A A A A A
Bible in one year
August 19

1 Corintianach 1:1-31
1. Pòl, air a ghairm gus a bhith na abstol do dh'Ìosa Crìosd tro thoil Dhè, agus Sostenes ar bràthair,
2. Gu eaglais Dhè a th' ann an Corintus, thucasan a th' air an naomhachadh ann an Crìosd Ìosa, air an gairm gus a bhith nan naoimh, cuide riuthasan uile a tha, sa h‑uile h‑àite, a' gairm air ainm ar Tighearna Ìosa Crìosd, an Tighearna acasan agus againne:
3. Gràs dhuibh agus sìth o Dhia ar n‑Athair agus an Tighearna Ìosa Crìosd.
4. Tha mi a' toirt taing dham Dhia an‑còmhnaidh air ur son air sgàth gràs Dhè a bh' air a thoirt dhuibh ann an Crìosd Ìosa,
5. gun robh sibh sa h‑uile dòigh air ur dèanamh saidhbhir annsan sa h‑uile facal 's a h‑uile h‑eòlas —
6. dìreach mar a bha an teisteanas mu Chrìosd air a dhearbhadh annaibh —
7. airson 's nach eil sibh a dhìth tiodhlac spioradail sam bith, fhad 's a tha sibh a' feitheamh air taisbeanadh ar Tighearna Ìosa Crìosd,
8. a neartaicheas cuideachd sibh chun an deiridh, gun chionta air latha ar Tighearna Ìosa Crìosd.
9. Tha Dia dìleas, tron deach ur gairm a‑steach do chomann a Mhic, Ìosa Crìosd ar Tighearna.
10. A‑nis tha mi a' guidhe oirbh, a bhràithrean, tro ainm ar Tighearna Ìosa Crìosd, gun aontaich sibh uile agus nach biodh sgaraidhean nur measg, ach gum bi sibh air ur n‑aonadh san aon inntinn agus san aon rùn.
11. Oir chaidh innse dhòmhsa, mo bhràithrean, leothasan a bhuineas do Chloe, gu bheil còmhstri nur measg.
12. Is e seo a tha mi a' ciallachadh, gu bheil gach aon agaibh ag ràdh, “Is ann le Pòl a tha mise,” no “Is ann le Apollos a tha mise,” no “Is ann le Cèphas a tha mise,” no “Is ann le Crìosd a tha mise.”
13. A bheil Crìosd air a roinn? An deach Pòl a cheusadh air ur son? No an robh sibh air ur baisteadh ann an ainm Phòil?
14. Tha mi a' toirt taing do Dhia nach do bhaist mi duin' agaibh ach Crispus is Gaius,
15. airson 's nach fhaodadh neach sam bith a ràdh gun deach ur baisteadh nam ainm‑sa.
16. A‑nis, bhaist mi cuideachd teaghlach Stephanuis. A bharrachd air a sin, chan aithne dhomh gun do bhaist mi neach sam bith eile.
17. Oir cha do chuir Crìosd a‑mach mi a bhaisteadh, ach a shearmonachadh an soisgeul, agus chan ann le gliocas facail, air eagal 's gum biodh crann‑ceusaidh Chrìosd air fhalmhachadh.
18. Oir tha facal a' chroinn‑ceusaidh na amaideachd dhaibhsan a tha a' dol às an rathad, ach dhuinne a tha gar sàbhaladh, 's e cumhachd Dhè a th' ann.
19. Oir tha e sgrìobhte: “Sgriosaidh mi gliocas nan glice, agus diùltaidh mi tuigse nan tuigseach.”
20. Càit a bheil an neach a tha glic? Càit a bheil an sgrìobhaiche? Càit a bheil neach‑deasbaid na linne seo? Nach do rinn Dia gliocas an t‑saoghail seo amaideach?
21. Oir a‑nis ann an gliocas Dhè cha b' aithne dhan t‑saoghal Dia tro ghliocas, thoilich e Dia, tro amaideas na tha sinn a' searmonachadh, iadsan a chreideas a shàbhaladh.
22. Oir tha na h‑Iùdhaich ag iarraidh chomharraidhean agus tha na Greugaich a' sireadh gliocais,
23. ach tha sinne a' searmonachadh Chrìosd air a cheusadh, dha na h‑Iùdhaich na cheap‑tuislidh, agus dha na Cinnich na amaideachd,
24. ach dhaibhsan a th' air an gairm, an dà chuid Iùdhaich is Greugaich, is e Crìosd cumhachd Dhè agus gliocas Dhè.
25. Oir tha amaideachd Dhè nas glice na daoine, agus tha laigse Dhè nas làidire na daoine.
26. Oir smaoinichibh mur gairm, a bhràithrean, cha robh mòran agaibh glic a rèir na feòla, cha robh mòran cumhachdach, cha robh mòran o bhreith uasail.
27. Ach thagh Dia na tha amaideach san t‑saoghal airson an fheadhainn ghlice a nàrachadh; thagh Dia na tha lag san t‑saoghal airson an fheadhainn làidir a nàrachadh;
28. thagh Dia na tha ìosal 's air a chur ann an suarachas san t‑saoghal agus na rudan nach eil ann, airson na rudan a tha ann, a thoirt gu neoni,
29. airson 's nach bòstadh neach sam bith ann am fianais Dhè.
30. Is esan prìomh bhunait ur beatha ann an Ìosa Crìosd, a rinn Dia dhuinne: na ghliocas, na fhìreantachd, na naomhachd, agus na shaorsa.
31. Mar sin, mar a tha e sgrìobhte: “Am fear a bhòstadh, bòstadh e san Tighearna.”