A A A A A
Bible in one year
August 17

Ròmanaich 15:25-33
25. A‑nis, ge‑tà, tha mi a' dol a dh'Ierusalem a' frithealadh dha na naoimh.
26. Oir tha Macedònia is Achaia air a bhith toilichte tabhartas àraidh a thoirt airson nam bochd am measg nan naomh ann an Ierusalem.
27. Oir bha iad toilichte, agus tha iad fo fhiachan dhaibh. Oir ma thàinig na Cinnich gus a bhith a' faighinn roinn sna gnothaichean spioradail acasan, bu chòir dhaibh cuideachd a bhith a' frithealadh dhaibhsan ann an gnothaichean an t‑saoghail seo.
28. Mar sin, a' crìochnachadh seo agus a' seulachadh dhaibh an toradh seo, thèid mi dhan Spàinn, an taobh agaibhse.
29. Tha fios agam, nuair a thig mi thugaibh, gun tig mi ann an lànachd bheannachd Chrìosd.
30. Tha mi a' guidhe oirbh, a bhràithrean, tro ar Tighearna Ìosa Crìosd is tro ghràdh an Spioraid, strì a dhèanamh còmhla riumsa nur n‑ùrnaighean ri Dia air mo shon‑sa,
31. airson 's gum bithinn air mo shaoradh o na h‑ana‑creidmhich ann an Iudèa, is gum biodh mo fhrithealadh do dh'Ierusalem fìor‑iomchaidh dha na naoimh,
32. airson 's nuair a tha mi air tighinn thugaibh le aoibhneas tro thoil Dhè, gum bi mi air m' ùrachadh còmhla ribh.
33. Gum biodh Dia na sìthe còmhla ribh uile. Amen.