A A A A A
Bible in one year
December 3

1 Eòin 1:1-10
1. An rud a bh' ann o thoiseach, a chuala sinn, a chunnaic sinn ler sùilean, air an do choimhead sinn agus a làimhsich ar làmhan — mu Fhacal na beatha.
2. — agus nochd a' bheatha, agus chunnaic sinn i agus tha sinn a' toirt fianais oirre; agus tha sinn a' cur an cèill dhuibhse a' bheatha shìorraidh, a bha còmhla ris an Athar agus a chaidh a nochdadh dhuinne.
3. Tha sinn a' cur an cèill dhuibhse an rud a chunnaic agus a chuala sinn airson 's gum bi co‑chomann agaibhse cuideachd leinne. Agus tha an co‑chomann againne gu deimhinn còmhla ris an Athar agus ri a Mhac, Ìosa Crìosd.
4. Tha sinn a' sgrìobhadh seo thugaibh airson 's gum bi ar n‑aoibhneas làn.
5. Agus 's e seo an teachdaireachd a chuala sinn uaithe‑san agus a tha sinn a' cur an cèill dhuibhse: gur solas Dia, agus nach eil dorchadas sam bith annsan.
6. Ma chanas sinn gu bheil co‑chomann againne ris‑san agus gu bheil sinn a' coiseachd ann an dorchadas, tha sinn breugach agus chan eil sinn a' cur na fìrinne an gnìomh.
7. Ach ma choisicheas sinn san t‑solas, mar a tha esan san t‑solas, tha co‑chomann againn ri càch‑a‑chèile, agus tha fuil Ìosa, a Mhac‑san, gar glanadh on a h‑uile peacadh.
8. Ma chanas sinn nach eil peacadh againn, tha sinn gar mealladh fhèin agus chan eil an fhìrinn annainn.
9. Ma dh'aidicheas sinn ar peacaidhean, tha esan dìleas is fìreanta gus ar peacaidhean a mhathadh agus ar glanadh on a h‑uile neo‑fhìreantachd.
10. Ma chanas sinn nach do pheacaich sinn, tha sinn a' dèanamh breugaire dheth‑san, agus chan eil fhacal‑san annainn.