A A A A A
Bible in one year
March 23

Lùcas 1:39-56
39. Anns na làithean sin dh'èirich Moire agus chaidh i ann an cabhaig gu dùthaich nam beann, gu baile ann an Iùdah,
40. agus chaidh i a‑steach do thaigh Shachariais, agus chuir i fàilte air Ealasaid.
41. Agus nuair a chuala Ealasaid fàilte Mhoire, leum an naoidhean na broinn, agus chaidh Ealasaid a lìonadh leis an Spiorad Naomh.
42. Agus dh'èigh i a‑mach le guth àrd, “Is beannaichte thu am measg bhoireannach, agus is beannaichte toradh do bhroinne!
43. Agus carson a dh'èirich seo dhòmhsa, gun tigeadh màthair mo Thighearna thugam?
44. Oir seall, cho luath 's a thàinig fuaim d' fhàilte gu mo chluasan, leum an naoidhean le aoibhneas nam bhroinn.
45. Agus is beannaichte ise a chreid gun deigheadh na thuirt an Tighearna rithe a choileanadh.”
46. Agus thuirt Moire, “Tha m' anam ag àrdachadh an Tighearna,
47. agus tha mo spiorad a' dèanamh gàirdeachas ann an Dia mo Shlànaighear:
48. oir tha e air sealltainn air staid ìosal a shearbhanta: oir seall, o seo suas gabhaidh a h‑uile ginealach ‘beannaichte’ orm.
49. Oir tha an t‑Aon a tha cumhachdach air rudan mòra a dhèanamh dhomh; agus is naomh ainm‑san.
50. Agus tha a thròcair dhaibhsan dhan eagal e — o ghinealach gu ginealach.
51. Nochd e neart le a ghàirdean; sgap e na h‑uaibhrich ann an smuain an cridhe.
52. Tha e air an luchd‑riaghlaidh a thoirt a‑nuas on cathraichean, agus tha e air iadsan a bha iriosal àrdachadh.
53. Lìon e an fheadhainn a bha acrach le rudan matha; agus na daoine saidhbhir chuir e air falbh falamh.
54. Chuidich e a sheirbheiseach Israel gus a thròcair a chuimhneachadh.
55. Mar a thuirt e ri ar n‑athraichean, ri Abrahàm agus ri a shliochd gu sìorraidh.”
56. Agus dh'fhan Moire còmhla ri Ealasaid mu thrì mìosan, agus thill i dha taigh fhèin.