A A A A A
Bible in one year
June 14

2 Rìgh 15:1-38
1. Anns an t‑seachdamh-bliadhna-fichead de Ierobòam rìgh Israeil thòisich Asariah mac Amasiah rìgh Iùdah air rìoghachadh.
2. Sia-bliadhna-deug a dh’aois bha e nuair a thòisich e air rìoghachadh; agus rìghich e dà‑bhliadhna-dheug agus dà‑fhichead ann an Ierusalem: agus b’e ainm a mhàthar Iecholiah o Ierusalem.
3. Agus rinn e an nì a bha ceart ann an sùilean an Tighearna, a rèir gach nì a rinn Amasiah a athair.
4. Gidheadh cha tugadh air falbh na h‑àitean àrda: fhathast bha an sluagh ag ìobradh agus a’ losgadh tùis anns na h‑àitean àrda.
5. Agus bhuail an Tighearna an rìgh, agus bha e na lobhar gu là a bhàis, agus ghabh e còmhnaidh ann an taigh air leth: agus bha Iotam mac an rìgh os cionn an taighe, a’ toirt breith air sluagh na tìre.
6. Agus a’ chuid eile de ghnìomharan Asariah, agus gach nì a rinn e, nach eil iad sgrìobhte ann an leabhar eachdraidh rìghrean Iùdah?
7. Agus chaidil Asariah maille ra athraichean, agus dh’adhlaic iad e maille ra athraichean ann am baile Dhaibhidh: agus rìghich Iotam a mhac na àite.
8. Anns an ochdamh-bliadhna-deug ar fhichead de Asariah rìgh Iùdah, rìghich Sachariah mac Ierobòaim os cionn Israeil ann an Samaria sia mìosan.
9. Agus rinn e olc ann an sùilean an Tighearna, mar a rinn a athraichean: cha do dhealaich e ri peacaidhean Ierobòaim mhic Nebait, a thug air Israel peacachadh.
10. Agus rinn Salum mac Iabeis ceannairc na aghaidh, agus bhuail e e am fianais an t‑sluaigh, agus mharbh e e, agus rìghich e na àite.
11. Agus a’ chuid eile de ghnìomharan Shachariah, feuch, tha iad sgrìobhte ann an leabhar eachdraidh rìghrean Israeil.
12. B’e seo facal an Tighearna, a labhair e ri Iehu, ag ràdh, Suidhidh do mhic air rìgh-chathair Israeil, gu ruig an ceathramh ginealach. Agus bha e mar sin.
13. Thòisich Salum mac Iabeis air rìoghachadh anns an naoidheamh-bliadhna-deug ar fhichead de Udsiah rìgh Iùdah, agus rìghich e mìos iomlan ann an Samaria:
14. Oir chaidh Menahem mac Ghadi suas o Thirsah, agus thàinig e gu Samaria, agus bhuail e Salum mac Iabeis ann an Samaria, agus mharbh e e, agus rìghich e na àite.
15. Agus a’ chuid eile de ghnìomharan Shaluim, agus a cheannairc a rinn e, feuch, tha iad sgrìobhte ann an leabhar eachdraidh rìghrean Israeil.
16. An sin bhuail Menahem Tiphsah, agus iadsan uile a bha ann, agus a chrìochan o Thirsah; a chionn nach d’fhosgail iad dha, uime sin bhuail e e: a mhnathan torrach uile reub e suas.
17. Anns an naoidheamh-bliadhna-deug ar fhichead de Asariah rìgh Iùdah thòisich Menahem mac Ghadi air rìoghachadh os cionn Israeil; agus rìghich e deich bliadhna ann an Samaria.
18. Agus rinn e olc ann an sùilean an Tighearna: cha do dhealaich e rè a uile làithean ri peacaidhean Ierobòaim mhic Nebait, a thug air Israel peacadhadh.
19. Agus thàinig Pul rìgh Asiria an aghaidh na tìre: agus thug Menahem do Phul mìle tàlann airgid, a‑chum is gum biodh a làmh leis, a dhaingneachadh na rìoghachd na làimh.
20. Agus thog Menahem an t‑airgead o Israel, eadhon uapasan uile a bha comasach ann an saoibhreas, lethcheud secel airgid o gach duine, a‑chum a thabhairt do rìgh Asiria: agus thill rìgh Asiria air ais, agus cha d’fhan e an sin anns an tìr.
21. Agus a’ chuid eile de ghnìomharan Mhenaheim, agus gach nì a rinn e, nach eil iad sgrìobhte ann an leabhar eachdraidh rìghrean Israeil?
