A A A A A
Bible in one year
June 20

1 Eachdraidh 3:1-24
1. A‑nis b’iad seo mic Dhaibhidh, a rugadh dha ann an Hebron: an ciad-ghin Amnon o Ahinoam a’ Bhan-Iesreelach: an dara mac, Daniel o Abigail a’ Bhan-Charmeleach:
2. An treas mac, Absalom mac Mhaachah, nighean Thalmai rìgh Ghesuir: an ceathramh, Adoniah mac Hagit:
3. An còigeamh, Sephatiah o Abital: an siathamh, Itream le Eglah a bhean.
4. Rugadh an t‑sianar sin dha ann an Hebron; agus ann an sin rìghich e seachd bliadhna agus sia mìosan: agus ann an Ierusalem rìghich e trì-bliadhna-deug ar fhichead.
5. Agus rugadh iad seo dha ann an Ierusalem; Simea, agus Sobab, agus Nàtan, agus Solamh, ceathrar o Bhatsèba nighean Amieil;
6. Ibhar mar an ceudna, agus Elisama, agus Eliphelet,
7. Agus Nogah, agus Nepheg, agus Iaphia,
8. Agus Elisama, agus Eliada, agus Eliphelet, naoinear.
9. B’iad sin mic Dhaibhidh uile a bhàrr air mic nan coileabach, agus Tàmar am piuthar.
10. Agus b’e mac Sholaimh Rehobòam, Abia a mhac-san, Asa a mhac-san, Iehosaphat a mhac-san,
11. Ioram a mhac-san, Ahasiah a mhac-san, Iòas a mhac-san,
12. Amasiah a mhac-san, Asariah a mhac-san, Iotam a mhac-san,
13. Ahas a mhac-san, Heseciah a mhac-san, Manaseh a mhac-san,
14. Amon a mhac-san, Iosiah a mhac-san.
15. Agus b’iad mic Iosiah: an ciad-ghin Iohanan, an dara mac Iehoiacim, an treas mac Sedeciah, an ceathramh Salum.
16. Agus mic Iehoiacim: Ieconiah a mhac, Sedeciah a mhac.
17. Agus mic Ieconiah: Asir, Salatiel a mhac,
18. Agus Malchiram, agus Pedaiah, agus Senasar, Iecamiah, Hosama, agus Nedabiah.
19. Agus b’iad mic Phedaiah Serubabel, agus Simei: agus mic Sherubabeil; Mesulam, agus Hananiah, agus Selomit am piuthar:
20. Agus Hasubah, agus Ohel, agus Berechiah, agus Hasadiah, Iusab-hesed, còignear.
21. Agus mic Hananiah: Pelatiah agus Iesaiah a mhac-san, Rephaiah a mhac-san, Arnan a mhac-san, Obadiah a mhac-san, Sechaniah a mhac-san.
22. Agus mic Shecaniah: Semaiah: agus mic Shemaiah; Hatus, agus Igeal, agus Bariah, agus Neariah, agus Saphat, sianar.
23. Agus mic Neariah: Elioenai, agus Heseciah, agus Asricam, triùir.
24. Agus b’iad mic Elioenai: Hodaiah, agus Eliasib, agus Pelaiah, agus Acub, agus Iohanan, agus Dalaiah, agus Anani, seachdnar.

