A A A A A
Bible in one year
August 21

1 Corintianach 3:1-23
1. Agus cha b' urrainn dhòmhsa, a bhràithrean, bruidhinn ribhse mar ri daoine spioradail, ach mar ri daoine feòlmhor, mar leanabanan ann an Crìosd.
2. Thug mi bainne dhuibh ri òl, is cha b'e biadh, oir cha robh sibh deiseil air a shon. Agus fiù 's an dràsta chan eil sibh deiseil air a shon,
3. oir tha sibh fhathast feòlmhor. Oir fhad 's a tha farmad agus strì nur measg, nach ann feòlmhor a tha sibh, agus a' coiseachd mar dhaoine?
4. Oir nuair a chanas cuideigin, “Is ann le Pòl a tha mise,” agus neach eile, “Is ann le Apollos a tha mise,” nach eil sibh feòlmhor?
5. Dè mar sin a th' ann an Apollos? Dè a th' ann am Pòl? Seirbheisich tron do chreid sibh — mar a thug an Tighearna do gach aon.
6. Chuir mise, dh'uisgich Apollos, ach is e Dia a dh'adhbhraich am fàs.
7. Mar sin chan eil rud sam bith san neach a chuireas no san neach a dh'uisgicheas, ach a‑mhàin ann an Dia a tha ag adhbhrachadh an fhàis.
8. Tha esan a chuireas agus esan a dh'uisgicheas nan aon, agus gheibh gach aon a thuarastal a rèir a shaothrach fhèin.
9. Oir is sinne co‑luchd‑obrach Dhè. Is sibhse achadh Dhè, togalach Dhè.
10. A rèir gràs Dhè a chaidh a thoirt dhòmhsa, mar shàr‑fhear‑togail glic, shuidhich mi bunait, agus tha neach eile a' togail oirre. Thoireadh gach neach an aire ciamar a thogas e oirre.
11. Oir chan urrainn do neach sam bith bunait a shuidheachadh a bharrachd air an tè sin a chaidh a suidheachadh, as e Ìosa Crìosd.
12. A‑nis ma thogas neach sam bith air a' bhunait le òr, airgead, clachan prìseil, fiodh, feur, connlach —
13. bidh obair gach neach air fhoillseachadh, oir nochdaidh an Latha i, a chionn 's gun tèid a foillseachadh le teine, agus dearbhaidh an teine dè an seòrsa obair a tha gach aon air a dhèanamh.
14. Ma dh'fhanas obair neach sam bith a thog air a' bhunait, gheibh e duais.
15. Ma bhios obair neach sam bith air a losgadh, fulaingidh e call, ged a bhios e fhèin air a shàbhaladh, ach mar tro theine.
16. Nach aithne dhuibh gur sibhse teampall Dhè agus gu bheil Spiorad Dhè a' còmhnaidh annaibh?
17. Ma thruailleas neach sam bith teampall Dhè, sgriosaidh Dia an neach sin. Oir tha teampall Dhè naomh, agus is sibhse e.
18. Na mealladh neach sam bith e fhèin. Ma tha neach sam bith nur measg a' smaoineachadh gu bheil e glic san linn seo, biodh e na amadan airson 's gum fàsadh e glic.
19. Oir tha gliocas an t‑saoghail seo na amaideachd do Dhia. Oir tha e sgrìobhte, “Tha e a' glacadh nan daoine glice nan seòltachd,”
20. agus a‑rithist, “Is aithne dhan Tighearna smuaintean nan daoine glice, gu bheil iad dìomhain.”
21. Mar sin na bòstadh neach sam bith ann an daoine. Oir is ann leibhse a tha a h‑uile sìon,
22. ge b' e Pòl no Apollos no Cèphas no an saoghal no beatha no bàs no rudan a th' ann no a tha ri thighinn — is ann leibhse a tha iad uile,
23. agus is ann le Crìosd a tha sibhse, agus is ann le Dia a tha Crìosd.