22. Agus chaidil Menahem maille ra athraichean; agus rìghich Pecahiah a mhac na àite.
23. Anns an deicheamh bliadhna agus dà‑fhichead de Asariah rìgh Iùdah thòisich Pecahiah mac Mhenaheim air rìoghachadh os cionn Israeil ann an Samaria; agus rìghich e dà bhliadhna.
24. Agus rinn e olc ann an sùilean an Tighearna: cha do dhealaich e ri peacaidhean Ierobòaim mhic Nebait, a thug air Israel peacachadh.
25. Ach rinn Pecah mac Remaliah, ceannard leis fhèin, ceannairc na aghaidh, agus bhuail e e ann an Samaria, ann an lùchairt taigh an rìgh, maille ri Argob, agus ri Arieh, agus maille ris lethcheud fear de na Gileadaich: agus mharbh e e, agus rìghich e na àite.
26. Agus a’ chuid eile de ghnìomharan Phecahiah, agus gach nì a rinn e, feuch, tha iad sgrìobhte ann an leabhar eachdraidh rìghrean Israeil.
27. Anns an dara-bliadhna-deug agus dà‑fhichead de Asariah rìgh Iùdah, thòisich Pecah mac Remaliah air rìoghachadh os cionn Israeil ann an Samaria; agus rìghich e fichead bliadhna.
28. Agus rinn e olc ann an sùilean an Tighearna; cha do dhealaich e ri peacaidhean Ierobòaim mhic Nebait, a thug air Israeil peacachadh.
29. Ann an làithean Phecah rìgh Israeil thàinig Tiglat-pileser rìgh Asiria, agus ghlac e Iion, agus Abel-bet-maachah, agus Ianòah, agus Cedes, agus Hasor, agus Gilead, agus Galile, uile thìr Naphtali, agus thug e nam braighdean iad gu Asiria.
30. Agus rinn Hosèah mac Elah ceannairc an aghaidh Phecah mhic Remaliah, agus bhuail e e, agus mharbh e e, agus rìghich e na àite, anns an fhicheadamh bliadhna de Iotam mac Udsiah.
31. Agus a’ chuid eile de ghnìomharan Phecah, agus gach nì a rinn e, feuch, tha iad sgrìobhte ann an leabhar eachdraidh rìghrean Israeil.
32. Ann an dara bliadhna Phecah mac Remaliah rìgh Israeil, thòisich Iotam mac Udsiah rìgh Iùdah air rìoghachadh.
33. Còig-bliadhna-fichead a dh’aois bha e nuair a thòisich e air rìoghachadh; agus rìghich e sia-bliadhna-deug ann an Ierusalem: agus b’e ainm a mhàthar Ierusa, nighean Shadoic.
34. Agus rinn e an nì a bha ceart ann an sùilean an Tighearna: a rèir nan uile nithean a rinn Udsiah a athair, rinn esan.
35. Gidheadh cha tugadh air falbh na h‑àitean àrda: fhathast bha an sluagh ag ìobradh agus a’ losgadh tùis anns na h‑àitean àrda. Chuir e suas an geata a b’àirde an taigh an Tighearna.
36. Agus a’ chuid eile de ghnìomharan Iotaim, agus gach nì a rinn e, nach eil iad sgrìobhte ann an leabhar eachdraidh rìghrean Iùdah?
37. (Anns na làithean sin thòisich an Tighearna air Resin, rìgh Shiria, agus Pecah mac Remaliah a chur an aghaidh Iùdah.)
38. Agus chaidil Iotam maille ra athraichean, agus dh’adhlaiceadh e maille ra athraichean ann am baile Dhaibhidh a athair: agus rìghich Ahas a mhac na àite.

2 Rìgh 16:1-20
1. Anns an t‑seachdamh-bliadhna-deug de Phecah mac Remaliah, thòisich Ahas mac Iotaim rìgh Iùdah air rìoghachadh.
2. Fichead bliadhna a dh’aois bha Ahas nuair a thòisich e air rìoghachadh, agus rìghich e sia-bliadhna-deug ann an Ierusalem; agus cha do rinn e an nì a bha ceart ann an sùilean an Tighearna a Dhia, mar a rinn Daibhidh a athair.
3. Ach dh’imich e ann an slighe rìghrean Israel, agus mar an ceudna thug e air a mhac dol tron teine, a rèir gràinealachd nan cinneach, a thilg an Tighearna a‑mach ro chloinn Israeil.
4. Agus dh’ìobair e agus loisg e tùis anns na h‑àitean àrda, agus air na cnuic, agus fo gach craoibh uaine.
5. An sin thàinig Resin rìgh Shiria, agus Pecah mac Remaliah rìgh Israeil, a‑nìos gu Ierusalem, a chogadh: agus theannaich iad Ahas, ach cha b’urrainn iad buaidh a thoirt air.
