A A A A A
Bible in one year
September 15

2 Corintianach 7:1-16
1. Mar sin, le na geallaidhean seo againn, a mhuinntir mo ghràidh, glanamaid sinn fhèin o gach uile thruailleadh feòla is spioraid, a' coileanadh naomhachd ann an eagal Dhè.
2. Dèanaibh àite dhuinn nur cridheachan; cha do rinn sinn dad ceàrr air duine sam bith, cha do thruaill sinn duine sam bith, cha do ghabh sinn brath air duine sam bith.
3. Chan ann airson dìtidh a tha mi ag ràdh seo, oir thuirt mi roimhe gu bheil sibh nar cridheachan — airson bàsachadh còmhla ribh 's a bhith beò còmhla ribh.
4. Is mòr mo dhànachd dhur taobh, is mòr mo bhòstadh às ur leth. Tha mi air mo lìonadh le cofhurtachd; tha mi a' cur thairis le toileachas nar n‑uile àmhghar.
5. Oir fiù 's nuair a thàinig sinn a Mhacedònia cha d' fhuair ar feòil fois sam bith, ach bha sinn fo àmhghar air gach taobh — air an taobh a‑muigh, sabaidean, air an taobh a‑staigh, eagalan.
6. Ach esan a bheir cofhurtachd dhaibhsan a tha dubhach — Dia — thug e cofhurtachd dhuinne le teachd Thìtuis,
7. agus cha b' ann a‑mhàin le a theachd, ach cuideachd leis a' chofhurtachd leis an robh e air a chofhurtachadh dhur taobh‑se, nuair a chuir e an cèill dhuinn ur fadachd, ur caoidh, ur n‑eud dhòmhsa; air chor 's gun do rinn mise barrachd gàirdeachais.
8. Oir ma dh'adhbhraich mi bròn dhuibh leis an litir, chan eil aithreachas orm; eadhon ma bha aithreachas orm — oir tha mi a' faicinn gun do dh'adhbhraich an litir bròn dhuibh, ged nach robh seo ach airson greis.
9. A‑nis tha mi toilichte, chan ann airson 's gun robh sibh brònach, ach airson 's gun robh sibh brònach gu aithreachas. Oir chaidh ur dèanamh brònach ann am modh diadhaidh, airson 's nach tigeadh call oirbh ann an nì sam bith tromhainne.
10. Oir tha am bròn a tha diadhaidh a' buileachadh aithreachas a tha gun chaoidh 's a tha a' treòrachadh gu sàbhaladh, ach tha bròn an t‑saoghail a' buileachadh bàs.
11. Oir seallaibh an dearbh rud seo — am bròn diadhaidh — an dùrachd a bhuilich e annaibh; dè an dùrachd gus a bhith gur dìon fhèin, dè an diomb, dè an t‑eagal, dè am miann, dè an t‑eud, dè an dìoghaltas airson na bha ceàrr? Sa h‑uile sìon dhearbh sibh sib' fhèin a bhith neoichiontach sa chùis.
12. Mar sin, ma sgrìobh mi thugaibh, cha b' ann air a shon‑san a rinn an t‑eucoir, no air a shon‑san air an deach an t‑eucoir a dhèanamh, ach airson 's gum biodh ur dùrachd air ar son‑ne air a dèanamh aithnichte dhuibh ann an sealladh Dhè.
13. Air an adhbhar seo, tha sinn air ar cofhurtachadh. Agus a thuilleadh air ar cofhurtachd fhèin, rinn sinn barrachd gàirdeachais airson aoibhneas Thìtuis, air sgàth 's gun d' fhuair a spiorad ath‑ùrachadh uaibhse uile.
14. Oir ma rinn mi bòst sam bith ris‑san mur deidhinn‑se, cha deach mo nàrachadh; ach dìreach mar a thuirt sinn a h‑uile sìon ribh ann am fìrinn, mar sin cuideachd chaidh ar bòstadh mu choinneamh Thìtuis fhaighinn fìor.
15. Agus tha a thròcair chaomh‑san a' meudachadh buileach dhur taobh‑se, fhad 's a tha e a' cuimhneachadh air ur n‑uile ùmhlachd, mar a ghabh sibh ris le eagal is ball‑chrith.
16. Tha mi a' dèanamh gàirdeachas gu bheil cinnt agam annaibh sa h‑uile sìon.