A A A A A
Bible in one year
June 12

Eòin 19:23-42
23. An uair sin, nuair a bha na saighdearan air Ìosa a cheusadh, ghabh iad an t‑aodach‑uachdair aige, agus rinn iad ceithir pàirtean dheth, pàirt dha gach saighdear, agus an lèine‑fhada aige anns an aon dòigh, agus bha an lèine‑fhada gun a fuaigheal, air a fighe on mhullach sìos gu h‑iomlan.
24. Mar sin thuirt iad ri càch‑a‑chèile, “Na sracamaid i, ach tilgeamaid croinn air a son, airson faicinn cò leis a bhitheas i.” Bha seo airson 's gum biodh an Sgriobtar air a choileanadh, a tha ag ràdh: “Roinn iad m' aodach‑uachdair eatarra, agus thilg iad croinn airson m' aodaich.” Mar sin rinn na saighdearan na rudan seo.
25. Ach faisg air crann‑ceusaidh Ìosa sheas a mhàthair, agus piuthar a mhàthar, Màiri bean Chleòphais, agus Màiri Magdalen.
26. Nuair a chunnaic Ìosa a mhàthair agus an deisciobal a bu ghràdhach leis na sheasamh an làthair, thuirt e ri a mhàthair, “A bhoireannaich, seall do mhac!”
27. An uair sin thuirt e ris an deisciobal, “Seall do mhàthair.” Agus on uair sin a‑mach thug an deisciobal sin leis i còmhla ris fhèin.
28. Às dèidh seo, agus fios aig Ìosa gun robh a h‑uile rud a‑nis air a chrìochnachadh, airson 's gun deigheadh an Sgriobtar a choileanadh, thuirt e, “Tha am pathadh orm.”
29. Bha soitheach na sheasamh an sin làn de dh'fhìon‑geur, agus mar sin chuir iad spong làn dhen fhìon‑gheur air hiosop, agus shìn iad suas gu a bheul e.
30. Mar sin nuair a bha Ìosa air am fìon‑geur a ghabhail, thuirt e, “Tha e crìochnaichte.” Agus chrom e a cheann is thug e suas a spiorad.
31. A chionn 's gum b' e Latha an Ullachaidh a bh' ann, agus airson 's nach fanadh na cuirp air a' chrann‑cheusaidh air an t‑Sàbaid (oir b' e latha mòr a bh' anns an latha Sàbaid sin), dh'iarr na h‑Iùdhaich air Pìlat gun deigheadh an luirgnean a bhriseadh, agus gun deigheadh an toirt air falbh.
32. Mar sin thàinig na saighdearan agus bhris iad luirgnean a' chiad fhir, agus luirgnean an fhir eile, a chaidh a cheusadh còmhla ris.
33. Ach nuair a thàinig iad gu Ìosa, agus a chunnaic iad gun robh e marbh mu thràth, cha do bhris iad na luirgnean aigesan.
34. Ach lot aon dhe na saighdearan a chliathaich le sleagh, agus anns a' bhad thàinig fuil agus uisge a‑mach.
35. Agus thug an neach a chunnaic sin fianais, agus tha an fhianais fìrinneach. Agus tha fios aige gu bheil e ag innse na fìrinn, airson 's gun creideadh sibhse cuideachd.
36. Oir thachair na rudan seo airson 's gun deigheadh an Sgriobtar a choileanadh: “Cha bhi aon dhe a chnàmhan air a bhriseadh,”
37. agus a‑rithist tha Sgriobtar eile ag ràdh, “Coimheadaidh iad airsan a lot iad.”
38. Às dèidh nan rudan seo, dh'fhaighnich Iòsaph o Arimatèa (a bha na dheisciobal aig Ìosa, ach gu dìomhair a chionn 's gun robh eagal air o na h‑Iùdhaich) do Phìlat am faodadh e corp Ìosa a thoirt leis, agus cheadaich Pìlat sin dha. Mar sin thàinig e agus thug e leis corp Ìosa.
39. Anns an aon dòigh thàinig Nicodèmus (a bh' air tighinn gu Ìosa na bu tràithe, air an oidhche), agus thug e leis mu thrithead 's a trì cileagram de mhirr agus de dh'alo air am measgachadh.
40. Mar sin ghabh iad corp Ìosa agus shuain iad e ann an stiallan anairt, còmhla ri na spìosraidhean, mar a tha na chleachdadh aig na h‑Iùdhaich adhlacadh a dhèanamh.
41. A‑nis anns an àite far an deach a cheusadh bha gàrradh, agus anns a' ghàrradh bha tuam ùr, anns nach deach duine sam bith a chur fhathast.
42. Mar sin, air sgàth Latha Ullachaidh Càisg nan Iùdhach, on a bha an tuam faisg air làimh, chuir iad Ìosa an sin.