A A A A A
Bible in one year
August 12

Iob 15:1-35
1. An sin fhreagair Eliphas an Temanach, agus thubhairt e,
2. An luaidh duine glic air eòlas gaoithe, agus an lìon e a chliabh leis a’ ghaoith an ear?
3. An tagair e le briathran gun tairbhe, agus le cainnt leis nach dèan e math?
4. Seadh, tha thu a’ tilgeadh dhìot eagail, agus a’ leigeadh ùrnaigh dhìot an làthair Dhè.
5. Oir teagaisgidh aingidheachd do bheul, agus roghnaichidh tu teanga nan cuilbheartach.
6. Dìtidh do bheul fhèin thu, agus cha mhise; agus bheir do bhilean fhèin fianais ad aghaidh.
7. An tusa an ciad duine a rugadh? No ro na cnocan an do rinneadh thu?
8. An cuala tu a’ bheag ann an comhairle dhiamhair Dhè? Agus ad ionnsaigh fhèin a‑mhàin an do tharraing thu gliocas?
9. Ciod as aithne dhutsa, nach aithne dhuinne? A thuigeas tusa, nach tuig sinne?
10. Tha araon an ceann-liath agus an t‑aosmhor nar measg-ne nas sine gu mòr na d’athair.
11. Am beag leat sòlasan Dhè? Agus a bheil nì diamhair agad?
12. Carson a tha do chridhe gad thoirt air falbh, agus carson a tha do shùilean a’ caogadh,
13. Gu bheil thu a’ tionndadh do spioraid an aghaidh Dhè, agus a’ leigeadh an leithidean sin de bhriathran a‑mach as do bheul?
14. Cò e an duine, gum biodh e glan? Agus gun saoradh esan e fhèin, a rugadh o mhnaoi?
15. Feuch, as a naoimh chan earb e; agus chan eil na nèamhan glan na shùilean.
16. Nach gràineile agus nach salaiche gu mòr an duine, a dh’òlas euceart mar uisge?
17. Innsidh mi dhut, èisd rium; agus na chunnaic mi, cuiridh mi an cèill;
18. A dh’aithris daoine glice, agus nach do cheil an athraichean orra:
19. Don tugadh nan aonar an talamh, agus cha d’imich coigreach nam measg.
20. Rè a làithean uile cràidhear an t‑aingidh; agus falaichear àireamh a bhliadhnachan air an fhear-shàrachaidh.
21. Tha fuaim eagalach na chluasan: na shoirbheachadh thig am fear-millidh air.
22. Cha chreid e gun till e as an dorchadas; agus feithear air leis a’ chlaidheamh.
23. Tha e ag imeachd mun cuairt airson arain, ag ràdh, Càit a bheil e? Tha fhios aige gu bheil là an dorchadais deas aig a làimh.
24. Cuiridh teanntachd agus àmhghar uamhas air: buadhaichidh iad air, mar rìgh deas a‑chum catha.
25. Oir sìnidh e a‑mach a làmh an aghaidh Dhè, agus an aghaidh an Uile-chumhachdaich neartaichidh e e fhèin.
26. Ruithidh e air, air a mhuineal, air cupan tiugh a sgiath;
27. A chionn gun do chòmhdaich e a ghnùis le a shult, agus gun do rinn e fillidhean saille air a leasraidh.
28. Agus còmhnaichidh e ann am bailtean fàsaichte, ann an taighean nach eil air an àiteachadh, a tha ullamh gu bhith nan càrnan.
29. Cha bhi e beartach, agus cha mhair a mhaoin; agus cha sìn e a‑mach a fhreumh anns an talamh.
30. Cha triall e à dorchadas; tiormaichidh lasair a mheanglan; agus siùbhlaidh e le anail a bheòil.
31. Na earbadh esan a mheallar à dìomhanas; oir dìomhanas bidh aige mar luigheachd.
32. Ro a là coileanar e; agus cha bhi a gheug uaine.
33. Crathaidh e dheth mar an fhìonain a fhìondhearcan anabaich, agus tilgidh e dheth mar an crann-ola a bhlàth.
34. Oir bidh coitheanal nan cealgair aonaranach, agus caithidh teine pàilleanan na duais-bhratha.
35. Ginidh iad donas, agus beiridh iad droch-bheart, agus ullaichidh an com cealg.

