A A A A A
Bible in one year
March 27

Lùcas 3:1-38
1. A‑nis anns a' chòigeamh bliadhna deug de rìoghachadh Thiberiuis Chèasair, nuair a bha Pontias Pìlat na riaghladair air Iudèa, agus Herod na thetrarc air Galile, agus Philip a bhràthair na thetrarc air ceàrnaidh Iturèa agus Thrachonitis, agus Lisanias na thetrarc air Abilene,
2. nuair a bha Annas agus Caiaphas nan àrd‑shagartan, thàinig facal Dhè gu Eòin mac Shachariah anns an fhàsach.
3. Agus chaidh e dhan sgìre mu thimcheall Iòrdain gu lèir, a' searmonachadh baisteadh an aithreachais, airson mathanas pheacaidhean.
4. Mar a tha e sgrìobhte ann an leabhar an fhàidh Isaiah: “Guth aoin ag èigheach anns an fhàsach, ‘Ullaichibh slighe an Tighearna, dèanaibh a fhrith‑rathaidean dìreach,
5. bidh a h‑uile gleann air a lìonadh, agus a h‑uile beinn agus cnoc air an ìsleachadh; agus bidh na rudan cama air an dèanamh dìreach, agus na slighean garbha air an dèanamh rèidh,
6. agus chì gach uile fheòil slàinte Dhè.’”
7. Mar sin thuirt e ris an t‑sluagh a thàinig a‑mach airson gum baisteadh e iad, “A shìol nan nathraichean nimhe, cò a thug rabhadh dhuibhse teicheadh on chorraich a tha ri thighinn?
8. Thugaibh a‑mach toraidhean iomchaidh an aithreachais. Agus na tòisichibh air cantainn rib' fhèin, ‘Tha athair againn, Abrahàm!’ Oir tha mi ag ràdh ribh gu bheil Dia comasach air clann a thogail suas do dh'Abrahàm o na clachan seo.
9. Ach mu thràth tha an tuagh air a cur ri bun nan craobh; mar sin, gach craobh nach toir a‑mach toradh math, thèid a gearradh sìos, agus a tilgeil dhan teine.”
10. Agus dh'fhaighnich an sluagh dha, “Dè, mar sin, a nì sinne?”
11. Agus fhreagair esan iad, “Ge b' e aig a bheil dà bhad aodaich uachdair, roinneadh e leis an neach aig nach eil; agus an neach aig a bheil biadh, dèanadh e san aon dòigh.”
12. Thàinig cìs‑mhaoir cuideachd airson a bhith air am baisteadh agus thuirt iad ris, “Fhir‑Teagaisg, dè a nì sinne?”
13. Agus thuirt esan riutha, “Na cruinnichibh càil a bharrachd air na chaidh òrdachadh dhuibh.”
14. Dh'fhaighnich saighdearan cuideachd dha, “Agus sinne, dè a nì sinne?” Agus thuirt e riutha, “Na toiribh airgid o neach sam bith tro làimh làidir, no tro chasaidean‑brèige, agus bithibh toilichte le ur tuarastal.”
15. Fhad 's a bha an sluagh a' feitheamh le dòchas agus na h‑uile a' reusanachadh nan cridheachan mu Eòin, am b' e an Crìosd a bh' ann,
16. fhreagair Eòin iad uile, ag ràdh, “Tha mise gur baisteadh le uisge, ach tha Aon a' tighinn a tha nas cumhachdaiche na mise, agus chan eil mise airidh air barraill a chuarain fhuasgladh. Baistidh esan sibh leis an Spiorad Naomh agus le teine.
17. Tha a ghuit aige na làimh, airson an t‑ùrlar‑bualaidh aige a ro‑ghlanadh, agus a' chruithneachd a chruinneachadh dhan t‑sabhal aige, ach loisgidh e am moll le teine nach urrainn a bhith air a chur às.”
18. Agus le mòran earalaichean eile, shearmonaich e an soisgeul dhan t‑sluagh.
19. Ach bha Herod an tetrarc air cronachadh fhaighinn uaithe air sgàth Heròdiais, bean a bhràthar, agus air sgàth gach uilc a bha Herod air a dhèanamh,
20. agus chuir e seo riutha uile: ghlas e Eòin anns a' phrìosan.
21. A‑nis, nuair a bha an sluagh gu lèir air am baisteadh, agus Ìosa cuideachd air a bhaisteadh, agus e ag ùrnaigh, chaidh nèamh fhosgladh,
22. agus thàinig an Spiorad Naomh a‑nuas air ann an cruth corporra mar chalman. Agus thàinig guth o nèamh, ag ràdh, “Is tusa mo Mhac gràdhach, leatsa tha mi fìor thoilichte.”
23. Nuair a thòisich Ìosa fhèin a mhinistrealachd bha e mu thrithead bliadhna a dh'aois. B' esan, mar a chaidh a shaoilsinn, mac Iòsaiph, mhic Heli,
24. mhic Mhatait, mhic Lèbhi, mhic Mhelchì, mhic Ianna, mhic Iòsaiph,
25. mhic Mhatatiah, mhic Àmois, mhic Nauim, mhic Esli, mhic Nagaidh,
26. mhic Mhaait, mhic Mhatatiah, mhic Shemei, mhic Iòsaiph, mhic Iùdah,
27. mhic Ioanna, mhic Rhesa, mhic Shorobabeil, mhic Shalatieil, mhic Nèri,
28. mhic Mhelchì, mhic Adi, mhic Chòsaim, mhic Elmadaim, mhic Èir,
29. mhic Iosua, mhic Elieseir, mhic Iòrim, mhic Mhatait, mhic Lèbhi,
30. mhic Shimeoin, mhic Iùdah, mhic Iòsaiph, mhic Iònaim, mhic Eliacim,
31. mhic Mhelea, mhic Mhenna, mhic Mhatata, mhic Nàtain, mhic Dhaibhidh,
32. mhic Iese, mhic Obeid, mhic Bhòais, mhic Shalmoin, mhic Naasòin,
33. mhic Aminadaibh, mhic Admain, mhic Arni, mhic Esròim, mhic Phareis, mhic Iùdah,
34. mhic Iàcoib, mhic Ìsaaic, mhic Abrahàim, mhic Thara, mhic Nachòir,
35. mhic Sharuich, mhic Ragau, mhic Phaleic, mhic Ebeir, mhic Shala,
36. mhic Chanàain, mhic Arphacsaid, mhic Shèim, mhic Nòah, mhic Lameich,
37. mhic Mhatùsala, mhic Enoich, mhic Iareid, mhic Mhalelèil, mhic Chanàain,
38. mhic Enòis, mhic Shèit, mhic Àdhaimh, mhic Dhè.