1 Eachdraidh 4:1-43
1. Mic Iùdah; Phares, Hesron, agus Carmi, agus Hur, agus Sobal.
2. Agus ghin Reaiah, mac Shobail, Iahat, agus ghin Iahat Ahumai, agus Lahad. Is iad sin teaghlaichean nan Soratach.
3. Agus thàinig iad seo o athair Etaim: Iesreel, agus Isma, agus Idbas: agus b’e ainm am peathar Haselelponi.
4. Agus Penuel athair Ghedoir, agus Eser athair Husah; is iad sin mic Huir, ciad-ghin Ephratah, athair Bhetlehem.
5. Agus bha aig Asur athair Thecòah dà mhnaoi, Helah agus Naarah.
6. Agus rug Naarah dha Ahusam, agus Hepher, agus Temeni, agus Haahastari. B’iad sin mic Naarah.
7. Agus b’iad mic Helah, Seret, agus Iesòar, agus Etnan.
8. Agus ghin Cos Anub, agus Sobebah, agus teaghlaichean Aharheil, mhic Haruim.
9. Agus bha Iabes na b’urramaiche na a bhràithrean: agus thug a mhàthair Iabes mar ainm air, ag ràdh, A chionn gun do rug mi e le doilgheas.
10. Agus ghairm Iabes air Dia Israeil, ag ràdh, O gum beannaicheadh tu mi da‑rìribh, agus gun cuireadh tu mo chrìochan am farsaingeachd, agus gum biodh do làmh leam, agus gun gleidheadh tu mi o olc, a‑chum nach cràidh e mi! Agus dheònaich Dia dha an nì sin a ghuidh e.
11. Agus ghin Chelub, bràthair Shuah, Mehir: b’esan athair Estoin.
12. Agus ghin Eston Betrapha, agus Paseah, agus Tehinah athair Irnahais. Is iad sin fir Rechah.
13. Agus mic Chenais: Otniel, agus Seraiah: agus mic Otnieil: Hatat.
14. Agus ghin Meonotai Ophrah: agus ghin Seraiah Ioab, athair muinntir gleann Charasaim; oir bu luchd-ceàirde iad.
15. Agus mic Chàleib mhic Iephuneh: Iru, Elah, agus Naam: agus mic Elah: Cenas.
16. Agus mic Iehaleleeil: Siph, agus Siphah, Tiria, agus Asareel.
17. Agus b’iad mic Esra, Ieter, agus Mered, agus Epher, agus Ialon: agus rug i Miriam, agus Samai, agus Isbah athair Estemoa.
18. Agus rug a bhean, Iehudiah, Iered athair Ghedoir, agus Heber athair Shocho, agus Iecutiel athair Shanòah. Agus is iad sin mic Bhitiah nighean Phàraoh, a ghabh Mered na mnaoi.
19. Agus mic a mhnà Hodiah, piuthar Nahaim, athair Cheilah an Garmach, agus Estemoa am Maachatach.
20. Agus b’iad mic Shimoin, Amnon, agus Rinah, Ben-hanan, agus Tilon. Agus b’iad mic Isi, Sohet, agus Bensohet.
21. B’iad mic Shelah mhic Iùdah, Er athair Lecah, agus Laadah athair Mharesah, agus teaghlaichean taigh na muinntir a dh’obraich anart grinn do thaigh Asbea,
22. Agus Iocim, agus daoine Chosèba, agus Iòas, agus Saraph, aig an robh an uachdaranachd ann am Mòab, agus Iasubilehem. Agus is seann nithean iad seo.
23. B’iad sin na creadhadairean, agus iadsan a chòmhnaich am measg lusan agus ghàrraidhean: maille ris an rìgh na obair dh’fhan iad an sin.
24. B’iad mic Shimeoin, Nemuel, agus Iamin, Iarib, Serah, agus Saul:
25. Salum a mhac-san, Mibsam a mhac-san, Misma a mhac-san.
26. Agus mic Mhisma: Hamuel a mhac, Sachur a mhac-san, Simei a mhac-san.
27. Agus bha aig Simei sia-mic-dheug agus sianar nighean; ach aig a bhràithrean cha robh mòran cloinne, agus cha deachaidh an teaghlaichean uile an lìonmhorachd, cosmhail ri cloinn Iùdah.
28. Agus chòmhnaich iad ann am Beersèba, agus Moladah, agus Hasarsual,
29. Agus ann am Bilhah, agus ann an Esem, agus ann an Tolad,
30. Agus ann am Betuel, agus ann an Hormah, agus ann an Siclag,
31. Agus ann am Bet-marcabot, agus ann an Hasar-susim, agus ann am Bet-birei, agus ann an Saaraim. B’iad sin am bailtean mòra, gus an do rìghich Daibhidh, maille rim bailtean beaga.
32. Etam mar an ceudna, agus Ain, Rimon, agus Tochen, agus Asan, còig bailtean mòra;
33. Agus am frith-bhailtean uile a bha mun cuairt air na mòr-bhailtean sin gu ruig Bàal. B’iad sin an ionad-tàimh, agus an sloinnteireachd.
34. Agus Mesobab, agus Iamlech, agus Iosah mac Amasiah,
35. Agus Ioel, agus Iehu mac Iosibiah mhic Sheraiah mhic Asieil,
36. Agus Elioenai, agus Iaacobah, agus Iesohaiah, agus Asaiah, agus Adiel, agus Iesimiel, agus Benaiah,
37. Agus Sisa mac Shiphi, mhic Aloin, mhic Iedaiah, mhic Shimri, mhic Shemaiah.
38. Bha iad sin a tha air an aithris air an ainmean nan ceannardan nan teaghlaichean fhèin: agus ann an taigh an athraichean mheudaich iad gu mòr.
39. Agus chaidh iad gu ruig dol a‑steach Ghedoir, eadhon gu ruig taobh an ear a’ ghlinne, a dh’iarraidh ionaltraidh dan treudan.
40. Agus fhuair iad ionaltradh reamhar agus math, agus bha an tìr farsaing, agus sàmhach, agus sìochail; oir bha sliochd Ham a chòmhnaidh an sin roimhe.
41. Agus thàinig iadsan a tha sgrìobhte air an ainm, ann an làithean Heseciah rìgh Iùdah, agus bhuail iad am bùthan, agus na h‑ionadan-còmhnaidh a fhuaireadh an sin, agus chuir iad as dhaibh gu tur gus an là‑an‑diugh, agus ghabh iad còmhnaidh nan àite; a chionn gu robh ionaltradh an sin dan treudan.
42. Agus chaidh cuid dhiubh, eadhon de mhic Shimeoin, còig ceud fear, gu sliabh Sheir; agus Pelatiah, agus Neariah, agus Rephaiah, agus Udsiel, mic Isi air an ceann.
43. Agus bhuail iad am fuidheall a chaidh as de Amalec, agus chòmhnaich iad an sin gus an là‑an‑diugh.

