A A A A A
Bible in one year
July 13

Gnìomharan 17:16-34
16. A‑nis fhad 's a bha Pòl a' feitheamh orra aig Baile na h‑Àithne, bha a spiorad air a bhrosnachadh na bhroinn nuair a chunnaic e gun robh am baile làn de dh'iodhalan.
17. Mar sin reusanaich e san t‑sionagog le na h‑Iùdhaich agus le na daoine cràbhach, agus san ionad‑mhargaidh gach latha leothasan a thachair a bhith ann.
18. Rinn cuid dhe na feallsanaich Epicurach agus Stòiceach cuideachd còmhradh ris. Bha cuid ag ràdh, “Dè a tha an cabadair seo ag iarraidh a chantainn?” Bha cuid eile ag ràdh, “Is coltach gur e searmonaiche dhiathan coimheach a th' ann” — a chionn 's gun robh e a' searmonachadh Ìosa agus na h‑aiseirigh.
19. Agus rug iad air agus thug iad chun an Areopagais e, ag ràdh, “Am faod sinn eòlas fhaighinn air dè a th' anns an teagasg ùr seo air a bheil thu a' bruidhinn?
20. Oir tha thu a' toirt rudan neònach gu ar cluasan; mar sin tha sinn ag iarraidh eòlas a bhith againn air dè a tha na rudan seo a' ciallachadh.”
21. A‑nis cha chuireadh muinntir Bhaile na h‑Àithne gu lèir 's na coigrich a dh'fhuirich an sin an ùine seachad ann an rud sam bith ach ann a bhith ag innse no a' cluinntinn rudeigin ùr.
22. Mar sin sheas Pòl ann am meadhan an Areopagais agus thuirt e, “A mhuinntir Bhaile na h‑Àithne, tha mi a' toirt fa‑near gu bheil sibh fìor chràbhach anns a h‑uile dòigh.
23. Oir fhad 's a bha mi a' gabhail troimhe is a rinn mi sgrùdadh geur air cuspairean ur n‑adhraidh, fhuair mi cuideachd altair leis an sgrìobhadh seo: DON DIA NEO‑AITHNICHTE. Mar sin, esan dha bheil sibhse ag adhradh mar neo‑aithnichte, tha mise ga chur an cèill dhuibh.
24. “An Dia a rinn an saoghal 's a h‑uile rud a th' ann, air sgàth 's gur esan Tighearna nèimh agus na talmhainn, chan eil e a' fuireach ann an teampaill dèante le làmhan.
25. Cha mhotha a tha seirbheis air a dèanamh dha le làmhan dhaoine, mar gum biodh dìth sam bith air, on a tha e fhèin a' toirt beatha agus anail agus a h‑uile rud dha na h‑uile.
26. Agus rinn e o aon duine a h‑uile nàisean dhen chinne‑daonna airson fuireach air aghaidh na talmhainn gu lèir, às dèidh dha amannan ro‑òrdaichte a shuidheachadh, agus crìochan an àite‑còmhnaidh‑san,
27. airson 's gun sireadh iad Dia, san dòchas gun coimheadadh iad air a shon agus gum faigheadh iad e, ged nach eil e fada o gach aon againn.
28. ‘Oir annsan tha sinn beò 's a' gluasad 's tha ar bith againn’, mar a tha fiù 's cuid dhe ur bàird fhèin air a ràdh: ‘Oir is sinne cuideachd a shliochd‑san. ’
29. “Air sgàth 's gur sinne sliochd Dhè, cha bu chòir dhuinn smaoineachadh gu bheil am bith diadhaidh coltach ri òr no airgead no cloich, rudan a fhuair cumadh le ealain is mac‑meanmhainn dhaoine.
30. Mar sin às dèidh do Dhia amannan an aineolais a leigeil seachad, tha e a‑nis ag àithne dhan a h‑uile duine anns gach àite aithreachas a dhèanamh,
31. a chionn 's gu bheil e air latha a shuidheachadh nuair a tha e a' dol a thoirt breith air an t‑saoghal ann am fìreantachd, tro dhuine a tha e air òrdachadh; agus dhen seo thug e dearbhadh dha na h‑uile duine tro bhith ga thogail o na marbh.”
32. A‑nis nuair a chuala iad mu aiseirigh nam marbh, rinn cuid magadh, ach thuirt feadhainn eile, “Cluinnidh sinn a‑rithist thu mu dheidhinn seo.”
33. Mar sin chaidh Pòl a‑mach às am measg.
34. Ach cuid de dhaoine ag aonadh ris, chreid iad; nam measg cuideachd bha Dionisius an t‑Areopagach is boireannach dham b' ainm Damaris is feadhainn eile còmhla riutha.