A A A A A
Bible in one year
July 29

Nehemiah 10:1-39
1. Agus seo iadsan a chuir an seula ris: Nehemiah an Tirsata, mac Hachaliah, agus Sedeciah,
2. Seraiah, Asariah, Ieremiah,
3. Pasur, Amariah, Malchiah,
4. Hatas, Sebaniah, Maluch,
5. Harim, Meremot, Obadiah,
6. Daniel, Gineton, Baruch,
7. Mesulam, Abiah, Miamin,
8. Maasiah, Bilgai, Semaiah, b’iad sin na sagartan.
9. Agus na Lèbhithich: Iesuah mac Asaniah, Binui de mhic Henadaid, Cadmiel;
10. Agus am bràithrean, Sèbaniah, Hodiah, Celita, Pelaiah, Hanan,
11. Micha, Rehob, Hasabiah,
12. Sacur, Serebiah, Sèbaniah,
13. Hodiah, Bani, Beninu.
14. Cinn an t‑sluaigh: Paros, Pahat-mòab, Elam, Satu, Bani,
15. Buni, Asgad, Bebai,
16. Adoniah, Bigbhai, Adin,
17. Ater, Hisciah, Adsur,
18. Hodiah, Hasum, Besai,
19. Hariph, Anatot, Nebai,
20. Magpias, Mesulam, Hesir,
21. Mesesabeel, Sadoc, Iadua,
22. Pelatiah, Hanan, Anaiah,
23. Hosèa, Hananiah, Hasub,
24. Halohes, Pileha, Sobec,
25. Rehum, Hasabnah, Maaseiah,
26. Agus Ahiah, Hanan, Anan,
27. Maluch, Harim, Baanah.
28. Agus a’ chuid eile den t‑sluagh, na sagartan na Lèbhithich, na dorsairean, an luchd-seinn, na Netinich, agus iadsan uile a dhealaich iad fhèin o shluagh nan tìrean a‑chum lagh Dhè, am mnathan, am mic, agus an nigheanan, gach aon aig an robh eòlas agus tuigse;
29. Dhlùth-lean iad rim bràithrean, an àrd-uaislean, agus chaidh iad fo mhallachadh, agus fo mhionnan, gluasad ann an lagh Dhè, a thugadh seachad le làimh Mhaois, òglach Dhè, agus a choimhead agus a dhèanamh uile àitheantan Iehòbhah ar Tighearna, agus a bhreitheanas, agus a reachdan:
30. Agus nach toir sinn ar nigheanan do shluagh na tìre, agus nach gabh sinn an nigheanan-san dar mic:
31. Agus ma bheir sluagh na tìre leo bathar no biadh air bith air là na sàbaid, ga reic, nach ceannaich sinn e uapa air an t‑sàbaid no air là naomh: agus gun leig sinn leis an t‑seachdamh bliadhna, agus le togail nam fiach uile.
32. Mar an ceudna rinn sinn reachdan dhuinn fhèin, an treas cuid de shecel a chur de fhiachan oirnn fhèin gach bliadhna, airson seirbhis taigh ar Dè:
33. Airson an arain thaisbeanta, agus airson an tabhartas-bhìdh ghnàthaichte, agus airson ìobairt-loisgte ghnàthaichte nan sàbaid agus nan gealach nodha, airson nam fèill suidhichte, agus airson nan nithean naomha, agus airson nan ìobairt-pheacaidh, a dhèanamh rèite airson Israeil, agus airson uile obair taigh ar Dè.
