A A A A A
Bible in one year
November 17

Eabhraidhich 11:17-40
17. Tro chreideamh, nuair a chaidh a dhearbhadh, thairg Abrahàm suas Ìsaac, agus bha esan a fhuair na geallaidhean a' tairgsinn suas aonghin mhic,
18. ged a chaidh a ràdh ris, “Ach tro Ìsaac bidh do shliochd air ainmeachadh.”
19. Bha e am beachd gu robh Dia comasach eadhon air a thogail o na mairbh, oir, a' bruidhinn gu samhlachail, fhuair e air ais e.
20. Tro chreideamh, a thaobh nan rudan a bha ri tighinn, bheannaich Ìsaac Iàcob agus Esau.
21. Tro chreideamh, nuair a bha e a' bàsachadh, bheannaich Iàcob gach fear dhe na mic aig Iòsaph, agus rinn e adhradh 's a chuideam air bàrr a bhata.
22. Tro chreideamh, agus e a' bàsachadh, thug Iòsaph iomradh air dol a‑mach chlann Israil agus thug e òrdugh mu na cnàmhan aige.
23. Tro chreideamh, nuair a rugadh Maois, chaidh a chur air falach fad thrì mìosan le a phàrantan, oir chunnaic iad gu robh am pàiste brèagha; agus cha robh eagal aca o òrdugh an rìgh.
24. Tro chreideamh, nuair a dh'fhàs e mòr, dhiùlt Maois gun deigheadh mac nighean Phàraoh a thoirt air.
25. Roghnaich e àmhghar fhulang còmhla ri sluagh Dhè seach toileachas a' pheacaidh a bhith aige airson greis.
26. Mheas e gu robh masladh Chrìosd na bheairteas na bu motha na ionmhas na h‑Èipheit, oir bha e a' coimhead ris an ath‑dhìoladh.
27. Tro chreideamh, dh'fhàg e an Èipheit gun eagal air ro fhearg an rìgh; oir lean e air mar gun robh e a' faicinn an Aoin a bha neo‑fhaicsinneach.
28. Tro chreideamh, ghlèidh e a' Chàisg agus dòrtadh na fala, airson 's nach beanadh am fear a bha a' sgrios nan ciad‑ghin riutha.
29. Tro chreideamh, chaidh iad tron Mhuir Ruadh mar gum b' ann tro thalamh tioram, ach nuair a dh'fheuch na h‑Èipheitich air seo a dhèanamh, chaidh am bàthadh.
30. Tro chreideamh, thuit ballachan Iericho sìos nuair a bha iad air an cuartachadh fad sheachd latha.
31. Tro chreideamh, cha deach Rahab, an strìopach, a sgrios còmhla ris na h‑ana‑creidmhich, nuair a ghabh i ris na beachdairean le sìth.
32. Agus dè an còrr a chanas mi? Oir chan eil ùine agam innse mu Ghideon, mu Bharac is cuideachd mu Shamson is mu Iephtah, mu Dhaibhidh agus cuideachd mu Shamuel, agus mu na fàidhean,
33. feadhainn, tro chreideamh, a cheannsaich rìoghachdan, a chuir ceartas an gnìomh, a fhuair geallaidhean, a dhùin beòil leòmhan,
34. a mhùch cumhachd teine, a fhuair air falbh o fhaobhar a' chlaidheimh, a fhuair neart o laigse, a dh'fhàs làidir ann an cogadh agus a chuir ruaig air armailtean choimheach.
35. Fhuair boireannaich air ais na mairbh aca tro aiseirigh, agus bha feadhainn eile air am pianadh, a' diùltadh a bhith air an saoradh airson aiseirigh na b' fheàrr fhaighinn.
36. Dh'fhuiling feadhainn eile cuideachd fanaidean is sgiùrsaidhean, agus fiù 's ceanglaichean is prìosanachadh.
37. Chaidh an clachadh, chaidh an sàbhadh às a chèile, bhàsaich iad leis a' chlaidheamh, bha iad a' dol mun cuairt ann an craiceannan chaorach agus ann an craiceannan ghobhar, ann an uireasbhaidh, air an ànradh agus air an droch‑làimhseachadh —
38. cha robh an saoghal airidh orra, a' siubhal ann am fàsaichean, air beanntan, ann an uamhan agus ann an tuill san talamh.
39. Agus ged a fhuair iad seo uile cliù tron chreideamh aca, cha d' fhuair iad na chaidh a ghealltainn,
40. on a bha Dia air rudeigin na b' fheàrr a sholarachadh air ar son, gus nach biodh iadsan air an dèanamh foirfe às ar n‑aonais.