A A A A A
Bible in one year
May 11

Eòin 1:29-51
29. Air an ath latha chunnaic Eòin Ìosa a' tighinn thuige agus thuirt e, “Seallaibh, Uan Dhè, a tha a' toirt air falbh peacadh an t‑saoghail!
30. Is e seo esan a bha mi a' ciallachadh nuair a thuirt mi, ‘Tha fear a tha a' tighinn às mo dhèidh air thoiseach orm a chionn 's gun robh e romham.’
31. Cha b' aithne dhomh fhèin idir e, ach airson 's gum biodh e air fhoillseachadh do dh'Israel, thàinig mi a' baisteadh le uisge.”
32. An uair sin thug Eòin an fhianais seo: “Chunnaic mi an Spiorad a' tighinn a‑nuas o nèamh mar chalman agus a' fuireach air.
33. Cha bhithinn air a bhith eòlach air, mura biodh am fear a chuir mi a bhaisteadh le uisge air innse dhomh, ‘Am fear air am faic thu an Spiorad a' tighinn a‑nuas agus a' fuireach, 's esan a bhaisteas leis an Spiorad Naomh.’
34. Chunnaic mi agus tha mi a' toirt fianais gur e seo Mac Dhè.”
35. Air an ath latha bha Eòin an siud a‑rithist còmhla ri dithis dhe a dheisciobail.
36. Nuair a chunnaic e Ìosa a' dol seachad, thuirt e, “Seallaibh, Uan Dhè!”
37. Nuair a chuala an dithis dheisciobal e ag ràdh seo, lean iad Ìosa.
38. A' tionndadh mun cuairt, chunnaic Ìosa iad a' leantainn agus dh'fhaighnich e, “Dè tha sibh ag iarraidh?” Thuirt iad, “A Rabaidh” (a tha a' ciallachadh ‘Fear‑Teagaisg’), “càit a bheil thu a' fuireach?”
39. “Thigibh,” fhreagair e, “agus chì sibh.” Agus dh'fhalbh iad agus chunnaic iad far an robh e a' fuireach, agus chuir iad seachad an latha sin còmhla ris. Bha e mu cheithir uairean feasgar.
40. B' e Anndra, bràthair Shìmoin Pheadair, fear dhen dithis a chuala na thuirt Eòin agus a lean Ìosa.
41. B' e a' chiad rud a rinn Anndra a bhràthair Sìmon a lorg agus innse dha, “Fhuair sinn am Mesiah” ('s e sin Crìosd).
42. Thug e gu Ìosa e. Choimhead Ìosa air agus thuirt e, “Is tusa Sìmon mac Eòin. Bidh Cèphas air a ghabhail ort” ('s e sin air eadar‑theangachadh, Peadar).
43. Air an ath latha chuir Ìosa roimhe a dhol a Ghalile. Fhuair e Philip agus thuirt e ris, “Lean mise.”
44. Bha Philip o Bhetsaida, baile Anndra agus Pheadair.
45. Fhuair Philip Natànael agus dh'innis e dha, “Fhuair sinne am fear mun do sgrìobh Maois anns an Lagh, agus mun do sgrìobh na fàidhean cuideachd — Ìosa o Nàsaret, mac Iòsaiph.”
46. “An tig rud math sam bith a‑mach à Nàsaret?” dh'fhaighnich Natànael. Thuirt Philip, “Thig agus faic.”
47. Nuair a chunnaic Ìosa Natànael a' tighinn thuige, thuirt e ma dheidhinn, “'S e seo fìor Israeleach, anns nach eil cealg.”
48. “Ciamar as aithne dhut mi?” dh'fhaighnich Natànael. Fhreagair Ìosa, “Chunnaic mi thu nuair a bha thu fhathast fon chrann‑fhìge mun do ghairm Philip ort.”
49. An uair sin fhreagair Natànael e, “A Rabaidh, is tusa Mac Dhè; is tusa Rìgh Israeil.”
50. Fhreagair Ìosa, “Tha thu a' creidsinn a chionn 's gun do dh'innis mi dhut gum faca mi thu fon chrann‑fhìge. Chì thu rudan nas motha na sin.”
51. An uair sin thuirt e ris, “Gu deimhinn, deimhinn tha mi ag ràdh ribh, chì sibh nèamh air fhosgladh, agus ainglean Dhè a' dol suas agus a' tighinn a‑nuas air Mac an Duine.”