A A A A A
Bible in one year
January 17

Mata 12:1-21
1. Aig an àm sin chaidh Ìosa tro na h‑achaidhean arbhair air an t‑Sàbaid. Bha acras air a dheisciobail, agus thòisich iad air diasan arbhair a spìonadh agus an ithe.
2. Ach nuair a chunnaic na Pharasaich seo, thuirt iad ris, “Seall, tha do dheisciobail a' dèanamh rud nach eil laghail a dhèanamh air latha na Sàbaid.”
3. Agus thuirt e riutha, “Nach do leugh sibh mar a rinn Daibhidh nuair a bha acras air fhèin 's air an fheadhainn a bha còmhla ris,
4. mar a chaidh e a‑steach do thaigh Dhè agus a dh'ith e an t‑aran coisrigte, nach robh laghail dha fhèin ithe no dhaibhsan a bha còmhla ris, ach dha na sagartan a‑mhàin?
5. No nach do leugh sibh anns an Lagh mar a tha na sagartan anns an teampall air an t‑Sàbaid a' briseadh na Sàbaid, agus iad neoichiontach?
6. Ach tha mise ag ràdh ribh gu bheil rudeigin nas motha na an teampall an seo.
7. Agus nan robh fios air a bhith agaibh mu dè as ciall dha seo: ‘Tròcair is miann leam, agus chan e ìobairt,’ cha bhiodh sibh air an fheadhainn a tha neoichiontach a dhìteadh.
8. Oir is e Mac an Duine Tighearna na Sàbaid.”
9. A' dol air adhart às a sin, chaidh e a‑steach dhan t‑sionagog aca,
10. agus seall, bha duine an sin aig an robh làmh sheargte. Agus dh'fhaighnich iad dha, “A bheil e laghail leigheas a dhèanamh air an t‑Sàbaid?” — airson 's gum b' urrainn dhaibh cùis‑dhìtidh a thoirt na aghaidh.
11. Thuirt esan riutha, “Cò an duine o ur measg aig am bi caora, agus ma thuiteas i a‑steach do tholl air an t‑Sàbaid, nach beir oirre agus nach tog às i?
12. Nach mòr nas luachmhoire, ma‑thà, a tha duine na caora! Mar sin tha e laghail math a dhèanamh air an t‑Sàbaid.”
13. An uair sin thuirt e ris an duine, “Sìn a‑mach do làmh.” Agus shìn e a‑mach i, agus bha i air a h‑aiseag slàn mar an tèile.
14. Ach chaidh na Pharasaich a‑mach agus ghabh iad comhairle le chèile na aghaidh‑san, a thaobh mar a sgriosadh iad e.
15. Ach, mothachail mun seo, tharraing Ìosa air ais à sin. Lean mòran e agus leighis e iad uile,
16. agus thug e rabhadh dhaibh gun innse cò a bh' ann,
17. airson 's gun deigheadh an rud a choileanadh a chaidh a chantainn tro Isaiah am fàidh:
18. “Seall, mo sheirbheiseach a thagh mi, m' aon ghràdhaichte leis a bheil m' anam fìor thoilichte; cuiridh mi mo Spiorad air, agus aithrisidh e ceartas dha na Cinnich.
19. Cha dèan e aimhreit agus cha ghlaodh e; cha mhotha a chluinneas neach sam bith a ghuth air na sràidean.
20. Cha bhris e a' chuilc bhrùite, agus an t‑siobhag chnàmh‑loisgte cha chuir e às, gus an treòraich e ceartas gu buaidh.
21. Agus na ainm‑san cuiridh na Cinnich an dòchas.”