A A A A A
Bible in one year
August 22

Iob 35:1-16
1. Fhreagair Elihu a‑rìs, agus thubhairt e,
2. An saoil thusa seo a bhith ceart, gun dubhairt thu, Tha m’fhìreantachd-sa os cionn fìreantachd Dhè;
3. Oir thubhairt thu, Ciod an tairbhe a bhios ann dhutsa? Agus, ciod a’ bhuannachd a bhios ann dhòmhsa, ma shaorar mi om pheacadh?
4. Freagraidh mise thu, agus do chompanaich maille riut.
5. Amhairc air na nèamhan, agus, feuch; agus faic na neòil as àirde na thu.
6. Ma pheacaicheas tu, ciod a nì thu na aghaidh-san? Agus ma dh’fhàsas d’easaontais lìonmhor, ciod a nì thu airsan?
7. Ma bhios tu ionraic, ciod a bheir thu dhàsan? No ciod a gheibh e od làimh?
8. Faodaidh d’aingidheachd cron a dhèanamh do dhuine mar a tha thusa, agus d’fhìreantachd a bhith tairbheach do mhac an duine.
9. Glaodhaidh iadsan a tha air an sàrachadh le mòran, èighidh iad airson gàirdean na mòr-chuideachd.
10. Ach chan abair aon neach, Càit a bheil Dia mo Chruithear, a tha a’ tabhairt dhàn seachad anns an oidhche,
11. A tha gar teagasg nas mò na ainmhidhean na talmhainn, agus gar dèanamh nas glice na eunlaith nan speur?
12. An sin èighidh iad, ach cha fhreagair neach air bith iad, airson uabhar dhroch dhaoine.
13. Gu cinnteach chan èisd Dia ri dìomhanas, agus cha bhi meas aig an Uile-chumhachdach air.
14. Ged their thu nach faic thu e, tha breitheanas na làthair; uime sin earb thusa as.
15. Ach a‑nis a chionn nach eil e mar sin, dh’fhiosraich e na chorraich; gidheadh chan aithne dha sin ann an deuchainn mhòir.
16. Uime sin fosglaidh Iob a bheul gu dìomhain: nì e briathran lìonmhor gun eòlas.

Iob 36:1-33
1. Agus chaidh Elihu air aghaidh, agus thubhairt e,
2. Leig dhomh beagan, agus nochdaidh mi dhut gu bheil fhathast nì agam ri labhairt airson Dhè.
3. Tàirngidh mi m’eòlas o chèin, agus dom Chruithear bheir mi ceartas.
4. Oir gu cinnteach cha bhi mo bhriathran breugach: tha esan a tha iomlan ann an eòlas maille riut.
5. Feuch, tha Dia cumhachdach, agus cha dèan e tàir; cumhachdach ann an neart le gliocas.
6. Cha ghlèidh e beò an t‑aingidh; ach bheir e ceartas do na bochdan.
7. Cha tarraing e a shùilean on ionracan; ach tha iad le rìghrean air an rìgh-chathair, agus daingnichidh e iad gu bràth, agus àrdaichear iad.
8. Agus ma bhios iad ceangailte an geimhlean ma ghlacar iad ann an cùird àmhghair;
9. An sin nochdaidh e dhaibh an obair agus an easaontais, gu robh iad anabarrach.
10. Agus fosglaidh e an cluas a‑chum fòghlaim, agus àithnidh e dhaibh tilleadh o euceart.
11. Ma dh’èisdeas iad ris agus ma nì iad seirbhis dha, caithidh iad an làithean ann an saoibhreas, agus am bliadhnachan ann an subhachas.
12. Ach mura èisd iad, cuirear as dhaibh leis a’ chlaidheamh, agus gheibh iad bàs gun eòlas.
13. Ach càrnaidh na cealgairean anns a’ chridhe suas fearg; chan èigh iad nuair a cheanglas e iad.
14. Gheibh iad bàs nan òige, agus tha am beatha am measg nan neòghlan.
15. Saoraidh e am bochd na àmhghar; agus fosglaidh e an cluasan nan sàrachadh.
16. Eadhon mar sin dh’atharraicheadh e thusa à meadhon teanntachd gu àite farsaing, far nach eil teanntachd air bith; agus bhiodh na chuirte air do bhòrd làn de shaill.
17. Ach choilean thu breitheanas an aingidh: gabhaidh breitheanas agus ceartas greim dhìot.
18. A chionn gu bheil fearg riut, thoir an aire nach toir e air falbh thu le a bhuille: an sin cha saor èirig mhòr thu.
19. Am meas e do shaoibhreas? Cha mheas, no òr, no uile neart cumhachd.
20. Na miannaich an oidhche nuair a ghearrar as sluagh nan àite.
21. Tabhair an aire nach claon thu gu euceart; oir seo roghnaich thu thar àmhghar.
22. Feuch, àrdaichidh Dia le a chumhachd; cò a theagaisgeas cosmhail ris-san?
23. Cò a dh’fhiosraich a shlighe? Agus cò a dh’fhaodas a ràdh, Rinn thu euceart?
24. Cuimhnich gun àrdaich thu a obair-san, a chì daoine.
25. Chì na h‑uile dhaoine i: chì duine i o chèin.
26. Feuch, tha Dia mòr, agus chan aithne dhuinne e; agus cha rannsaichear a‑mach àireamh a bhliadhnachan.
27. Oir nì e meanbh na braoin uisge: taomaidh iad a‑nuas uisge a rèir a cheò,
28. A shileas na neòil; frasaidh iad air an duine gu pailt.
29. A bhàrr air seo, an urrainn neach air bith sgaoileadh nan neul a thuigsinn, no fuaim a phàillein?
30. Feuch, sgaoilidh e a sholas air, agus còmhdaichidh e ìochdar na fairge.
31. Oir leo sin bheir e breith air an t‑sluagh; bheir e biadh seachad ann am pailteas.
32. Le a làmhan còmhdaichidh e an solas, agus àithnidh e dha teachd a‑rìs.
33. Nochdaidh an fhuaim aige a‑thaobh sin, an sprèidh mar an ceudna a‑thaobh na thèid suas.

