A A A A A
Bible in one year
March 1

Marcus 7:1-13
1. Chruinnich na Pharasaich agus cuid dhe na sgrìobhaichean a bh' air tighinn o Ierusalem timcheall air.
2. Agus chunnaic iad gun robh cuid dhe na deisciobail aige ag ithe arain le làmhan “neòghlan”, is e sin gun an nighe.
3. (Oir chan ith na Pharasaich 's na h‑Iùdhaich gu lèir biadh mura nigh iad an làmhan gu faiceallach, a' cumail dualchas nan èildearan.
4. Agus nuair a thig iad on mhargaidh, chan ith iad mura nigh iad iad fhèin. Agus tha mòran de rudan eile ann a chumas iad, mar nighe chupannan is phoitean is shoithichean umha is bheingean‑ithe ).
5. Dh'fhaighnich na Pharasaich 's na sgrìobhaichean dha, “Carson nach eil do dheisciobail a' coiseachd a rèir dualchas nan èildearan, ach ag ithe arain le làmhan ‘neòghlan’?”
6. Agus thuirt e riutha, “Is math a rinn Isaiah fàidheadaireachd mur deidhinn, a bhreug‑chràbhaichean; mar a tha e sgrìobhte: “‘Tha an sluagh seo a' toirt urraim dhòmhsa lem bilean, ach tha an cridheachan fada uam.
7. Is ann gu dìomhain a tha iad a' toirt adhraidh dhòmhsa, a' teagasg mar theagasg àitheantan dhaoine.’
8. “Tha sibh a' trèigsinn àithne Dhè agus a' cumail ri dualchas dhaoine.”
9. Agus thuirt e riutha, “Tha dòigh mhath agaibh air àithne Dhè a chur gu aon taobh airson 's gun cùm sibh ri ur dualchas fhèin.
10. Oir thuirt Maois, ‘Thoir urram dhad athair agus dhad mhàthair,’ agus, ‘Ge b' e neach a mhallaicheas athair no màthair, thèid a chur gu cinnteach gu bàs.’
11. Ach tha sibhse ag ràdh, ma chanas duine ri athair no ri mhàthair: ‘Tha ge b' e dè a bhiodh sibh air fhaighinn uamsa na Chorban’ (is e sin, tiodhlac do Dhia),
12. mar sin cha cheadaich sibh dha tuilleadh rud sam bith a dhèanamh dha athair no dha mhàthair,
13. a' cur Facal Dhè an neo‑bhrìgh tro ur dualchas a tha sibhse a' toirt seachad. Agus tha sibh a' dèanamh mòran rudan dhen t‑seòrsa sin.”