A A A A A
Bible in one year
March 18

Marcus 15:1-24
1. Cho luath 's a thàinig a' mhadainn chùm na h‑àrd‑shagartan, còmhla ri na h‑èildearan, na sgrìobhaichean agus a' Chomhairle gu lèir, co‑chomhairle. Cheangail iad Ìosa agus thug iad air falbh e is thug iad thairis do Phìlat e.
2. Agus dh'fhaighnich Pìlat dha, “An tusa Rìgh nan Iùdhach?” Agus fhreagair esan e, “Tha thu ga ràdh.”
3. Agus chuir na h‑àrd‑shagartan mòran chasaidean air.
4. Agus cheasnaich Pìlat a‑rithist e: “Nach eil freagairt agad? Seall na tha iad a' cur de chasaidean ort.”
5. Ach cha do fhreagair Ìosa sìon tuilleadh, air chor is gun robh Pìlat fo iongnadh.
6. Aig gach fèill bhiodh e a' leigeil ma sgaoil dhaibh aon phrìosanach a dh'iarradh iad.
7. A‑nis bha fear dham b' ainm Barabas sa phrìosan còmhla ri na reubaltaich a bh' air murt a dhèanamh san ar‑a‑mach.
8. Agus thàinig an sluagh suas agus thòisich iad air iarraidh air Pìlat gun dèanadh e dhaibh mar a b' àbhaist dha.
9. Fhreagair Pìlat iad ag ràdh, “Am bu toigh leibh gun leiginn mu sgaoil dhuibh Rìgh nan Iùdhach?”
10. Oir thuig e gum b' ann air sgàth an fharmaid a bha na h‑àrd‑shagartan air a thoirt thairis.
11. Ach bhrosnaich na h‑àrd‑shagartan an sluagh airson 's, an àite sin, gun leigeadh e mu sgaoil Barabas.
12. Agus a‑rithist thuirt Pìlat riutha, “Dè ma‑thà a bu toigh leibh a dhèanainn leis an duine ris an can sibh Rìgh nan Iùdhach?”
13. Ach dh'èigh iad air ais, “Ceus e!”
14. Agus thuirt Pìlat riutha, “Carson, dè an t‑olc a rinn e?” Ach 's ann bu mhotha a dh'èigh iadsan, “Ceus e!”
15. Mar sin, ag iarraidh an sluagh a shàsachadh, leig e mu sgaoil Barabas dhaibh, agus às dèidh do dh'Ìosa a bhith air a sgiùrsadh, thug e thairis e airson 's gum biodh e air a cheusadh.
16. Agus thug na saighdearan air falbh e a‑steach dhan lùchairt (is e sin am Praetorium ), agus ghairm iad còmhla am buidheann shaighdearan gu lèir.
17. Agus chuir iad aodach purpaidh air, agus às dèidh dhaibh droighinn fhighe nan crùn, chuir iad air e.
18. Agus thòisich iad air fhàilteachadh, ag ràdh, “Fàilte dhut, a Rìgh nan Iùdhach!”
19. Agus bhuail iad a cheann le cuilc agus thilg iad smugaidean air, agus a' lùbadh an glùinean thug iad ùmhlachd dha.
20. Agus às dèidh dhaibh magadh air, thug iad dheth an t‑aodach purpaidh is chuir iad a chuid aodaich fhèin air. Agus thug iad a‑mach e airson a cheusadh.
21. Cho‑èignich iad duine a bha a' dol seachad, Sìmon o Chirène, athair Alecsandair is Rùfais, a bha a' tighinn a‑steach bhon dùthaich, airson crann‑ceusaidh Ìosa a ghiùlain.
22. Agus thug iad e chun an àite dham b' ainm Golgota, a tha a' ciallachadh Àite Claiginn.
23. Agus thabhainn iad fìon air a mheasgachadh le mirr dha, ach cha do ghabh esan e.
24. Agus cheus iad e agus roinn iad a chuid aodaich, a' tilgeil chrann airson roghnachadh dè a bheireadh iad leotha.