A A A A A
Bible in one year
August 23

Iob 37:1-24
1. Mar an ceudna uime seo chriothnaich mo chridhe, agus charaicheadh as a àit e.
2. Eisdibh gu furachair ri fuaim a ghutha, agus an torman a thèid a‑mach as a bheul.
3. Fo na nèamhan uile stiùraidh e e, agus a dhealanach gu crìochan na talmhainn.
4. Na dhèidh sin beucaidh guth: nì e tàirneanach le guth a mhòralachd; agus cha chùm e air an ais iad nuair a chluinnear a ghuth.
5. Nì Dia tàirneanach le a ghuth gu h‑iongantach; nì e nithean mòra do‑thuigsinn.
6. Oir ris an t‑sneachd their e, Bi‑sa air an talamh; mar an ceudna ris an uisge mheanbh, agus ri uisge mòr a neirt.
7. Air làimh gach duine cuiridh e seula, a‑chum gun aithnich na h‑uile dhaoine a obair-san.
8. Agus thèid na fiadh-bheathaichean a‑steach dan garaidhean, agus nan àitean-tàimh laighidh iad.
9. As an àird a deas thig an ioma-ghaoth, agus fuachd as an àird a tuath.
10. Le anail Dhè bheirear reodhadh; cumhangaichear leud nan uisgeachan.
11. Mar an ceudna le uisgeachadh sgìthichidh e an neul tiugh: sgaoilidh e a neul soillseach.
12. Agus tionndaidhear mun cuairt e le a chomhairle; a‑chum gun dèan iad ge bè nì a dh’àithneas e dhaibh air aghaidh a’ chruinne-chè.
13. Bheir e air teachd, mas ann a‑chum smachdachaidh, no airson a fhearainn, no airson tròcair.
14. Eisd ri seo, a Iob; seas, agus tabhair fa‑near obraichean iongantach Dhè.
15. A bheil fhios agad cuin a dh’òrdaich Dia iad, agus a thug e air solas a neòil dealrachadh?
16. A bheil fhios agad air cothromachadh nan neul, air obraichean iongantach an tì a tha iomlan ann an eòlas?
17. Cionnas a tha d’aodach blàth, nuair a chiùinichear an talamh leis a’ ghaoith a deas?
18. An do sgaoil thu a‑mach maille ris-san na speuran, a tha làidir, mar sgàthan leaghte?
19. Nochd dhuinn ciod a their sinn ris: chan urrainn sinn ar cainnt a chur an òrdagh a‑thaobh dorchadais.
20. An innsear dha nuair a labhras mi? Ma labhras duine, gu cinnteach sluigear suas e.
21. Agus a‑nis chan fhaic daoine an solas dealrach a tha anns na neòil: ach siùbhlaidh a’ ghaoth, agus glanaidh i iad.
22. As an àird a tuath thig soineann: aig Dia tha mòrachd uamhasach.
23. An t‑Uile-chumhachdach, chan urrainn sinn fhaghail a‑mach: tha e òirdheirc ann an cumhachd, agus ann am breitheanas, agus ann an làn cheartas: cha sàraich e.
24. Uime sin bidh eagal air daoine roimhe: cha bhi meas aige air duine sam bith a bhios glic an cridhe.

