A A A A A
Bible in one year
March 21

Lùcas 1:1-20
1. A chionn 's gu bheil mòran air gabhail os làimh cunntas a chur ri chèile mu na rudan a chaidh a choileanadh nar measg‑ne,
2. dìreach mar a dh'earb iadsan rinne iad, a bha nan sùil‑fhianaisean agus nan luchd‑frithealaidh air an fhacal:
3. chunnaic mise iomchaidh e cuideachd — on a rannsaich mi a h‑uile rud gu mionaideach on toiseach — eachdraidh òrdail a sgrìobhadh dhut, a Theophiluis as uaisle,
4. airson 's gum faod cinnt a bhith agad mu na rudan a chaidh a theagasg dhut.
5. Ann an làithean Heroid, rìgh Iudèa, bha sagart ann air an robh an t‑ainm Sachariah, de roinn shagartail Abia. Agus bha a bhean o nigheanan Aaroin, agus b' e Ealasaid an t‑ainm a bh' oirre.
6. Agus bha an dithis aca fìreanta mu choinneamh Dhè, gan giùlain fhèin gu neo‑lochdach ann an àithntean is òrduighean an Tighearna gu lèir.
7. Ach cha robh leanabh aca, a chionn 's gun robh Ealasaid neo‑thorrach, agus bha an dithis aca suas ann am bliadhnaichean.
8. A‑nis, fhad 's a bha esan a' frithealadh mar shagart mu choinneamh Dhè, nuair a bha an roinn aigesan fo dhleastanas frithealaidh —
9. a rèir cleachdadh na sagartachd — chaidh a thaghadh tro chrannchur airson a dhol a‑steach do theampall an Tighearna agus tùis a losgadh.
10. Agus bha mòr‑bhuidheann an t‑sluaigh gu lèir ag ùrnaigh a‑muigh aig àm na tùise.
11. Is nochd aingeal leis an Tighearna ris, na sheasamh air taobh deas altair na tùise.
12. Agus bha Sachariah fo dhragh mòr nuair a chunnaic e e, is bhuail eagal e.
13. Ach thuirt an t‑aingeal ris, “Na gabh eagal, a Shachariah; oir chaidh d' ùrnaigh a chluinntinn, agus beiridh do bhean Ealasaid mac dhut, agus bheir thu Eòin mar ainm air.
14. Agus bidh aoibhneas is toileachas ort; agus nì mòran gàirdeachas aig àm a bhreith.
15. Oir bidh e mòr mu choinneamh an Tighearna, agus chan òl e fìon no deoch‑làidir idir; agus bidh e air a lìonadh leis an Spiorad Naomh, fiù 's o bhroinn a mhàthar.
16. Agus tillidh e mòran de chloinn Israeil chun an Tighearna an Dia‑san.
17. Agus thèid e roimhesan ann an spiorad 's ann an cumhachd Eliah, airson cridheachan nan athraichean a thionndadh chun na cloinne, agus na h‑eas‑umhail gu gliocas nam fìrean, airson sluagh a dhèanamh deiseil dhan Tighearna a th' air an ullachadh.”
18. Agus thuirt Sachariah ris an aingeal, “Ciamar a bhios fios agam air a seo? Oir is e seann duine a th' annam, agus tha mo bhean suas ann am bliadhnaichean.”
19. Agus fhreagair an t‑aingeal e, “Is mise Gàbriel a tha a' seasamh mu choinneamh Dhè, agus chaidh mo chur airson bruidhinn riutsa agus an naidheachd mhath seo a thoirt thugad.
20. Agus, seall, bidh thu balbh is gun chomas bruidhinn gus an latha nuair a thachras na rudan seo, a chionn 's nach do chreid thu m' fhaclan‑sa, a bhios air an coileanadh nan àm fhèin.”