A A A A A
Bible in one year
June 9

Eòin 18:1-18
1. Nuair a bha Ìosa air na rudan seo a ràdh chaidh e a‑mach còmhla ri a dheisciobail thairis air Gleann Chedroin, far an robh gàrradh, dhan deach e fhèin agus a dheisciobail a‑steach.
2. A‑nis b' aithne do dh'Iùdas, a bhrath esan, an t‑àite, oir bu tric a choinnich Ìosa an sin còmhla ri a dheisciobail.
3. Mar sin, às dèidh do dh'Iùdas buidheann de shaighdearan agus de sheirbheisich fhaighinn o na h‑àrd‑shagartan agus na Pharasaich, thàinig iad an sin le lanntairean, agus leusan, agus armachd.
4. Mar sin, agus fios aige air a h‑uile rud a thachradh dha, chaidh Ìosa air adhart, agus thuirt e riutha, “Cò a tha sibh a' lorg?”
5. Fhreagair iadsan e, “Ìosa o Nàsaret.” Thuirt Ìosa riutha, “Is mise e.” Agus sheas Iùdas, a bhrath esan, còmhla riutha.
6. Nuair a thuirt e riutha, “Is mise e,” tharraing iad air ais, agus thuit iad chun na talmhainn.
7. Mar sin dh'fhaighnich e dhaibh a‑rithist, “Cò a tha sibh a' lorg?” Agus thuirt iadsan, “Ìosa o Nàsaret.”
8. Fhreagair Ìosa, “Dh'innis mi dhuibh gur mise e. Mar sin, mas e mise a tha sibh a' lorg, leigibh leotha seo falbh.”
9. Bha seo airson 's gun deigheadh am facal a choileanadh a bha e air a ràdh, “Dhen fheadhainn a thug thu dhomh cha do chaill mi aon.”
10. An uair sin, a chionn 's gun robh claidheamh aig Sìmon Peadar, tharraing e e agus bhuail e seirbheiseach an àrd‑shagairt, agus gheàrr e a' chluas dheas dheth. (B' e ainm an t‑seirbheisich Malchus.)
11. Mar sin thuirt Ìosa ri Peadar, “Cuir do chlaidheamh dhan truaill! An cupa a thug m' Athair dhòmhsa, nach òl mi e?”
12. Mar sin rug a' bhuidheann de shaighdearan, agus an caiptean aca agus seirbheisich nan Iùdhach, air Ìosa agus cheangail iad e.
13. An toiseach thug iad leotha e gu Annas, oir b' esan athair‑cèile Chaiaphais, a bha na àrd‑shagart air a' bhliadhna sin.
14. B' e Caiaphas a thug comhairle dha na h‑Iùdhaich gun robh e na b' fheàrr nam faigheadh aon duine bàs airson an t‑sluaigh.
15. Lean Sìmon Peadar agus deisciobal eile Ìosa. B' aithne dhan àrd‑shagart an deisciobal sin agus chaidh e a‑steach do chùirt an àrd‑shagairt còmhla ri Ìosa,
16. ach sheas Peadar a‑muigh, aig an doras. Mar sin, chaidh an deisciobal eile sin a b' aithne dhan àrd‑shagart a‑mach agus bhruidhinn e ris a' bhan‑dorsair agus thug e Peadar a‑steach.
17. Thuirt a' bhana‑sheirbheiseach aig an doras ri Peadar, “'S e aon de dheisciobail an duine seo a th' annadsa cuideachd, nach e?” Thuirt esan, “Chan e.”
18. A‑nis bha na tràillean agus na seirbheisich air teine guail‑fiodha a dhèanamh, a chionn 's gun robh i fuar, agus bha iad nan seasamh 's gam blàthachadh fhèin. Bha Peadar cuideachd na sheasamh còmhla riutha, agus ga bhlàthachadh fhèin.