəŋdəŋ ká' nwə dəŋdəŋ Si hɑ thə, gɑ gɔ ghɔm gɑ kɑ̀? Si tə shyə́tə pɑ dəŋdəŋ nə pɑ̀ nə lɑ yɛluŋ é shwɔ wɔk pɑ a? Gɑ gɔm po'o m nə pa' monəŋthə́ nə jɔ a.
6. Tə́ gɛ̌! Nə pa' a pɑ po'o bɑ Si gɔ sɔ' fyɛ' dzʉ́ m gɑ́ kɑ?
7. Tə́ à cyə m̀ nə́ mcwanwə mə̌ nyənyɔ Si la'tə pa' e bɑ́ a nə ghu'tə é bɑ pu gɔ piŋ nyəŋ shɛ thə m pa' gɛ mhɔ a m gɑ́ kɑ?
8. Tə nwə kɑ́ pɑ lə ghə nwə cwəpùŋ tə nwə pɑpuŋ təm pa' shɑ pɑ tɛmnɛ gɔm a? Nə nyəŋ shɛ thə pɔ bɔ bɑ ǎ ku' nə pú.
9. Tə́ kɑ? Wɔk pɑ pɑ Yudea bɑ pɑ̌ pìŋ gə kɑ nə nə́ shyə pyə shɑ pɔ? Tə́ sɔmywə pɑ́! Nə pa' á bɑ pɑ tsə́ yɔ̌ gɑ́ guŋ pɑ Yudea awɛ pa' pɑ Grikia a bɑ pɑ mghɛ mhɔ.
10. Dəŋdəŋ pa' a bɑ pu və gɑ́: Sɔmmo dəŋdəŋ tə bɑwə pɑ́, bǎ ta' mo.
11. Sɔm jyənwə tə̌ wə́ pɑ́, bǎ ta' mo nə cə́ŋ Si.
12. Wap bɑ wap hɔ məjyə guŋ yap awɛ, bɑ wap pɔptə awɛ. Sɔmmo nə pu lə pɑ gə nwə pɑpuŋ bǎ ta' mo.
13. Nthʉm ghak yap bɑ pa' thəsì yə pu ghyɛ' a: Wap dɑ tʉm yap dzə mfʉ̀m jəŋ nɔk mtìŋ pɑ́ nə mkwɔptəshwə̀ map.
14. Shwə yáp bɑ ǎ lo nə mdo pu a nwə dzə́zə́.
15. Mkwə map ŋkhʉdʉ́ nə pfyə mcyə;
16. nə sim pu a ghəghʉɔ bɑ nə məjyə yap.
17. Bɑ wap ka zhyə tsap məjyə hwitə.
18. Sɔm nə pwɔk Si tə bɑ dzə mnyə map pɑ́.
19. A nəŋ nə pɑ̌ po'o bɑ pɑ zhyə́ gɑ ywə yə́ mco' gɔm a, a gɔm bi pɔ pyə wap bɑ nthʉm mco' a, po'o gɑ́ guŋ mshwə pɔ awɛ cɑ, tə pu zhyə gɑ guŋ dzʉ̌ awɛ bɑ ǎ hɔnwə dzə̌ Si.
20. A ywə yə́ a gə tə sɔmmo lə ghɔ sɔ' pɑ dəŋdəŋ dzə e, cyə m nə mfa' mco' a; nə pa' mco' gə mo zhyə pɑ mhɔ.
21. Da' gɑ́ cwəlɔ, a bɑ pu zhyə nwə dəŋdəŋ Si, la' pu cyə ba m nə mco'; mco' pu a mghɔm ghɔm Si bɑ mkwǐnthɛ myə.
22. A bɑ nwə dəŋdəŋ Si shyə m nə piŋnthʉm nə Yeso Kristo bi guŋ pɔ pyə wap biŋ a. Wap bɑ pɑ ta' ywə.
23. Guŋ yap awɛ bɑ wap lě hɔnwə, la' ghu'tə Si yɑ bi pú.
24. Da' gɑ bɑ a lé shyə m nə pa' Yeso Kristo lə kwi pɔ a pu lɑ wap gə pɔ dəŋdəŋ, tə wap hɑ sɔmywə, shyə m nə gho' Si.
25. Si bɑ e lě dɑ e nuŋpwɔ' shyə m nə mcyə myə, shyə m nə piŋnthʉm, nə nə́ da'tə ywə yə nwə dəŋdəŋ lə bɑ ya a, pa' e lə tak mhɔnwə pɔ nəŋ tə nyəŋ shɛ thə pu nə cwə dzə, cwə yə e lə bɑ e tɔm tʉm tsyə a.
26. E da'tə nwə dəŋdəŋ e cwəlɔ, po'o gɑ e pɑ dəŋdəŋ tə jap mo yə e bvɔk m nə piŋnthʉm nə Yeso Kristo a dəŋdəŋ.
27. Tə bi a pɑ mo nə ŋa' nɑ e a? Gɛ̌, shyə m nə̀ kɑ? M nə mfa' lə? Gɛ̌, da' m nə piŋnthʉm.
28. Pyə zhyə gɑ mo shyə m nə́ piŋnthʉm tə bɑ dəŋdəŋ. E tə shyə m nə fa' mco' pɑ.
29. Kɑ Si bɑ pɑ da' Si pɑ Yudea? E tə́ bɑ ba Si pɑ tə pɑ pɑ́ Yudea a? Bɑkɔ! E bɑ ba Si pɑ tə pɑ́ pɑ Yudea
30. nə pa' Si bɑ pɑ yɑmu' yə e dɑ pɔ pyə pu vo wap a ba pɔ pyə pu ka vo wap a nə gə pɔ dəŋdəŋ a.
31. Tə pɑ dɑ piŋnthʉm nthé də̀ŋ nə mco' a? Gɛ̌, pɑ nyəŋ pɑ dəŋ nə mco'.