A A A A A
Bible in one year
October 31

2 Timòteus 4:1-22
1. Tha mi gad chur fo fhianais shòlaimte, mu choinneamh Dhè is Chrìosd Ìosa, esan a tha gus breith a thoirt air na beò 's na mairbh, agus leis an nochdadh aige 's an rìoghachd aige:
2. searmonaich am facal, bi deiseil nuair a tha e goireasach 's nuair nach eil e goireasach, thoir am follais, cronaich, misnich, leis a h‑uile fhad‑fhulangas is theagasg.
3. Oir thig an t‑àm nuair nach fhulaing iad teagasg fallain, ach a rèir an droch‑mhiann fhèin, le tachas nan cluas, cruinnichidh iad suas dhaib' fhèin luchd‑teagaisg.
4. Agus tionndaidhidh iad an cluas air falbh on fhìrinn, is tionndaidhidh iad a thaobh gu faoinsgeulan.
5. Ach thusa, bidh sòbarra sa h‑uile sìon, a' giùlain cruaidh‑chàs, dèan obair soisgeulaiche, coilean do mhinistrealachd.
6. Oir tha mise mu thràth gam dhòrtadh a‑mach mar thabhartas‑dibhe, agus tha àm mo thriaill air tighinn.
7. Chath mise an deagh chath, chrìochnaich mi an cùrsa, ghlèidh mi an creideamh.
8. Mu dheireadh tha crùn fìreantachd air a thasgadh suas dhomh, a bheir an Tighearna, am breitheamh fìreanta, dhomh san latha sin agus chan ann a‑mhàin dhòmhsa ach cuideachd dhaibhsan uile a ghràdhaich a thighinn‑san.
9. Biodh thusa dìcheallach tighinn thugam a dh'aithghearr.
10. Oir thrèig Dèmas mi, a ghràdhaich an saoghal a tha an làthair, agus chaidh e gu Tesalonìca. Chaidh Cresens gu Galàtia. Chaidh Tìtus gu Dalmàtia.
11. 'S e Lùcas a‑mhàin a tha còmhla rium. Thoir Marcas thugad 's thoir leat e, oir tha e feumail dhòmhsa airson seirbheis a dhèanamh.
12. A‑nis, chuir mi Tichicus gu Ephesus.
13. Nuair a thig thu, thoir leat an cleòc a dh'fhàg mi às mo dhèidh ann an Tròas le Carpus, cuideachd na leabhraichean, gu sònraichte na craiceannan‑sgrìobhaidh.
14. Rinn Alecsander an ceàrd‑copair mòran rudan olc orm; pàighidh an Tighearna air ais e a rèir nan obraichean aige.
15. Biodh thusa cuideachd faiceallach ma dheidhinn, oir sheas e gu mòr an aghaidh ar teachdaireachd.
16. Aig mo chiad dhìon cha do sheas duine còmhla rium, ach thrèig iad uile mi, ach na biodh e air a chunntas nan aghaidh.
17. Ach sheas an Tighearna còmhla rium agus neartaich e mi, airson 's, tromhamsa, gum biodh an teachdaireachd air a cur an cèill gu h‑iomlan, is gus an cluinneadh na Cinnich gu lèir i, 's bha mi air mo shaoradh à beul an leòmhainn.
18. Saoraidh an Tighearna mi on a h‑uile h‑obair olc agus sàbhalaidh e mi airson a rìoghachd nèamhaidh. Dhàsan gu robh glòir gu saoghal nan saoghal. Amen.
19. Cuir fàilte air Prisca, air Acuila 's air taigh Onesiphoruis.
20. Dh'fhuirich Erastus ann an Corint, ach dh'fhàg mi Trophimus tinn às mo dhèidh ann am Miletus.
21. Dèan cabhag tighinn ron gheamhradh. Tha Eubulus is Pudens is Linus is Claudia 's na bràithrean uile a' cur fàilte ort.
22. Gum biodh an Tighearna led spiorad. Gràs leibh.