A A A A A
Bible in one year
March 5

Marcus 9:1-29
1. Agus thuirt e riutha, “Tha mise ag ràdh ribh gu fìrinneach gu bheil cuid dhiubhsan nan seasamh an seo nach blais bàs gus am faic iad rìoghachd Dhè às dèidh dhi tighinn le cumhachd.”
2. Às dèidh sia latha, thug Ìosa Peadar is Seumas is Eòin leis agus threòraich e iad suas beinn àrd leotha fhèin. Agus chaidh a chruth‑atharrachadh mun coinneamh,
3. agus dh'fhàs aodach deàlrach, ro gheal, mar nach b' urrainn do ghealadair‑aodaich sam bith air thalamh a ghealachadh.
4. Agus chaidh Eliah a' nochdadh dhaibh còmhla ri Maois, agus bha iad a' còmhradh ri Ìosa.
5. Thuirt Peadar ri Ìosa, “A Rabaidh, tha e math dhuinne a bhith an seo. Dèanamaid trì pàilleanan — aon dhutsa agus aon do Mhaois agus aon do dh'Eliah.”
6. Oir cha robh fios aige dè a chanadh e, oir bha iad fo dhearg‑eagal.
7. An uair sin thàinig sgòth a chuir sgàile orra, agus thàinig guth às an sgòth, ag ràdh, “Is e seo mo Mhac gràdhaichte; èistibh ris‑san!”
8. Sa bhad, nuair a choimhead iad mun cuairt, chan fhaca iad neach sam bith còmhla riutha ach Ìosa a‑mhàin.
9. Agus fhad 's a bha iad a' tighinn a‑nuas on bheinn, dh'àithn e dhaibh gun na rudan a chunnaic iad innse do neach sam bith, gus am biodh Mac an Duine air èiridh o na mairbh.
10. Chùm iad an gnothach aca fhèin, a' deasbad dè a bh' ann an ‘èirigh o na mairbh’.
11. Agus dh'fhaighnich iad dha, “Carson a tha na sgrìobhaichean ag ràdh gum feum Eliah tighinn an toiseach?”
12. Agus thuirt esan riutha, “Tha Eliah a' tighinn an toiseach airson a h‑uile rud aiseag; ach ciamar a tha e sgrìobhte mu Mhac an Duine, gu bheil e a' dol a dh'fhulang tòrr rudan agus gu bhith air a chur ann an dìmeas?
13. Ach tha mise ag innse dhuibh gu bheil Eliah dha‑rìribh air tighinn, agus rinn iad ris gach nì a thogair iad, a rèir mar a tha e sgrìobhte ma dheidhinn.”
14. Agus nuair a thàinig iad gu na deisciobail, chunnaic iad sluagh mòr mun timcheall, agus sgrìobhaichean ag argamaid riutha.
15. Sa bhad nuair a chunnaic an sluagh gu lèir e, bha iad fo iongnadh mòr is ruith iad thuige agus chuir iad fàilte air.
16. Agus dh'fhaighnich e dhaibh, “Dè a tha sibh ag argamaid riutha mu dheidhinn?”
17. Agus fhreagair aon dhen t‑sluagh e, “Fhir‑Teagaisg, thug mi mo mhac thugad, oir tha spiorad aige a tha ga dhèanamh balbh.
18. Agus ge b' e cuin a ghreimicheas e air, tha e ga thilgeil sìos, agus tha cop ma bheul agus tha e a' gìosgarnaich fhiaclan agus fàsaidh e rag. Agus bhruidhinn mi ri do dheisciobail airson 's gun tilgeadh iad a‑mach e, ach cha b' urrainn dhaibh.”
19. Agus fhreagair esan iad, “O a ghinealaich eas‑creidmhich, dè cho fada 's a bhios mi còmhla ribh? Dè cho fada 's a dh'fhuilingeas mi sibh? Thugaibh thugamsa e.”
20. Agus thug iad am balach thuige. Nuair a chunnaic an spiorad e, sa bhad chrath e e, agus thuit e chun na talmhainn agus roilig e mun cuairt, le cop ma bheul.
21. Agus dh'fhaighnich Ìosa dha athair, “Dè cho fada 's a tha seo air a bhith a' tachairt dha?” Agus thuirt e, “On a bha e na leanabh.
22. Agus tha e gu tric air a thilgeil dhan teine, agus dhan uisge, airson a sgrios. Ach mas urrainn dhut rud sam bith a dhèanamh, cuidich leinn agus gabh truas rinn.”
23. Agus thuirt Ìosa ris, “‘Mas urrainn dhut!’ Tha a h‑uile rud comasach dhan neach a chreideas.”
24. Sa bhad dh'èigh athair an leanaibh, “Tha mi a' creidsinn, cuidich thusa lem eas‑creideamh!”
25. Agus nuair a chunnaic Ìosa gun robh sluagh a' cruinneachadh gu luath, chronaich e an spiorad neòghlan, ag ràdh ris, “A spioraid bhailbh is bhodhair, tha mi ag òrdachadh dhut, thig a‑mach às, agus na rach a‑steach ann tuilleadh!”
26. Agus às dèidh èigheach agus a chrathadh gu mòr, chaidh e a‑mach às; agus bha am balach cho coltach ri aon a bha marbh is gun tuirt mòran, “Tha e marbh!”
27. Ach ghabh Ìosa grèim air làimh air agus thog e suas e, agus sheas e.
28. Agus nuair a chaidh e a‑steach dhan taigh, dh'fhaighnich a dheisciobail dha gu prìobhaideach, “Carson nach robh an comas againne a thilgeil a‑mach?”
29. Agus thuirt e riutha, “Chan urrainn an seòrsa seo tighinn a‑mach tro rud sam bith ach ùrnaigh.”