A A A A A
Bible in one year
August 7

Ròmanaich 8:22-39
22. Oir is aithne dhuinn gu bheil an cruthachadh gu lèir air a bhith ag osnaich còmhla ann am piantan aiseid gus an àm seo.
23. Agus chan e seo a‑mhàin, ach tha sinne cuideachd, aig a bheil ciad‑thoradh an Spioraid, ag osnaich annainn fhèin, a' feitheamh gu dealasach ri uchd‑mhacachd mar mhic — ath‑cheannach ar cuirp.
24. Oir anns an dòchas seo chaidh ar sàbhaladh. Ach dòchas a chithear, chan e dòchas a th' ann. Oir a bheil dòchas aig an duine airson na chì e?
25. Ach ma tha sinn an dòchas airson an rud nach eil sinn a' faicinn, tha sinn a' feitheamh gu foighidneach air a shon.
26. Agus san aon dòigh cuideachd, tha an Spiorad gar cuideachadh nar laigse. Oir chan aithne dhuinn ciamar a nì sinn ùrnaigh mar bu chòir dhuinn, ach tha an Spiorad fhèin a' dèanamh eadar‑ghuidhe air ar son le osnaich thar bhriathran.
27. Agus is aithne dhàsan a tha a' rannsachadh nan cridheachan dè a th' ann an inntinn an Spioraid, a chionn 's gu bheil an Spiorad a' dèanamh eadar‑ghuidhe airson nan naomh a rèir rùn Dhè.
28. Agus is aithne dhuinn gun co‑obraich a h‑uile rud airson maith na feadhna aig a bheil gràdh do Dhia, dhaibhsan a th' air an gairm a rèir a rùin‑san.
29. Oir iadsan a ro‑aithnich e, ro‑òrdaich e cuideachd gus a bhith air an co‑chumadh ri ìomhaigh a Mhic, airson 's gum biodh esan na chiad‑ghin am measg mhòran bhràithrean.
30. Agus an fheadhainn a ro‑òrdaich e, iadsan ghairm e cuideachd, agus an fheadhainn a ghairm e, iadsan dh'fhìreanaich e cuideachd, agus an fheadhainn a dh'fhìreanaich e, iadsan ghlòraich e cuideachd.
31. Dè mar sin a chanas sinn ri na rudan sin? Ma tha Dia air ar son, cò as urrainn a bhith nar n‑aghaidh?
32. Esan nach do chaomhain a Mhac fhèin, ach a thug thairis e air ar son‑ne uile, ciamar còmhla ris‑san nach toir e cuideachd dhuinn gu gràsmhor a h‑uile rud?
33. Cò a bheir casaid sam bith an aghaidh luchd taghte Dhè? Is e Dia a dh'fhìreanaicheas.
34. Cò a dhìteas? Is e Crìosd Ìosa a fhuair bàs — seadh barrachd air a sin, a bh' air a thogail, a tha aig deas‑làimh Dhè, a tha cuideachd a' dèanamh eadar‑ghuidhe air ar son.
35. Cò a sgaras sinn o ghaol Chrìosd? An dèan trioblaid, no àmhghar, no geur‑leanmhainn, no gorta, no lomnochd, no cunnart, no claidheamh?
36. Mar a tha e sgrìobhte: “Air do shon‑sa tha sinn air ar marbhadh fad an latha; tha sinn air ar meas mar chaoraich airson marbhaidh.”
37. Ach anns na rudan seo uile tha sinn a' toirt barrachd air buaidh troimhesan a thug gaol dhuinn.
38. Oir tha mi dearbhte nach bi: bàs no beatha, no ainglean no riaghladairean, no rudan a tha an làthair no rudan a tha ri thighinn, no cumhachdan,
39. no àirde, no doimhne, no dad cruthaichte sam bith eile, an comas air ar sgaradh o ghaol Dhè an th' ann an Crìosd Ìosa ar Tighearna.