Salm 99:1-9
1. Tha an Tighearna a’ rìoghachadh; criothnaicheadh na slòigh; tha e na shuidhe eadar ceruban; biodh crith air an talamh.
2. Tha an Tighearna mòr ann an Sion, agus tha e àrd os cionn gach sluaigh.
3. Moladh iad d’ainm mòr agus uamhasach; is naomh e.
4. Agus is toigh leis an Rìgh chumhachdach breitheanas; is tu a shocraicheas a’ chòir; nì thusa breitheanas agus ceartas ann an Iàcob.
5. Ardaichibh an Tighearna ar Dia, agus sleuchdaibh aig stòl a chas; is naomh esan.
6. Bha Maois agus Aaron am measg a shagart, agus Samuel nam measg-san a ghairm air a ainm; ghairm iadsan air an Tighearna, agus fhreagair esan iad.
7. Ann am baideal neòil labhair e riu; ghlèidh iad a theisteis agus an reachd a thug e dhaibh.
8. A Thighearna ar Dia, fhreagair thusa iad; is tu an Dia a thug maitheanas dhaibh, ged rinn thu dìoghaltas airson an gnìomharan.
9. Ardaichibh an Tighearna ar Dia, agus sleuchdaibh aig a shliabh naomh, oir is naomh an Tighearna ar Dia.

Gnàth-fhacal 23:22-25
22. Eisd rid athair a ghin thu, agus na dèan tàir air do mhàthair nuair a bhios i aosda.
23. Ceannaich an fhìrinn, agus na reic i; mar an ceudna gliocas, agus fòghlam, agus tuigse.
24. Nì athair an fhìrein mòr-ghàirdeachas; agus nì esan a ghineas mac glic aoibhneas ann.
25. Nì d’athair agus do mhàthair aoibhneas, agus nì ise a rug thu gàirdeachas.