34. Agus thilg sinn croinn, na sagartan na Lèbhithich, agus an sluagh, mun tabhartas-fhiodha, a‑chum a thabhairt gu taigh ar Dè, a rèir taigh ar n‑athraichean, air àmannan suidhichte, o bhliadhna gu bliadhna, a losgadh air altair an Tighearna ar Dia, mar a tha e sgrìobhte anns an lagh:
35. Agus a thabhairt ciad-thoradh ar fearainn, agus ciad-thoradh uile mheas gach uile chraoibh, o bhliadhna gu bliadhna, gu taigh an Tighearna:
36. Agus a thabhairt ciad-ghin ar mac agus ar n‑ainmhidhean, mar a tha e sgrìobhte anns an lagh, agus ciad-ghin ar cruidh agus ar caorach, gu taigh ar Dè, a dh’ionnsaigh nan sagart a fhrithealas ann an taigh ar Dè:
37. Agus gun tugamaid ciad-thoradh ar taoise, agus ar tabhartas, agus meas gach gnè craoibhe, fìona, agus ola, a dh’ionnsaigh nan sagart, gu seòmraichean taigh ar Dè; agus deicheamh ar fearainn do na Lèbhithich, air chor is gum faigheadh na Lèbhithich sin an deicheamh ann an uile bhailtean ar treabhachais.
38. Agus bidh an sagart, mac Aaroin, maille ris na Lèbhithich, nuair a thogas na Lèbhithich suas leo deicheamh an deichimh gu taigh ar Dè, a‑steach do na seòmraichean, do thaigh an ionmhais:
39. Oir bheir clann Israeil agus clann Lèbhi leo tabhartas an arbhair, an fhìona nuaidh, agus na h‑ola, a‑steach do na seòmraichean, far a bheil soithichean an ionaid naoimh, agus na sagartan, agus an luchd-frithealaidh, agus na dorsairean, agus an luchd-seinn. Agus cha trèig sinne taigh ar Dè.

Nehemiah 11:1-36
1. Agus chòmhnaich uachdarain an t‑sluaigh ann an Ierusalem; agus thilg a’ chuid eile den t‑sluagh croinn, a thoirt aoin as an deichnear a ghabhail còmhnaidh ann an Ierusalem, am baile naomh, agus gum biodh naoi earrannan anns na bailtean eile.
2. Agus bheannaich an sluagh na daoine uile a thairg iad fhèin gu toileach gu còmhnaidh a ghabhail ann an Ierusalem.
3. Agus is iad seo cinn na mòr-roinne, a chòmhnaich ann an Ierusalem, agus ann am bailtean Iùdah: ghabh gach aon còmhnaidh na sheilbh fhèin, nam bailtean, na h‑Israelich, na sagartan, agus na Lèbhithich, agus na Netinich, agus mic seirbhisich Sholaimh.
4. Agus chòmhnaich ann an Ierusalem de chloinn Iùdah, agus de chloinn Bheniàmin: de chloinn Iùdah: Ataiah mac Udsiah, mhic Shechariah, mhic Amariah, mhic Shephatiah, mhic Mahaleleeil, de chloinn Phereis:
5. Agus Maaseiah mac Bharuich, mhic Cholhoseh, mhic Hasaiah, mhic Adaiah, mhic Ioarib, mhic Shechariah, mhic Shiloni.
6. Mic Phereis uile a chòmhnaich ann an Ierusalem, ceithir cheud, trì-fichead agus ochd fir threuna.
7. Agus is iad seo mic Bheniàmin; Salu mac Mhesulaim, mhic Ioeid, mhic Phedaidh, mhic Cholaiah, mhic Mhaaseiah, mhic Itieil, mhic Iesaiah.
8. Agus na dhèidh-san Gabai, Salai, naoi ceud, fichead agus a h‑ochd.
9. Agus Ioel mac Shichri na fhear-amhairc thairis orra; agus Iùdah mac Shenuah an dara fear os cionn a’ bhaile.
10. De na sagartan: Iedaiah, Ioiarib, Iachin,
11. Seraiah mac Hilciah, mhic Mhesulaim, mhic Shadoic, mhic Mheraioit, mhic Ahituib, fear-riaghlaidh taigh Dhè.
12. Agus am bràithrean a rinn obair an taighe, ochd ceud, fichead agus a dhà: agus Adaiah mac Ierohaim, mhic Phelaliah, mhic Amsi, mhic Shechariah, mhic Phasuir, mhic Mhalchiah,
13. Agus a bhràithrean, cinn nan athraichean, dà cheud, dà‑fhichead agus a dhà: agus Amasai mac Asareeil, mhic Ahasai, mhic Mhesilemoit, mhic Imeir,
14. Agus am bràithrean, fir chomasach ghaisgeil, ceud, fichead agus a h‑ochd: agus na fhear-coimhead thairis orra Sabdiel, mac aoin de na daoine mòra.
