A A A A A
Bible in one year
June 11

Eòin 19:1-22
1. An uair sin ghlac Pìlat Ìosa, agus sgiùrs e e.
2. Agus shnìomh na saighdearan crùn droighinn, agus chuir iad air a cheann e. Chuir iad aodach‑uachdair purpaidh air,
3. agus thòisich iad air tighinn suas thuige ag ràdh, “Fàilte ort, a Rìgh nan Iùdhach!” agus air a bhualadh.
4. Chaidh Pìlat a‑mach a‑rithist, agus thuirt e riutha, “Seallaibh, tha mi ga thoirt a‑mach thugaibh airson 's gum bi fios agaibh nach eil mise a' faighinn ciont sam bith ann.”
5. Thàinig Ìosa an uair sin a‑mach agus an crùn droighinn air, agus an t‑aodach‑uachdair purpaidh air. Agus thuirt Pìlat riutha, “Seallaibh an duine!”
6. Mar sin, nuair a chunnaic na h‑àrd‑shagartan agus na seirbheisich e, dh'èigh iad, “Ceus e, ceus e!” Thuirt Pìlat riutha, “Gabhaibh fhèin e agus ceusaibh e, oir chan eil mise a' faighinn ciont sam bith ann.”
7. Fhreagair na h‑Iùdhaich e, “Tha lagh againne, agus a rèir ar lagha‑ne bu chòir dha bàsachadh, a chionn 's gun do rinn e Mac Dhè dheth fhèin.”
8. Mar sin, nuair a chuala Pìlat na briathran sin, bu mhotha buileach a bha an t‑eagal air,
9. agus chaidh e a‑steach a‑rithist dhan phrìomh‑àros, agus thuirt e ri Ìosa, “Cò às a tha thu?” Ach cha tug Ìosa freagairt dha.
10. Mar sin thuirt Pìlat ris, “Nach eil thu a' bruidhinn rium? Nach eil fios agad gu bheil ùghdarras agamsa do shaoradh, agus ùghdarras do cheusadh?”
11. Fhreagair Ìosa, “Cha bhiodh ùghdarras sam bith idir agad thairis ormsa mura deigheadh a thoirt dhut on àirde. Mar sin, an neach a thug thairis mise dhut, tha am peacadh as motha aigesan.”
12. On àm sin suas shir Pìlat cothrom airson a chur mu sgaoil, ach dh'èigh na h‑Iùdhaich, “Ma leigeas tu am fear seo mu sgaoil, chan e caraid do Chèasar a th' annad: ge b' e neach a tha ga dhèanamh fhèin na rìgh, tha e a' dol an aghaidh Chèasair.”
13. Mar sin, nuair a chuala Pìlat na faclan seo, thug e a‑mach Ìosa, agus shuidh e air a' chathair‑bhreitheanais, aig àite ris an canar An Cabhsair Cloiche (ach ann an Eabhra, Gabata).
14. A‑nis b' e Latha Ullachaidh na Càisge a bh' ann, mu mheadhan‑latha. Agus thuirt e ris na h‑Iùdhaich, “Seallaibh ur Rìgh.”
15. Ach dh'èigh iadsan a‑mach, “Air falbh leis, air falbh leis, ceus e!” Thuirt Pìlat riutha, “An ceus mi ur Rìgh‑se?” Fhreagair na h‑àrd‑shagartan, “Chan eil rìgh againne ach Cèasar.”
16. Mar sin an uair sin thug e thairis dhaibh e airson a bhith air a cheusadh. Mar sin thug iad leotha Ìosa,
17. agus chaidh e a‑mach a' giùlain a' chroinn‑cheusaidh leis fhèin, dhan àite ris an canar Àite a' Chlaiginn (a th' air ainmeachadh anns an Eabhra Golgota).
18. An sin cheus iad e, agus dithis eile còmhla ris, fear air gach taobh, agus Ìosa anns a' mheadhan.
19. Sgrìobh Pìlat tiotal cuideachd agus chuir e air a' chrann‑cheusaidh e. Agus b' e an sgrìobhadh ÌOSA O NÀSARET, RÌGH NAN IÙDHACH.
20. Mar sin leugh mòran dhe na h‑Iùdhaich an tiotal seo, oir bha an t‑àite anns an deach Ìosa a cheusadh faisg air a' bhaile, agus bha e air a sgrìobhadh ann an Eabhra, ann an Laidinn agus ann an Greugais.
21. Mar sin thuirt àrd‑shagartan nan Iùdhach ri Pìlat, “Na sgrìobh ‘Rìgh nan Iùdhach’ ach gun tuirt e fhèin, ‘Is mi Rìgh nan Iùdhach’.”
22. Fhreagair Pìlat, “An rud a sgrìobh mi, sgrìobh mi e.”