1 Corintianach 4:1-21
1. Biodh a shamhail seo de mheas aig duine oirnne, mar mhinistearan Chrìosd, agus mar stiùbhardan rùintean-diamhair Dhè.
2. Os bàrr iarrar ann an stiùbhardan gum faighear neach dìleas.
3. Ach agamsa is ro‑bheag an nì gun tugte breith orm leibhse, no le breitheanas duine: seadh, chan eil mi a’ toirt breith orm fhèin.
4. Oir chan fhios dhomh nì sam bith am aghaidh fhèin; gidheadh chan eil mi le seo air m’fhìreanachadh: ach is e an Tighearna an tì a bheir breith orm.
5. Uime sin na tugaibh breith air nì sam bith ron àm, gus an tig an Tighearna, neach araon a bheir gu soilleireachd nithean falaichte an dorchadais, agus a dh’fhoillsicheas comhairlean nan cridheachan: agus an sin gheibh gach neach cliù o Dhia.
6. Agus, a bhràithrean, ghabh mi na nithean seo am ionnsaigh fhèin, agus a dh’ionnsaigh Apollois ann an samhladh, air ur son-se; a‑chum gum fòghlamadh sibh uainne gun bharail a bhith agaibh air daoine os cionn na bheil sgrìobhte, a‑chum nach biodh a h‑aon agaibh air a shèideadh suas airson aon duine an aghaidh duine eile.
7. Oir cò a tha a’ dèanamh eadar-dhealachaidh ortsa o neach eile? Agus ciod a tha agad nach d’fhuair thu? A‑nis ma fhuair thu e, carson a tha thu a’ dèanamh uaill mar nach faigheadh tu e?
8. A‑nis tha sibh sàthach, a‑nis rinneadh saoibhir sibh, rìoghaich sibh as ar n‑eugmhais-ne. Agus bu mhiann leam gum bu rìghrean sibh, a‑chum gum bitheamaid-ne nar rìghrean maille ribh.
9. Oir is i mo bharail gun do chuir Dia sinne, na h‑abstoil, a‑mach mu dheireadh, mar dhream a tha air an òrdachadh a‑chum bàis. Oir rinneadh sinn nar ball-amhairc don t‑saoghal, agus do ainglean, agus do dhaoine.
10. Is amadain sinne airson Chrìosd, ach tha sibhse glic ann an Crìosd: tha sinne lag, ach tha sibhse làidir: tha sibhse ann an urram, ach sinne ann an eas-urram.
11. Gus an uair seo fhèin, tha sinn araon acrach, agus ìotmhor, agus lomnochd, agus air ar bualadh le dùirn, agus gun aon àite-còmhnaidh seasmhach againn:
12. Agus ri saothair, ag obrachadh le ar làmhan fhèin: air fulang ana-cainnt dhuinn, tha sinn a’ beannachadh: nuair a gheur-leanar sinn tha sinn ga fhulang:
13. Air faghail toibheim dhuinn, tha sinn a’ guidhe: rinneadh sinn mar shalchar an t‑saoghail, mar anabas nan uile nithean gus an là‑an‑diugh.
14. Chan eil mi a’ sgrìobhadh nan nithean seo a chur nàire oirbh, ach mar mo chloinn ghràdhaich tha mi gur comhairleachadh.
15. Oir ged bhiodh deich mìle luchd-teagaisg agaibh ann an Crìosd, gidheadh chan eil agaibh mòran athraichean: oir ann an Iosa Crìosd, ghin mise sibh tron t‑soisgeul.
16. Uime sin guidheam oirbh, bithibh nur luchd-leanmhainn ormsa.
17. A‑chum na crìche seo chuir mi Timòteus dur n‑ionnsaigh, neach a tha na mhac gràdhach dhomh, agus dìleas anns an Tighearna, neach a chuireas an cuimhne dhuibh mo shlighean-sa a tha ann an Crìosd, a rèir mar a tha mi a’ teagasg anns gach àit anns gach eaglais.
18. A‑nis tha cuid air an sèideadh suas, mar nach tiginn dur n‑ionnsaigh.
19. Gidheadh thig mi dur n‑ionnsaigh gu h‑aithghearr, mas toil leis an Tighearna, agus bidh fhios agam, chan ann air cainnt na muinntir a tha air an sèideadh suas, ach air an cumhachd.
20. Oir chan ann am facal a tha rìoghachd Dhè, ach ann an cumhachd.
21. Ciod as àill leibh? An tig mi dur n‑ionnsaigh le slait, no ann an gràdh, agus ann an spiorad na macantachd?