15. Agus de na Lèbhithich: Semaiah mac Hasuib, mhic Asricaim, mhic Hasabiah, mhic Bhuni;
16. Agus Sabetai, agus Iosabad, de chinn nan Lèbhitheach, os cionn obair taigh Dhè on leth a‑muigh.
17. Agus Mataniah mac Mhicha, mhic Shabdi, mhic Asaiph, an ciad fhear a thòisicheadh air buidheachas a thoirt ann an ùrnaigh; agus Bacbuciah, an dara fear am measg a bhràithrean, agus Abda mac Shamua, mhic Ghalail, mhic Iedutuin.
18. Na Lèbhithich uile anns a’ bhaile naomh, dà cheud, ceithir-fichead agus a ceithir.
19. Agus na dorsairean, Acub, Talmon, agus am bràithrean a bha ri faire aig na geatachan, ceud, trì-fichead agus a dhà-dheug.
20. Agus bha a’ chuid eile de Israel, na sagartan, agus na Lèbhithich, ann an uile bhailtean Iùdah, gach fear na sheilbh fhèin.
21. Ach ghabh na Netinich còmhnaidh ann an Ophel; agus bha Siha agus Gispa os cionn nan Netineach.
22. Agus b’e fear-coimhead-thairis nan Lèbhitheach ann an Ierusalem Udsi mac Bhani, mhic Hasabiah, mhic Mhataniah, mhic Mhicah. De mhic Asaiph, bha an luchd-seinn, fa chomhair obair taigh Dhè:
23. Oir b’i àithne an rìgh man timcheall gum biodh cuibhreann àraidh airson an luchd-seinn, a dhlighe fhèin air gach là.
24. Agus bha Petaiah mac Mheses-abeeil, de chloinn Sherah mhic Iùdah, aig làimh an rìgh anns gach cùis a‑thaobh an t‑sluaigh.
25. Agus a‑thaobh nam bailtean beaga nam fearann, chòmhnaich cuid de mhic Iùdah ann an Ciriat-arba agus na bhailtean beaga, agus ann an Dibon agus na bhailtean beaga, agus ann an Iecabseel agus na bhailtean beaga,
26. Agus ann an Iesua, agus ann am Moladah, agus ann am Bet-pelet,
27. Agus ann an Hasar-sual, agus ann am Beer-sèba agus na bhailtean beaga,
28. Agus ann an Siclag, agus ann am Meconah agus na bhailtean beaga,
29. Agus ann an En‑rimon, agus ann an Sareah, agus ann an Iarmut,
30. Sanòah, Adulam, agus nam bailtean beaga, ann an Lachis agus na fhearann, ann an Asecah agus na bhailtean beaga. Agus chòmhnaich iad o Bheer-sèba gu ruig gleann Hinoim;
31. Agus mic Bheniàmin o Gheba, ann am Michmas, agus Aia, agus Betel agus na bhailtean beaga;
32. Ann an Anatot, Nob, Ananiah,
33. Hasor, Ramah, Gitaim,
34. Hadid, Seboim, Nebalat,
35. Lod, agus Ono, gleann an luchd-ceàirde.
36. Agus de na Lèbhithich bha roinnean ann an Iùdah, agus ann am Beniàmin.

Salm 89:19-29
19. An sin labhair thu ann an taisbeanadh rid Aon naomh, agus thubhairt thu. Chuir mise cuideachadh air aon a tha cumhachdach; dh’àrdaich mi aon taghte as an t‑sluagh.
