A A A A A
Bible in one year
June 28

Gnìomharan 8:26-40
26. Agus thuirt aingeal dhen Tighearna ri Philip, “Èirich agus thalla chun na h‑àird a deas chun an rathaid a tha a' dol sìos o Ierusalem gu Gàsa.” 'S e fàsach a tha an seo.
27. Agus dh'èirich e is dh'fhalbh e. Agus seall, Etiòpach, caillteanach, oifigear cùirt Chandace, banrighinn nan Etiòpach, a bha os cionn a h‑ionmhais uile. Bha e air tighinn gu Ierusalem airson adhradh a dhèanamh,
28. agus bha e a' tilleadh, na shuidhe na charbad, agus bha e a' leughadh an fhàidh Isaiah.
29. Agus thuirt an Spiorad ri Philip, “Thalla a‑null agus cùm dlùth ris a' charbad seo.”
30. Mar sin ruith Philip thuige agus chuala e e a' leughadh an fhàidh Isaiah is dh'fhaighnich e, “A bheil thu a' tuigsinn na tha thu a' leughadh?”
31. Agus thuirt e, “Ciamar as urrainn dhomh, mura treòraich cuideigin mi?” Agus thug e cuireadh do Philip tighinn a‑nìos is suidhe còmhla ris.
32. A‑nis b' e seo an cuibhreann dhen Sgriobtar a bha e a' leughadh: “Chaidh a threòrachadh mar chaora gu a spadadh, agus mar a tha uan mu choinneamh an neach‑lomaidh sàmhach, mar sin chan eil e a' fosgladh a bheòil.
33. Na ìsleachadh chaidh ceartas a dhiùltadh dha. Cò a nì aithris air a ghinealach? Oir chaidh a bheatha a thoirt air falbh on talamh.”
34. Agus thuirt an caillteanach ri Philip, “Tha mi a' faighneachd dhut, cò mu dheidhinn a tha am fàidh ag ràdh seo, ma dheidhinn fhèin no mu neach air choireigin eile?”
35. An uair sin dh'fhosgail Philip a bheul, agus a' tòiseachadh leis an Sgriobtar seo, dh'innis e an deagh sgeul mu Ìosa dha.
36. Agus fhad 's a bha iad a' dol air adhart air an rathad thàinig iad gu uisge àraidh agus thuirt an caillteanach, “Seall, seo uisge! Dè a tha gam bhacadh bho a bhith air mo bhaisteadh?”
37. Agus thuirt Philip, “Ma tha thu a' creidsinn led uile chridhe, faodaidh tu.” Agus fhreagair e is thuirt e, “Tha mi a' creidsinn gur e Ìosa Crìosd Mac Dhè.”
38. Agus thug e àithne gun stadadh an carbad, agus chaidh an dithis aca sìos dhan uisge, Philip agus an caillteanach, agus bhaist e e.
39. Agus nuair a thàinig iad a‑nìos às an uisge, thug Spiorad an Tighearna Philip air falbh, agus chan fhaca an caillteanach tuilleadh e, agus chaidh e air a shlighe a' dèanamh gàirdeachas.
40. Ach fhuair Philip e fhèin aig Asotos, agus fhad 's a chaidh e troimhe shearmonaich e an soisgeul dha na bailtean gu lèir gus an tàinig e gu Cesarèa.