Iob 16:1-22
1. Ach fhreagair Iob, agus thubhairt e,
2. Chuala mi mòran den leithidean sin: is luchd-comhfhurtachd truagh sibh uile.
3. Am bi crìoch air briathran gaoithe? No ciod a tha a’ toirt an dànadais dhut gu bheil thu a’ freagairt?
4. Dh’fhaodainn-sa mar an ceudna labhairt cosmhail ribhse: nam biodh ur n‑anam an àite m’anama-sa, dh’fhaodainn briathran a chur cuideachd nur n‑aghaidh, agus mo cheann a chrathadh ribh:
5. Ach neartaichinn sibh lem bheul, agus lùghdaicheadh gluasad mo bhilean ur doilgheas.
6. Ged labhair mise, cha lùghdaichear mo dhoilgheas; agus ma bhios mi am thosd, ciod am fuasgladh a gheibh mi?
7. Ach a‑nis sgìthich e mi: sgap thu mo chuideachd uile.
8. Agus rinn thu mi làn phreasag-aodainn; mar fhianais tha sin: agus dh’èirich mo chaoile am aghaidh; rim aodann freagraidh i.
9. Reub a chorraich mi, agus tha fuath aige dhomh: chas e a fhiaclan rium; tha mo nàmhaid a’ geurachadh a shùl orm.
10. Chas iad am beul rium; le masladh bhuail iad mo ghiallan; cuideachd chruinnich iad am aghaidh.
11. Thug Dia mi thairis don an‑diadhaidh, agus an làimh nan aingidh thilg e mi.
12. Ann an sìth bha mi, ach phronn e mi: agus rug e air mo mhuineal, agus chrath e as a chèile mi, agus chuir e suas mi dha fhèin mar chuspair.
13. Tha a luchd-shaighead gam chuartachadh air gach taobh: sgoiltidh e m’àirnean o chèile, agus cha chaomhain e; taomaidh e a‑mach mo dhomblas air an talamh.
14. Brisidh e mi le briseadh air bhriseadh; ruithidh e orm mar churaidh.
15. Dh’fhuaigh mi sac-aodach air mo chraiceann, agus shalaich mi m’adharc anns an duslach.
16. Tha m’aodann air at le gal, agus air mo rosgan tha sgàil a’ bhàis;
17. Chan ann airson euceirt am làmhan: mar an ceudna tha m’ùrnaigh glan.
18. A thalaimh, na còmhdaich thusa m’fhuil, agus na biodh àit aig mo ghlaodh.
19. Mar an ceudna a‑nis, feuch, anns na nèamhan tha m’ fhianais, agus esan a bheir teisteas orm anns na h‑àrdan.
20. A’ fanaid orm tha mo chàirdean; a‑chum Dhè tha mo shùil a’ taomadh dheur.
21. O nach faodadh duine tagradh ri Dia, mar a thagras mac an duine ra choimhearsnach!
22. Nuair a thig beagan de bhliadhnachan, an sin anns an t‑slighe air nach till mi siùbhlaidh mi.

Salm 94:20-23
20. Am bi comann riutsa aig rìgh-chathair na h‑euceirt, a dhealbhas aimhleas le reachd?
21. Cruinnichidh iad le chèile an aghaidh anam an fhìrein, agus dìtidh iad fuil neochiontach.
22. Ach is e an Tighearna mo dhaingneach, agus is e mo Dhia carraig mo dhòchais.
23. Agus dìolaidh e orra fhèin an euceart, agus nan aingidheachd fhèin gearraidh e as iad; gearraidh an Tighearna ar Dia as iad.

Gnàth-fhacal 22:28-29
28. Na atharraich an seann chomharradh-crìche, a shuidhich d’athraichean.
29. Ma chì thu fear a bhios ealamh na ghnothaichean, seasaidh e an làthair rìghrean; cha seas e an làthair dhaoine ìosal.

Ròmanaich 11:19-36
19. Their thu uime sin, Bhriseadh dheth na geugan, a‑chum gun suidhichte mise nan àite.
20. Ro‑mhath; airson am mì‑chreidimh bhriseadh iadsan dheth, agus tha thusa a’ seasamh tre chreideamh. Na bi àrd-inntinneach, ach fo eagal.
21. Oir mura do chaomhain Dia na geugan nàdarra, biodh eagal ort nach caomhain e thusa nas mò.
22. Feuch uime sin maitheas agus geur-cheartas Dhè: geur-cheartas dan taobh-san a thuit; ach dod thaobh-sa, maitheas, ma bhuanaicheas tu na mhaitheas; agus mura buanaich, gearrar dheth thusa mar an ceudna.
23. Agus suidhichear iadsan mar an ceudna, mura buanaich iad nam mì‑chreideamh: oir tha Dia comasach air an suidheachadh a‑rìs.
24. Oir ma ghearradh thusa as a’ chrann-ola a bha fiadhaich a‑thaobh nàdair, agus gun do shuidhicheadh ann an deagh chrann-ola thu an aghaidh nàdair, cia mòr as mò na sin a shuidhichear na geugan nàdarra nan crann-ola fhèin?
25. Oir cha b’àill leam, a bhràithrean, sibhse a bhith aineolach air an rùn-diamhair seo (a‑chum nach biodh sibh glic nur barail fhèin), gun do thàrladh doille ann an cuid do Israel, gus an tig iomlanachd nan Cinneach a‑steach.
26. Agus mar sin bidh Israel uile air an tèarnadh: mar a tha e sgrìobhte, Thig am Fear-saoraidh o Shion, agus tionndaidhidh e mì‑dhiadhachd o Iàcob:
27. Oir is e seo mo choicheangal riu, nuair a bheir mi air falbh am peacaidhean.
28. A‑thaobh an t‑soisgeil, is naimhdean iad air ur son-se: ach a‑thaobh an taghaidh, tha iad gràdhaichte air sgàth nan athraichean.
29. Oir tha tìodhlacan agus gairm Dhè gun aithreachas.
30. Oir mar a bha sibhse roimhe seo eas-umhail do Dhia, ach a‑nis a fhuair sibh tròcair tre am mì‑chreideamh-san:
31. Amhail sin tha iadsan anns an àm seo eas-umhail, a‑chum tre ur tròcair-se gum faigh iadsan tròcair mar an ceudna.
32. Oir dhruid Dia iad uile ann am mì‑chreideamh, a‑chum tròcair a dhèanamh air na h‑uile.
33. O, doimhne saoibhreas araon gliocas agus eòlas Dhè! Cia do‑rannsachaidh a bhreitheanais, agus do‑lorgachaidh a shlighean!
34. Oir cò aig an robh fios inntinn an Tighearna, no cò a bu chomhairleach dha?
35. No cò a thug dha air tùs, agus a làn-dìolar a‑rìs dha e?
36. Oir is ann uaithesan, agus trìd-san, agus air a shon-san a tha na h‑uile nithean: dhàsan gu robh glòir gu sìorraidh. Amen.