A A A A A
Bible in one year
May 15

Eòin 4:1-30
1. Nuair a thuig Ìosa gun cuala na Pharasaich gun robh e a' dèanamh agus a' baisteadh barrachd dheisciobal na Eòin
2. (ged nach b' e Ìosa fhèin a bhaist, ach na deisciobail aige),
3. dh'fhàg e Iudèa agus dh'fhalbh e air ais a Ghalile.
4. Ach bha aige ri dhol tro Shamaria.
5. Mar sin thàinig e gu baile ann an Samaria ris an canar Sichar, faisg air an fhearann a thug Iàcob dha mhac Iòsaph.
6. Bha tobar Iàcoib an sin, agus shuidh Ìosa, sgìth mar a bha e on turas aige, ri taobh an tobair. Bha e mu mheadhan‑latha.
7. Thàinig boireannach o Shamaria airson uisge a tharraing. Thuirt Ìosa rithe, “Thoir dhomh deoch.”
8. (Oir bha a dheisciobail air a dhol dhan bhaile airson biadh a cheannach.)
9. Thuirt am boireannach o Shamaria ris, “Ciamar as urrainn dhutsa a tha nad Iùdhach deoch iarraidh ormsa a tha nam bhoireannach Samaritanach?” (Oir chan eil comann aig Iùdhaich ri Samaritanaich.)
10. Fhreagair Ìosa i, “Nam b' aithne dhut tiodhlac Dhè agus cò e a tha ag ràdh riut, ‘Thoir dhomh deoch,’ bhiodh tu air iarraidh airsan agus bhiodh e air uisge beò a thoirt dhut.”
11. “A Thighearna,” thuirt am boireannach, “chan eil soitheach‑tarraing agad, agus tha an tobar domhainn. Cò às an tig an t‑uisge beò sin agad?
12. Chan eil thusa nas motha na ar n‑athair Iàcob, a bheil? Thug esan dhuinne an tobar seo, agus dh'òl e às e fhèin, mar a rinn a chlann agus a sprèidh cuideachd.”
13. Fhreagair Ìosa i, “Neach sam bith a dh'òlas dhen uisge seo, bidh pathadh air a‑rithist,
14. ach ge b' e a dh'òlas dhen uisge a bheir mise dha, cha bhi pathadh gu bràth tuilleadh air. Ach an t‑uisge a bheir mise dha, bidh e na fhuaran uisge ann, ag èirigh suas chun na beatha sìorraidh.”
15. Thuirt am boireannach ris, “A Thighearna, thoir dhomh an t‑uisge seo gus nach bi pathadh orm agus nach fheum mi tighinn an seo a tharraing uisge.”
16. Thuirt Ìosa rithe, “Thalla 's gairm air d' fhear agus till an seo.”
17. “Chan eil fear‑pòsta agam,” fhreagair am boireannach. Thuirt Ìosa rithe, “Tha thu ceart nuair a tha thu ag ràdh, ‘Chan eil fear‑pòsta agam,’
18. oir tha còignear fhear‑pòsta air a bhith agad, agus am fear a tha agad an‑dràsta, chan e d' fhear‑pòsta fhèin a th' ann. Tha an rud a thubhairt thu fìor.”
19. Thuirt am boireannach ris, “A Thighearna, tha mi a' faicinn gur e fàidh a th' annad.
20. Rinn ar n‑athraichean adhradh air a' bheinn seo, ach tha sibhse ag ràdh gur e Ierusalem an t‑àite far am bu chòir adhradh a bhith air a dhèanamh.”
21. Thuirt Ìosa rithe, “A bhoireannaich, creid mise, tha an uair a' tighinn nuair nach ann air a' bheinn seo no ann an Ierusalem a nì sibh adhradh dhan Athair.
22. Tha sibhse a' dèanamh adhradh dhan rud nach aithne dhuibh, tha sinne a' dèanamh adhradh dhan rud as aithne dhuinn, oir is ann o na h‑Iùdhaich a tha saoradh.
23. Ach tha an uair a' tighinn, agus tha e a‑nis ann, nuair a nì am fìor luchd‑adhraidh adhradh dhan Athair ann an spiorad agus ann am fìrinn, oir is iad a leithid seo de luchd‑adhraidh a tha an t‑Athair a' sireadh.
24. Is e spiorad a th' ann an Dia, agus feumaidh an luchd‑adhraidh aige adhradh a dhèanamh dha ann an spiorad agus ann am fìrinn.”
25. Thuirt am boireannach ris, “Tha fios agam gu bheil am Mesiah (ris an canar Crìosd) a' tighinn. Nuair a thig esan, innsidh e a h‑uile rud dhuinn.”
26. Thuirt Ìosa rithe, “Is mise esan a tha a' bruidhinn riut.”
27. Dìreach an uair sin thill a dheisciobail agus chuir e iongnadh orra gun robh e a' còmhradh ri boireannach. Ach cha do dh'fhaighnich aon neach, “Dè a tha thu a' sireadh?” no “Carson a tha thu a' còmhradh rithe?”
28. Mar sin, a' fàgail a soitheach‑uisge, dh'fhalbh am boireannach dhan bhaile agus thuirt i ris na daoine,
29. “Thigibh 's faicibh duine a dh'innis dhòmhsa a h‑uile rud a rinn mi riamh. Nach e seo an Crìosd?”
30. Chaidh iad a‑mach às a' bhaile agus thàinig iad thuigesan.