20. Fhuair mi Daibhidh m’òglach; lem ola naoimh dh’ung mi e,
21. Lem bi mo làmh gu daingeann; mar an ceudna neartaichidh mo ghàirdean e.
22. Cha tog an nàmhaid cìs dheth, agus cha chlaoidh mac an uilc e.
23. Agus pronnaidh mi a naimhdean roimhe, agus buailidh mi iadsan lem fuathach e.
24. Agus bidh m’fhìrinn agus mo thròcair maille ris, agus ann am ainm-sa àrdaichear a adharc-san.
25. Agus cuiridh mi a làmh anns an fhairge, agus a dheaslàmh anns na h‑aibhnichean.
26. Glaodhaidh e rium, Is tu m’athair, mo Dhia agus carraig mo shlàinte.
27. Mar an ceudna nì mi mo chiad-ghin dheth, àrd os cionn rìghrean na talmhainn.
28. Gu bràth gleidhidh mi mo thròcair dha, agus bidh mo choicheangal seasmhach leis.
29. Agus suidhichidh mi gu bràth a shliochd, agus a rìgh-chathair mar làithean nan nèamh.

Gnàth-fhacal 22:1-2
1. Is roghnaiche ainm math na mòr-shaoibhreas, agus deagh-ghean na airgead agus òr.
2. Coinnichidh am beartach agus am bochd a chèile: is e an Tighearna a rinn iad gu lèir.

Gnìomharan 28:1-31
1. Agus nuair a thèarnadh iad, thuig iad an sin gum b’e Melita ainm an eilein.
2. Agus nochd an sluagh borb coibhneas nach bu bheag dhuinn: oir air fadadh teine dhaibh, ghabh iad rinn uile, airson an uisge a bha ann, agus airson an fhuachd.
3. Agus air do Phòl dòrlach bhioran a thional, agus an cur air an teine, thàinig nathair nimhe a‑mach as an teas, agus shàs i na làimh.
4. Agus nuair a chunnaic an sluagh borb a’ bhèist an crochadh ra làimh, thubhairt iad ri chèile, Gu cinnteach is mortair an duine seo, do nach fuiling dìoghaltas a bhith beò, ged a theasairgeadh on fhairge e.
5. Agus air dhàsan a’ bhèist a chrathadh dheth anns an teine, cha d’fhuiling e dochann sam bith.
6. Ach bha iadsan a’ feitheamh cuin a dh’atadh e, no a thuiteadh e sìos marbh gu h‑obann: ach nuair a dh’fheith iad ùine fhada, agus nach faca iad dochann sam bith a’ teachd air, chaochail iad an inntinn, agus thubhairt iad gur dia e.
7. Agus bha mu thimcheall an àite sin fearann aig prìomh-dhuine an eilein, dom b’ainm Publius, a ghabh rinn agus a thug rè trì làithean aoidheachd dhuinn gu càirdeil.
8. Agus thàrladh gu robh athair Phubliuis na laighe gu tinn le fiabhras, agus geàrrthach fala: air do Phòl dol a‑steach da ionnsaigh, rinn e ùrnaigh, agus air dha a làmhan a chur air, leighis e e.
9. Agus nuair a rinneadh seo, thàinig mar an ceudna muinntir eile a bha easlan anns an eilean da ionnsaigh, agus lèighseadh iad:
10. Muinntir mar an ceudna a thug mòr-urram dhuinn; agus nuair a dh’fhalbh sinn, chuir iad na nithean sin leinn a bha feumail dhuinn.
11. Agus an dèidh trì mìosan sheòl sinn ann an luing o Alecsandria, a chaith an geamhradh anns an eilean, dom bu shuaicheantas Castor agus Pollucs.
12. Agus nuair a chaidh sinn air tìr aig Siracuse, dh’fhan sinn an sin trì làithean.
13. Agus air seòladh dhuinn timcheall as a sin, thàinig sinn gu Regium: agus an ceann là na dhèidh sin shèid a’ ghaoth a deas, agus thàinig sinn an ath là gu Puteoli:
14. Air dhuinn bràithrean fhaotainn an sin, chuireadh impidh oirnn leo fantainn seachd làithean maille riu: agus mar sin thriall sin a‑chum na Ròimhe.
