A A A A A
Bible in one year
April 4

Lùcas 7:31-50
31. “Cò ris, mar sin, a shamhlaicheas mi muinntir a' ghinealaich seo, agus cò ris a tha iad coltach?
32. Tha iad coltach ri cloinn a tha nan suidhe san ionad‑mhargaidh, agus ag èigheach ri chèile, ag ràdh: “‘Chluich sinne an duiseal dhuibhse, agus cha do rinn sibhse dannsa; sheinn sinne tuireadh dhuibhse, agus cha do chaoin sibhse.’
33. “Oir thàinig Eòin Baistidh, chan ann ag ithe arain, no ag òl fìona, agus canaidh sibh, ‘Tha deamhan ann.’
34. Thàinig Mac an Duine ag ithe 's ag òl, agus canaidh sibh, ‘Seall, craosaire agus drungair, caraid chìs‑mhaor is pheacach.’
35. Ach tha gliocas air a fìreanachadh le a cloinn gu lèir.”
36. Dh'iarr aon dhe na Pharasaich airsan biadh a ghabhail còmhla ris, agus chaidh e a‑steach do thaigh an Pharasaich agus shuidh e aig a' bhòrd.
37. Nuair a fhuair boireannach anns a' bhaile, a bha na peacach, fios gun robh e na shuidhe aig biadh ann an taigh an Pharasaich, thug i leatha crogan alabastair làn de dh'acfhainn,
38. agus a' seasamh air a chùlaibh, aig a chasan, agus a' caoineadh, thòisich i air a chasan a fhliuchadh le a deòir. An uair sin shuath i iad le a falt, is phòg i a chasan, agus dh'ung i leis an acfhainn iad.
39. Nuair a chunnaic am Pharasach a thug an cuireadh dha seo, thuirt e ris fhèin, “Nam b' e fàidh a bh' anns an duine seo, bhiodh fhios aige cò i am boireannach seo, agus dè an seòrsa tè a th' innte a tha a' beantainn ris, oir is e peacach a th' innte.”
40. Agus fhreagair Ìosa e, “A Shìmoin, tha rud agam ri ràdh riut.” Agus thuirt esan, “Fhir‑Teagaisg, can e.”
41. “Bha dithis fo fhiachan aig neach‑fiach àraidh: aon airson còig cheud denarius, agus am fear eile airson caogad.
42. Air sgàth 's nach b' urrainn dhaibh pàigheadh, mhath e fiachan an dithis aca. Cò dhiubh, ma‑thà, as motha a ghràdhaicheas e?”
43. Fhreagair Sìmon, “Saoilidh mi gur e am fear dhan do mhath e a' chuid a bu mhotha.” Agus thuirt e ris, “Thug thu breith cheart.”
44. Agus a' tionndadh chun a' bhoireannaich, thuirt e ri Sìmon, “A bheil thu a' faicinn a' bhoireannaich seo? Thàinig mise a‑steach dhan taigh agad; cha tug thu uisge dhomh airson mo chasan, ach tha ise air mo chasan a fhliuchadh le a deòir agus air an tiormachadh le a falt.
45. Cha tug thusa pòg dhomh, ach o thàinig mise a‑steach, cha do sguir ise a phògadh mo chasan.
46. Cha do dh'ung thusa mo cheann le ola, ach tha ise air mo chasan ungadh le acfhainn.
47. Mar sin tha mi ag ràdh riut gu bheil a peacaidhean, a tha lìonmhor, air am mathadh — oir ghràdhaich i gu mòr. Ach ge b' e neach dham mathar beagan, bidh a ghràdh beag.”
48. Agus thuirt e rithe, “Tha do pheacaidhean air am mathadh.”
49. An uair sin thòisich iadsan a bha nan suidhe aig a' bhòrd còmhla ris air a ràdh nam measg fhèin, “Cò tha seo, a tha eadhon a' mathadh pheacaidhean?”
50. Agus thuirt e ris a' bhoireannach, “Shàbhail do chreideamh thu; thalla ann an sìth.”