A A A A A
Bible in one year
September 27

Galàtianach 5:1-26
1. 'S ann airson saorsa a shaor Crìosd sinn, mar sin seasaibh gu daingeann agus na bithibh umhail a‑rithist do chuing daorsa.
2. Seall, tha mise, Pòl, ag ràdh ribh, ma thèid ur timcheall‑ghearradh, nach bi Crìosd na bhuannachd sam bith dhuibh.
3. Tha mi a' toirt fianais a‑rithist dhan a h‑uile duine a thèid a thimcheall‑ghearradh, gu bheil e mar fhiachan air, an lagh gu lèir a choileanadh.
4. Chaidh ur gearradh às o Chrìosd, sibhse a tha a' sireadh a bhith air ur fìreanachadh tron lagh; thuit sibh o ghràs.
5. Oir tha sinne tron Spiorad, tro chreideamh, a' feitheamh air dòchas fìreantachd.
6. Oir ann an Crìosd Ìosa chan eil timcheall‑ghearradh no neo‑thimcheall‑ghearradh feumail airson sìon, ach creideamh a tha ag obair tro ghràdh.
7. Bha sibh a' ruith gu math; cò a bhac sibh o bhith umhail dhan fhìrinn?
8. Cha tàinig an ìmpidh seo on fhear a ghairm sibh.
9. “Gortaichidh beagan de thaois ghoirt an cnap gu lèir.”
10. Tha cinnt agam asaibh san Tighearna, nach smaoinich sibh dad eile; ach an neach a tha a' cur dragh oirbh giùlainidh esan breitheanas; ge b' e cò e.
11. Agus mise, a bhràithrean, ma tha mi fhathast a' searmonachadh an timcheall‑ghearraidh, carson a tha mi fhathast air mo gheur‑leanmhainn? An uair sin bhiodh ceap‑tuislidh a' chroinn‑cheusaidh air a dhèanamh gun èifeachd.
12. B' fheàrr leam gun gearradh iadsan — a tha gur cur bun os cionn — às iad fhèin.
13. Oir chaidh ur gairm gu saorsa, a bhràithrean, ach a‑mhàin na cleachdaibh ur saorsa mar chothrom dhan fheòil, ach tro ghràdh, dèanaibh seirbheis dha chèile.
14. Oir tha an lagh gu lèir air a choileanadh ann an aon fhacal: “Gràdhaichidh tu do choimhearsnaich mar thu fhèin.”
15. Ach ma bhios sibh a' bìdeadh 's ag ithe a chèile, thoiribh an aire nach tèid sibh a sgrios le chèile.
16. Ach, tha mi ag ràdh, coisichibh leis an Spiorad agus cha choilean sibh idir sannt na feòla.
17. Oir tha an fheòil a' miannachadh an aghaidh an Spioraid, agus an Spiorad an aghaidh na feòla; oir tha iad seo an aghaidh a chèile, airson 's nach fhaigh sibh air na rudan as miann leibh a dhèanamh.
18. Ach ma tha sibh air ur treòrachadh leis an Spiorad, chan eil sibh fon lagh.
19. A‑nis tha gnìomhan na feòla follaiseach, is iad: adhaltranas, neòghlaine, feòlmhorachd,
20. iodhal‑adhradh, draoidheachd, nàimhdeas, strì, eudachd, fearg, fèinealachd, sgaraidhean, roinnean,
21. farmad, misg, ruidhtearachd, agus rudan mar seo, mum bheil mi a' toirt rabhaidh dhuibh ro‑làimh, mar a thug mi rabhadh dhuibh roimhe, nach sealbhaich iadsan a tha a' dèanamh an leithidean sin rìoghachd Dhè.
22. Ach is e toradh an Spioraid: gràdh, aoibhneas, sìth, foighidinn, coibhneas, mathas, creideamh,
23. ciùineas, fèin‑smachd; an aghaidh an leithidean sin chan eil lagh.
24. A‑nis, iadsan a bhuineas do Chrìosd Ìosa, cheus iad an fheòil le a droch‑thograidhean 's a h‑ana‑miannan.
25. Ma tha sinn beò san Spiorad, coisicheamaid cuideachd san Spiorad.
26. Na fàsamaid mòrchuiseach, a' piobrachadh a chèile, a' gabhail farmad ri chèile.