Iob 38:1-41
1. An sin fhreagair an Tighearna Iob as a’ chuairt-ghaoith, agus thubhairt e,
2. Cò e seo a tha a’ dorchachadh comhairle le briathran gun eòlas?
3. Crioslaich a‑nis mar fhear do leasraidh, agus feòraichidh mi dhìot, agus freagair thusa mi.
4. Càit an robh thu nuair a leag mise bunaitean na talmhainn? Innis, ma tha tuigse agad.
5. Cò a shuidhich a thomhaisean, mas aithne dhut, no cò a shìn an t‑sreang-thomhais air?
6. Ciod air a bheil a bhunaitean air an daingneachadh, no cò a leag a chlach-oisinn,
7. Nuair a sheinn reultan na maidne cuideachd, agus a rinn uile mhic Dhè gàirdeachas?
8. No cò a dhruid a‑staigh an fhairge le dorsan nuair a bhris i a‑mach mar gun tigeadh i as a’ bhroinn;
9. Nuair a rinn mi neul na thrusgan dhi, agus tiugh dhorchadas na chrios-pasgaidh dhi;
10. Agus a bhris mi suas dhi m’àite suidhichte, agus a rinn mi dhi crannan agus dorsan;
11. Agus a thubhairt mi, Gu ruig seo thig thu, ach cha tig nas fhaide, agus an seo caisgear do thonnan uaibhreach?
12. O thoiseach do làithean an tug thu àithne don mhadainn? An tug thu fios a h‑àite don sgarthanaich?
13. A‑chum greim a ghabhail de chrìochan na talmhainn, agus gun crathte na h‑aingidh as.
14. Tionndaidhear e mar chriadh ris an t‑seula; agus seasaidh iadsan mar aodach.
15. Agus cumar an solas o na h‑aingidh, agus brisear an gàirdean àrd.
16. An deachaidh tu a‑steach gu tobraichean na fairge? No ann an rannsachadh an dubh-aigein an d’imich thu?
17. An d’fhosgladh geatachan a’ bhàis dhut? No am faca tu dorsan sgàil a’ bhàis?
18. An tug thu fa‑near leud na talmhainn? Innis, mas aithne dhut e uile.
19. Càit a bheil an t‑slighe anns an còmhnaich an solas? Agus an dorchadas, càit a bheil a ionad-san?
20. Gun gabhadh tu e ga chrìch, agus gum b’aithne dhut na ceuman a dh’ionnsaigh a thaighe?
21. An aithne dhut e, a chionn gun do rugadh tu an sin, no gu bheil àireamh do bhliadhnachan mòr?
22. An deachaidh tu a‑steach gu ionmhasan an t‑sneachda? No am faca tu ionmhasan na cloiche-meallain,
23. A thaisg mise fa chomhair aimsir na teanntachd, fa chomhair là a’ chatha agus a’ chogaidh?
24. Cia an rathad a dhealaichear an solas, a sgaoileas a’ ghaoth an ear air an talamh?
25. Cò a roinn sruth-chlais airson na tuile, agus slighe airson dealanach na tàirneanaich;
26. A thoirt air frasadh air an talamh far nach eil duine; air an fhàsach gun duine ann;
27. A shàsachadh an fhàsaich agus an dìthreibh, agus a thoirt air cinneas an luis mhaoith fàs suas?
28. A bheil athair aig an uisge? No cò a ghin braoin an drùchda?
29. A broinn cò an tàinig an eigh? Agus liath-reodhadh nan speur, cò a ghin e?
30. Mar chloich tha na h‑uisgeachan air an cruadhachadh, agus aghaidh na doimhne air reodhadh.
31. Am faod thusa cumhachdan milis Phleiades a cheangal, no ceanglaichean Orioin fhuasgladh?
32. An toir thu a‑mach Madsarot na àm? No an stiùir thu Arcturus maille ra mhic?
33. An aithne dhut reachdan nan nèamh? An suidhich thu an uachdaranachd air an talamh?
34. An tog thu suas a dh’ionnsaigh nan neul do ghuth, air chor is gun còmhdaich pailteas uisgeachan thu?
35. An cuir thu uat dealanaich, agus an tèid iad, agus an abair iad riut, Tha sinn an seo?
36. Cò a chuir gliocas anns an taobh a‑staigh? No cò a thug tuigse don chridhe?
37. Cò a dh’àireamhas na neòil an gliocas? No cò a chaisgeas searragan nan nèamh;
38. Nuair a dh’fhàsas an duslach na mheall cruaidh, agus a dhlùth-leanas na fòidean ri chèile?
39. An sealg thusa cobhartach don leòmhann bhoireann, agus an sàsaich thu cìocras nan leòmhann òga;
40. Nuair a chrùbas iad nan garaidhean, a dh’fhanas iad ann an sgàil a‑chum feall-fheitheimh?
41. Cò a sholaras don fhitheach a lòn? An uair a dh’èigheas an t‑àl òg aige ri Dia, thèid iad air iomrall a chion bìdh.