15. Agus as a sin, air faotainn ar sgeòil do na bràithrean, thàinig iad nar coinneamh gu Apii-forum, agus Na Trì Taighean-òsda; agus nuair a chunnaic Pòl iad, thug e buidheachas do Dhia, agus ghabh e misneach.
16. Agus nuair a thàinig sinn don Ròimh thug an ceannard-ceud thairis na prìosanaich do cheannard an fhreiceadain: ach thugadh comas do Phòl a bhith leis fhèin, maille ri aon saighdear a bha ga ghleidheadh.
17. Agus thàrladh, an dèidh trì làithean, gun do ghairm Pòl maithean nan Iùdhach an ceann a chèile. Agus nuair a chruinnicheadh iad, thubhairt e riu, Fheara agus a bhràithrean, ged nach do rinn mise nì sam bith an aghaidh a’ phobaill, no gnàthannan nan athraichean, thugadh thairis mi am phrìosanach o Ierusalem do làmhan nan Ròmanach.
18. Muinntir an dèidh dhaibh mo cheasnachadh, leis am bu mhiann mo leigeadh as, a chionn nach robh coire bàis sam bith annam.
19. Ach nuair a bha na h‑Iùdhaich a’ labhairt an aghaidh seo, b’èiginn dhomh mo chùis a thogail gu Cèasar; chan e gu bheil coire sam bith agam ri chur as leth mo chinnich.
20. Air an adhbhar seo, uime sin, chuir mi fios oirbhse, a‑chum gum faicinn sibh agus gun labhrainn ribh: oir is ann airson dòchas Israeil a tha mi ceangailte leis an t‑slabhraidh seo.
21. Agus thubhairt iadsan ris, Cha d’fhuair sinne litrichean sam bith à Iudèa mud thimcheall, cha mhò a dh’fhoillsich no dh’innis aon de na bràithrean a thàinig olc sam bith umad.
22. Ach bu mhath leinn a chluinntinn uatsa ciod i do bharail: oir mu thimcheall a’ ghnè chreidimh seo tha fhios againn gun labhrar anns gach àite na h‑aghaidh.
23. Agus air suidheachadh là ris, thàinig mòran da ionnsaigh gu a àite-còmhnaidh; don do mhìnich e rìoghachd Dhè, a’ dèanamh fianais uimpe, agus a’ cur impidh orra a‑thaobh nan nithean a bhuineas do Iosa, araon à lagh Mhaois, agus as na fàidhean, o mhoch-thràth gu feasgar.
24. Agus chreid cuid na nithean a labhradh, agus cha do chreid cuid eile dhiubh.
25. Agus air dhaibh a bhith an aghaidh a chèile, sgaoil iad, air do Phòl aon fhacal a ràdh, Is math a labhair an Spiorad Naomh tre an fhàidh Esaias, ri ar n‑athraichean.
26. Ag ràdh, Imich a‑chum a’ phobaill seo, agus abair, Le cluinntinn cluinnidh sibh, agus cha tuig sibh; agus le faicinn chì sibh, agus chan aithnich sibh.
27. Oir tha cridhe a’ phobaill seo air fàs reamhar, agus tha iad a’ cluinntinn gu trom len cluasan, agus chaog iad an sùilean; air eagal gum faiceadh iad len sùilean, agus gun cluinneadh iad len cluasan, agus gun tuigeadh iad len cridhe, agus gun tilleadh iad agus gun slànaichinn-sa iad.
28. Uime sin biodh fhios agaibhse gun do chuireadh slàinte Dhè a‑chum nan Cinneach agus èisdidh iadsan.
29. Agus nuair a thubhairt e na briathran seo, dh’imich na h‑Iùdhaich romhpa, agus bha mòr-reusonachadh aca eatorra fhèin.
30. Agus dh’fhan Pòl dà bhliadhna iomlan na thaigh-màil fhèin, agus ghabh e ris na h‑uile dhaoine a thàinig da ionnsaigh,
31. A’ searmonachadh rìoghachd Dhè, agus a’ teagasg nan nithean a bhuineas don Tighearna Iosa Crìosd, leis an uile dhànachd, gun toirmeasg.