A A A A A
Bible in one year
November 13

Eabhraidhich 9:1-28
1. A‑nis, bha òrduighean‑seirbheis cuideachd sa chiad phàillean agus san ionad‑naomh talmhaidh.
2. Oir chaidh a' chiad phàillean a dheasachadh anns an robh an dà chuid, an coinnlear agus am bòrd air an robh taisbeanadh nan lofaichean, ris can iad Naomh,
3. agus air cùlaibh an dara cùrtair bha pàillean ris an can iad an t‑Àite ro‑Naomh,
4. le tùisear òir agus Àirc a' Chùmhnaint air a còmhdachadh gu lèir mun cuairt le òr, agus le poit òir innte anns an robh am mana, agus an t‑slat aig Aaron a chuir a‑mach blàth, agus clàir a' chùmhnaint.
5. Os a cionn, tha cherubim na glòire a' cur sgàile air cathair na tròcaire, rudan nach urrainn dhuinn bruidhinn mu dheidhinn gu mionaideach an‑dràsta.
6. A‑nis, on a chaidh na rudan a chur an òrdugh mar seo, tha na sagartan a' dol a‑steach fad an t‑siubhail dhan chiad phàillean a' coileanadh na seirbheisean,
7. ach is e an t‑àrd‑shagart a‑mhàin a chaidh a‑steach dhan dara fear aon uair sa bhliadhna, agus cha do rinn e sin gun fhuil a thairgsinn air a shon fhèin 's airson pheacaidhean aineolais an t‑sluaigh.
8. Tha an Spiorad Naomh a' nochdadh nach deach an t‑slighe a‑steach dhan Àite Naomh fhathast fhoillseachadh fhad 's a bha a' chiad phàillean fhathast na sheasamh.
9. 'S e samhladh a tha seo airson an ama seo, anns a bheil tiodhlacan 's ìobairtean air an tairgsinn nach urrainn dhan fhear‑adhraidh a dhèanamh foirfe a thaobh a chogais.
10. Chan eil annta ach riaghailtean feòlmhora a chaidh àithne gu àm an leasachaidh aca.
11. Ach thàinig Crìosd mar àrd‑shagart nan deagh rudan a thàinig gu bith tron phàillean a tha nas motha 's nas foirfiche, nach deach a dhèanamh le làmhan, 's e sin, nach buin dhan chruthachadh seo.
12. Chan ann tro fhuil ghobhar 's laogh, ach tro fhuil fhèin a chaidh e a‑steach aon uair 's gu bràth dhan Àite Naomh, 's e air sàbhaladh sìorraidh fhaighinn.
13. Oir ma nì fuil tharbh 's ghobhar, is luath aighe air a crathadh air an fheadhainn a tha neòghlan, an naomhachadh airson glanadh na feòla,
14. nach motha na sin a ghlanas fuil Chrìosd — a thairig e fhèin, tron Spiorad Sìorraidh, neoichiontach do Dhia — ar cogais o obraichean marbha airson adhraidh a thoirt dhan Dia bheò?
15. Agus air an adhbhar sin, is esan eadar‑mheadhanair cùmhnaint ùir, oir gun do bhàsaich e airson saorsa o eu‑ceartan a thachair fon chiad chùmhnant, airson 's gum faigh iadsan a th' air an gairm gealladh na h‑oighreachd shìorraidh.
16. Oir far a bheil tiomnadh, feumaidh bàs an neach‑tiomnaidh tachairt,
17. oir tha tiomnadh èifeachdach às dèidh bàis, oir chan eil e ann an dòigh sam bith brìoghmhor fhad 's a tha an neach‑tiomnaidh beò.
18. 'S ann mar sin nach deach a' chiad chùmhnant a choisrigeadh gun fhuil.
19. Bhruidhinn Maois ris an t‑sluagh gu lèir mun a h‑uile h‑àithne a rèir an lagha, thug e thuige fuil laogh is ghobhar le uisge agus clòimh dhearg is hiosop agus chrath e an dà chuid, air an leabhar fhèin 's air an t‑sluagh,
20. ag ràdh, “Is i seo fuil a' chùmhnaint a dh'òrdaich Dia dhuibh.”
21. Agus san aon dòigh, chrath e fuil air a' phàillean 's air soithichean na seirbheis naoimh gu lèir.
22. Agus cha mhòr nach eil a h‑uile sìon air a ghlanadh le fuil a rèir an lagha, agus às aonais dòrtadh fala, chan eil mathanas ann.
23. Bha e riatanach ma‑thà gum biodh samhlaidhean nan rudan anns na nèamhan air an glanadh leis na h‑ìobairtean sin, ach na rudan nèamhaidh iad fhèin, le ìobairtean a b' fheàrr na iad sin.
24. Oir cha deach Crìosd a‑steach do dh'àite naomh a chaidh a dhèanamh le làmhan, samhla dhen fhìor fhear, ach do nèamh fhèin airson nochdadh mu choinneamh Dhè air ar son‑ne.
25. Ach chan ann airson e fhèin ìobradh gu tric, mar a nì an t‑àrd‑shagart a thèid a‑steach dhan ionad naomh gach bliadhna le fuil nach eil leis fhèin,
26. oir bhiodh aige ri fulang iomadh uair o thoiseach an t‑saoghail; ach a‑nis aig deireadh nan linntean, nochd e e fhèin aon uair airson mathanas pheacaidhean tro e fhèin ìobradh.
27. Oir dìreach mar a tha e air òrdachadh gum faigh daoine bàs aon uair agus às dèidh sin am breitheanas,
28. mar sin cuideachd chaidh Crìosd a thairgsinn suas aon uair gus peacaidhean mhòrain a thoirt air falbh agus bidh e air fhaicinn an dara h‑uair gun pheacadh leothasan a tha ga fheitheamh airson sàbhalaidh.