Salm 76:7-12
7. Is cùis eagail thusa, eadhon thusa; agus cò a sheasas ad làthair nuair a bhios fearg ort?
8. Thug thusa air breitheanas gun cualas o nèamh e; bha eagal air an talamh, agus bha e na thàmh,
9. Nuair a dh’èirich Dia a‑chum breitheanais, a shaoradh uile dhaoine ciùine na talmhainn. Selah.
10. Gu cinnteach bheir fearg duine moladh dhut; fuidheall na feirge caisgidh tu.
11. Bòidichibh, agus ìocaibh don Tighearna ur Dia: thugadh iadsan uile a tha ma thimcheall tìodhlacan dhàsan as adhbhar eagail ann.
12. Sgathaidh e sìos spiorad uachdaranan; is cùis eagail e do rìghrean na talmhainn.

Gnàth-fhacal 19:8-9
8. An tì a gheibh gliocas, gràdhaichidh e a anam fhèin; an tì a ghleidheas tuigse, gheibh e math.
9. Cha bhi fianais bhreugach gun pheanas; agus sgriosar an tì a labhras breugan.

Gnìomharan 4:23-37
23. Agus nuair a leigeadh as iad, thàinig iad a dh’ionnsaigh am muinntir fhèin, agus dh’innis iad na h‑uile nithean a thubhairt na h‑àrd-shagartan, agus na seanairean, riu.
24. Agus nuair a chuala iadsan seo, thog iad suas a dh’aon inntinn an guth ri Dia, agus thubhairt iad, A Thighearna, is tusa an Dia a rinn nèamh agus talamh, agus an fhairge, agus na h‑uile nithean a tha annta:
25. A thubhairt le beul Dhaibhidh do sheirbhiseach, Carson a ghabh na Cinnich boil, agus a smaoinich an sluagh nithean dìomhain?
26. Sheas rìghrean na talmhainn suas, agus chruinnicheadh na h‑uachdarain an ceann a chèile, an aghaidh an Tighearna, agus an aghaidh a Chrìosd.
27. Oir gu fìrinneach chruinnicheadh an ceann a chèile, an aghaidh do leinibh naoimh Iosa, a dh’ung thu, araon Herod agus Pontius Pilat, maille ris na Cinnich, agus sluagh Israeil,
28. A dhèanamh gach nì a ro‑òrdaich do làmh agus do chomhairle a bhith air a dhèanamh.
29. Agus a‑nis, a Thighearna, amhairc air am bagraidhean: agus deònaich dod sheirbhisich fhèin d’fhacal a labhairt leis gach uile dhànachd,
30. Led làmh a shìneadh a‑mach a‑chum leighis: agus gum bi comharraidhean agus mìorbhailean air an dèanamh tre ainm do leinibh naoimh Iosa.
31. Agus air dhaibh ùrnaigh a dhèanamh, chrathadh an t‑àite anns an robh iad cruinn; agus lìonadh iad uile leis an Spiorad Naomh, agus labhair iad facal Dhè le dànachd.
32. Agus bha aig a’ chuideachd a chreid aon chridhe, agus aon anam: agus cha mhò a thubhairt neach air bith dhiubh gum bu leis fhèin aon nì a shealbhaich e; ach bha na h‑uile nithean coitcheann aca.
33. Agus le mòr-chumhachd thug na h‑abstoil fianais air aiseirigh an Tighearna Iosa: agus bha mòr-ghràs orra uile.
34. Agus cha mhò a bha aon neach uireasbhaidheach nam measg: oir a mheud is a bha nan sealbhadairean fearainn, no thaighean, air dhaibh an reic, thug iad luach nan nithean a chaidh a reic leo;
35. Agus chuir iad aig casan nan abstol e; agus roinneadh e air gach neach a rèir a fheuma.
36. Agus air do fhearann a bhith aig Ioses den do ghoireadh leis na h‑abstoil Barnabas (is e sin, air eadar-theangachadh, Mac na Comhfhurtachd), Lèbhitheach, dom bu dùthaich Cìprus;
37. Reic e e, agus thug e an t‑airgead leis, agus chuir e aig casan nan abstol e.