A A A A A
Bible in one year
November 18

Eabhraidhich 12:1-29
1. Air an adhbhar sin, on a tha neul cho mòr de dh'fhianaisean gar cuartachadh, cuireamaid dhinn gach cuideam agus am peacadh a tha ag iadhadh mur timcheall, agus ruitheamaid le foidhidinn an rèis a tha romhainn,
2. a' coimhead air Ìosa, ceannard is fear‑crìochnachaidh ar creideimh, esan a dh'fhuiling an crann‑ceusaidh airson an aoibhneis a bha roimhe, a' dèanamh dìmeas air a nàire agus a shuidh air deas‑làimh rìgh‑chathair Dhè.
3. Mar sin, thugaibh fa‑near esan a dh'fhuiling a' leithid de nàimhdeas na aghaidh o pheacaich, airson 's nach bi sibh air ur mì‑mhisneachadh no a' toirt thairis nur n‑inntinnean.
4. Thuige seo, cha do dh'fhuiling sibh gu ìre dòrtadh fala nur strì an aghaidh pheacaidh.
5. Agus tha sibh air an iarrtas a th' air a dhèanamh oirbh mar a mhic‑san a dìochuimhneachadh: “A mhic, na cuir suarach smachd an Tighearna, agus na lagaich nuair a smachdaicheas e thu,
6. oir tha an Tighearna a' smachdachadh an neach air a bheil gràdh aige, agus sgiùrsaidh e gach mac ris an gabh e.”
7. Ma dh'fhuilingeas sibh smachdachadh, tha Dia a' dèiligeadh ribh mar ri mic. Oir cò am mac nach fhaigh smachdachadh o athair fhèin?
8. Ma tha sibh às aonais an smachdachaidh anns an do chom‑pàirtich a h‑uile neach, tha sibh nur clann‑dhìolain agus chan ann nur clann‑dhligheach.
9. A bharrachd air a sin, bha athraichean feòlmhor againn a rinn smachdachadh oirnn, agus thug sinn urram dhaibh, nach motha na sin a bu chòir dhuinn a bhith umhail do dh'Athair nan spioradan agus a bhith beò?
10. Oir bha iadsan gar smachdachadh airson beagan làithean nuair a chunnaic iad freagarrach e, ach tha esan ga dhèanamh airson ar buannachd, agus airson 's gum bi roinn againn na naomhachd.
11. Aig an àm, chan eil smachdachadh na adhbhar aoibhneis ach na adhbhar bròin. Ach às dèidh làimh, bheir e toradh na sìthe 's na fìreanteachd dhaibhsan a th' air an ionnsachadh troimhe.
12. Mar sin, togaibh suas na làmhan a tha a' crochadh fann agus na glùinean laga,
13. agus dèanaibh slighean dhìreach dhur casan, airson 's nach bi an neach a tha cuagach air a thionndadh gu aon taobh, ach air a leigheas.
14. Leanaibh sìth leis na h‑uile, agus naomhachd, oir às an aonais chan fhaic duine an Tighearna.
15. Thugaibh deagh aire nach bi dìth gràs Dhè air duine, air eagal 's gum fàs freumh searbh sam bith suas agus gun dèan e trioblaid agus troimhe sin gum bi mòran air an truailleadh,
16. air eagal 's gum bi neach‑striòpachais air choireigin no cuideigin eas‑creidmheach mar a bha Esau, a reic còir a' chiad‑bhreith airson grèim bìdh.
17. Oir tha fios agaibh gun deach a dhiùltadh nuair, eadhon nas anmoiche, nuair a bha e a' miannachadh am beannachadh a shealbhachadh mar oighreachd, oir cha d' fhuair e cothrom sam bith aithreachas a dhèanamh, ged a shir e le deòir e.
18. Oir cha tàinig sibh gu beinn dham faod sibh beantainn, a' losgadh le teine, le dorchadas, le doillearachd, le doineann,
19. le fuaim trombaide agus guth fhaclan a thug air an fheadhainn a chuala iad guidhe nach biodh an còrr air a ràdh riutha,
20. agus cha b' urrainn dhaibh na bha air òrdachadh fhulang: “Ma bheanas eadhon ainmhidh ris a' bheinn, bidh e air a chlachadh.”
21. Agus bha an sealladh cho eagalach 's gun tuirt Maois, “Tha mi air chrith leis an eagal.”
22. Ach tha sibh air tighinn gu Beinn Shioin agus gu baile an Dè bheò, an t‑Ierusalem nèamhaidh, agus mìltean de dh'ainglean a' dèanamh gàirdeachas,
23. agus cruinneachadh nan ciad‑ghin air an clàradh ann an nèamh, agus Dia, Britheamh nan uile, agus spioradan nam fìrean air an dèanamh foirfe,
24. agus Ìosa, eadar‑mheadhanair a' chùmhnaint nuaidh, agus fuil a' chrathaidh a tha ag ràdh rudan nas fheàrr na fuil Abeil.
25. Thoiribh an aire nach diùlt sibh esan a bhruidhneas. Oir, mura do theich iadsan nuair a dhiùlt iad am fear a thug rabhadh air talamh, 's ann gu math nas lugha a theicheas sinne ma dhiùltas sinn am fear a bhruidhneas o nèamh.
26. Chrath a ghuth‑san aig an àm sin an talamh, ach a‑nis thug e gealladh ag ràdh, “Aon uair eile crathaidh mi, chan e a‑mhàin an talamh, ach cuideachd nèamh.”
27. Tha na faclan “aon uair eile” a' foillseachadh gum bi na rudan a th' air an crathadh air an toirt air falbh, 's e sin na rudan a chaidh a chruthachadh, airson 's gum fan na rudan nach deach idir an crathadh.
28. Mar sin, on a tha sinn a' faighinn rìoghachd nach gabh crathadh, cumamaid grèim air gràs, airson 's gun tèid againn, troimhe, air adhradh taitneach a thairgsinn do Dhia le ri urram is eagal.
29. Oir tha ar “Dia‑ne na theine sàr‑loisgeach.”