Salm 100:1-5
1. Salm molaidh. Togaibh iolach ait don Tighearna, a thìrean uile.
2. Dèanaibh seirbhis don Tighearna le aoibhneas, thigibh na fhianais le luathghaire.
3. Biodh fhios agaibh gur e an Tighearna as Dia ann; is e a rinn sinn, agus cha sinn fhèin; is sinn a shluagh, agus caoraich a ionaltraidh-san.
4. Thigibh a‑steach na gheatachan le buidheachas, na chùirtean le moladh; thugaibh buidheachas dha, beannaichibh a ainm;
5. Oir tha an Tighearna math; mairidh a thròcair gu bràth, agus a fhìrinn o linn gu linn.

Gnàth-fhacal 23:26-28
26. A mhic, thoir dhòmhsa do chridhe, agus coimheadadh do shùilean mo shlighean.
27. Oir is staing dhomhain strìopach; agus is sloc cumhang ban-choigreach.
28. Tha i mar an ceudna ri feall-fheitheamh mar chreachadair, agus cuiridh i luchd-dòbheairt an lìonmhorachd am measg dhaoine.

1 Corintianach 5:1-13
1. Tha e air aithris gu coitcheann gu bheil neòghlaine nur measg, agus a leithid sin de neòghlaine, nach eil uiread is air ainmeachadh am measg nan Cinneach, gum biodh aig neach bean a athar.
2. Agus tha sibh air ur sèideadh suas, agus cha do rinn sibh bròn mar a bu chòir, a‑chum gun tugte air falbh uaibh am fear a rinn an gnìomh seo.
3. Oir gu deimhinn air dhòmhsa a bhith uaibh anns a’ cholainn, ach an làthair agaibh ann an spiorad, thug mi breith cheana, mar gum bithinn an làthair, air an neach a rinn seo mar seo;
4. Ann an ainm ar Tighearna Iosa Crìosd, air dhuibhse agus dom spiorad-sa a bhith cruinn an ceann a chèile, maille ri cumhachd ar Tighearna Iosa Crìosd;
5. A shamhail seo de dhuine a thoirt thairis do Shàtan a‑chum sgrios na feòla, a‑chum gum bi an spiorad air a shaoradh ann an là an Tighearna Iosa.
6. Chan eil ur n‑uaill math: nach eil fhios agaibh gun gortaich beagan de thaois ghoirt am meall uile?
7. Glanaibh a‑mach uime sin an t‑seann taois ghoirt, a‑chum gum bi sibh nur meall nuadh, mar a tha sibh neo-ghortaichte. Oir tha eadhon Crìosd ar n‑uan-càisge air ìobradh air ar son.
8. Uime sin cumamaid an fhèill, chan ann le seann taois ghoirt, no le taois ghoirt a’ mhìoruin agus an uilc; ach le aran neo-ghortaichte an treibhdhireis agus na fìrinn.
9. Sgrìobh mi dur n‑ionnsaigh ann an litir, gun choluadar a bhith agaibh ri luchd-neòghlaine:
10. Gidheadh chan ann gu h‑uile ri luchd-neòghlaine an t‑saoghail seo, no ri luchd-sannt, no luchd-fòirneirt, no luchd-iodhal-adhraidh; oir an sin b’èiginn dhuibh dol a‑mach as an t‑saoghal.
11. Ach a‑nis sgrìobh mi dur n‑ionnsaigh gun choluadar a ghleidheadh, ma tha neach air bith ris an abrar bràthair na fhear-neòghlaine, no sanntach, no na fhear-iodhal-adhraidh, no na fhear-ana-cainnt, no na mhisgeir, no na fhear-fòirneirt, maille ra leithid seo de dhuine gun uiread is biadh ithe.
12. Oir ciod e mo ghnothach-sa breith a thoirt orrasan a tha a‑muigh? Nach eil sibhse a’ toirt breith air an dream a tha a‑staigh?
13. Ach tha Dia a’ toirt breith orra-san a tha an leth a‑muigh. Uime sin cuiribh air falbh an droch dhuine sin as ur meadhon fhèin.