A A A A A
Bible in one year
July 15

Gnìomharan 19:1-20
1. Agus thachair, fhad 's a bha Apollos aig Corint, gun deach Pòl tro sgìrean àrd na tìre agus thàinig e gu Ephesus. An sin fhuair e cuid de dheisciobail.
2. Agus thuirt e riutha, “An d' fhuair sibh an Spiorad Naomh nuair a chreid sibh?” Agus thuirt iadsan ris, “Cha d' fhuair, cha chuala sinne fiù 's gu bheil Spiorad Naomh ann.”
3. Agus thuirt e, “Dè ma‑thà am baisteadh dhan deach ur baisteadh?” Thuirt iad, “Do bhaisteadh Eòin.”
4. Agus thuirt Pòl, “Bhaist Eòin le baisteadh an aithreachais, a' cantainn ris an t‑sluagh creidsinn san fhear a bha a' tighinn às a dhèidh, is e sin Ìosa.”
5. Nuair a chuala iad seo, chaidh am baisteadh ann an ainm an Tighearna Ìosa.
6. Agus nuair a bha Pòl air a làmhan a shìneadh orra, thàinig an Spiorad Naomh orra, agus thòisich iad air bruidhinn ann an teangannan agus air fàidheadaireachd.
7. Bha mu dhà fhear dheug ann gu lèir.
8. Agus chaidh esan a‑steach dhan t‑sionagog agus bhruidhinn e gu dàn fad thrì mìosan, a' reusanachadh agus a' cur ìmpidh orra mu rìoghachd Dhè.
9. Ach nuair a dh'fhàs cuid rag agus nach do chreid iad, a' bruidhinn gu h‑olc mun t‑Slighe mu choinneamh an t‑sluaigh, tharraing e air ais uapa agus thug e na deisciobail leis, a' reusanachadh gach latha ann an talla‑òraid Thirannuis.
10. Lean seo airson dà bhliadhna, air chor is gun cuala luchd‑còmhnaidh na h‑Àisia gu lèir facal an Tighearna, an dà chuid Iùdhaich agus Greugaich.
11. Bha Dia a' dèanamh mhìorbhailean iongantach le làmhan Phòil,
12. air chor is gun robh fiù 's nèapraigean no aparain a bh' air beantainn dha chraiceann air an giùlain air falbh thucasan a bha tinn, is dh'fhàg an tinneasan iad agus thàinig na spioradan neòghlan a‑mach asta.
13. Ach ghabh cuid dhen mhuinntir Iùdhach, luchd tilgeil a‑mach dheamhan, a bha a' dol o àite gu àite, os làimh ainm an Tighearna Ìosa ainmeachadh thairis orrasan san robh na spioradan olca, ag ràdh, “Tha mi gar cur fo mhionnan tro Ìosa, a tha Pòl a' searmonachadh.”
14. Bha seachdnar mhac Scebha, àrd‑shagart Iùdhach, a' dèanamh seo.
15. Ach fhreagair an spiorad olc iad, “Ìosa is aithne dhomh, agus tha eòlas agam air Pòl, ach cò a th' annaibhse?”
16. Agus leum an duine anns an robh an spiorad olc orra, fhuair e làmh‑an‑uachdair orra agus thug e buaidh orra, air chor is gun do theich iad a‑mach às an taigh sin rùisgte agus air an leòn.
17. Fhuair uile luchd‑còmhnaidh Ephesuis eòlas air a seo, an dà chuid Iùdhaich is Greugaich. Agus thuit eagal orra uile, agus bha ainm an Tighearna Ìosa air àrd‑mholadh.
18. Thàinig mòran cuideachd dhiubhsan a chreid, ag aideachadh 's ag innse an gnìomhan.
19. Agus thug grunn dhiubhsan a bh' air draoidheachd a chur an gnìomh an leabhraichean cruinn còmhla agus loisg iad ann am fianais nan uile iad. Agus chunntais iad an luach aca is fhuair iad a‑mach gun tàinig e gu caogad mìle bonn airgid.
20. Mar sin chùm facal an Tighearna air a' fàs agus a' buadhachadh gu cumhachdach.