6. Anns an àm sin choisinn Resin rìgh Shiria Elat air ais do Shiria, agus dh’fhògair e na h‑Iùdhaich à Elat; agus thàinig na Sirianaich do Elat, agus ghabh iad còmhnaidh ann gus an là‑an‑diugh.
7. Agus chuir Ahas teachdairean gu Tiglat-pileser rìgh Asiria, ag ràdh, Is mise d’òglach agus do mhac: thig a‑nìos agus saor mi à làimh rìgh Shiria, agus à làimh rìgh Israeil, a dh’èirich am aghaidh.
8. Agus ghabh Ahas an t‑airgead agus an t‑òr a fhuaireadh ann an taigh an Tighearna, agus ann an ionmhasan taigh an rìgh, agus chuir e e mar thìodhlac gu rìgh Asiria.
9. Agus dh’èisd rìgh Asiria ris; oir chaidh rìgh Asiria suas an aghaidh Dhamascais, agus ghlac e e, agus thug e a shluagh leis ann am braighdeanas gu Cir, agus mharbh e Resin.
10. Agus chaidh rìgh Ahas an coinneamh Thiglat-pileseir rìgh Asiria gu Damascas, agus chunnaic e altair a bha ann an Damascas; agus chuir rìgh Ahas gu Uriah, an sagart, samhladh na h‑altarach, agus a cumadh a rèir a h‑uile obrach.
11. Agus thog Uriah an sagart altair a rèir gach nì a chuir Ahas an rìgh o Dhamascas: mar sin rinn Uriah an sagart i air cheann do rìgh Ahas teachd o Dhamascas.
12. Agus nuair a thàinig an rìgh o Dhamascas, chunnaic an rìgh an altair: agus thàinig an rìgh am fagas agus dh’ìobair e oirre.
13. Agus loisg e a thabhartas-loisgte, agus a thabhartas-bìdh, agus thaom e a thabhartas-dibhe, agus chrath e fuil a thabhartasan-sìthe air an altair.
14. Agus thug e mar an ceudna an altair umha, a bha ann am fianais an Tighearna, o bheulaibh an taighe, o eadar an altair agus taigh an Tighearna, agus chuir e i air taobh tuath na h‑altarach.
15. Agus dh’àithn rìgh Ahas do Uriah an sagart, ag ràdh, Air an altair mhòir loisg tabhartas-loisgte na maidne, agus tabhartas-bìdh an fheasgair, agus tabhartas-loisgte an rìgh, agus a thabhartas-bìdh, agus tabhartas-loisgte uile shluagh na tìre, agus an tabhartas-bìdh, agus an tabhartas-dibhe; agus crath oirre uile fhuil na h‑ìobairte: agus bidh an altair umha agamsa gu fiosrachadh leatha.
16. Mar seo rinn Uriah an sagart a rèir gach nì a dh’àithn rìgh Ahas.
17. Agus gheàrr rìgh Ahas iomaill nam bonn dhiubh, agus dh’atharraich e dhiubh an soitheach-ionnlaid, agus thug e a‑nuas an fhairge bhàrr nan damh umha a bha foidhpe, agus chuir e i air ùrlar chlach.
18. Agus an còmhdachadh sàbaid a thog iad anns an taigh, agus slighe an rìgh a‑steach on leth a‑muigh, thionndaidh e o thaigh an Tighearna airson rìgh Asiria.
19. A‑nis a’ chuid eile de ghnìomharan Ahais a rinn e, nach eil iad sgrìobhte ann an leabhar eachdraidh rìghrean Iùdah?
20. Agus chaidil Ahas maille ra athraichean, agus dh’adhlaiceadh e maille ra athraichean ann am baile Dhaibhidh; agus rìghich Heseciah a mhac na àite.

Salm 73:21-28
21. Ach bha mo chridhe goirt, agus bha goimh am àirnean;
22. Agus bha mi baoth agus aineolach; mar ainmhidh bha mi ad làthair.
23. Gidheadh, tha mi a‑ghnàth maille riut; chùm thu suas mi air do dheas-làimh.
24. Led chomhairle stiùraidh tu mi, agus fa dheòidh gabhaidh tu mi a‑chum glòire.
25. Cò a tha agam anns na nèamhan ach thusa? Agus an coimeas riut chan eil neach air thalamh air a bheil mo dhèidh.
26. Tha m’fheòil agus mo chridhe air fàilneachadh; is e Dia neart mo chridhe agus mo chuibhreann gu sìorraidh.
27. Oir feuch, sgriosar iadsan a thèid fada uat; gheàrr thu as gach neach a chaidh uat le strìopachas.
28. Ach is math dhòmhsa teachd dlùth do Dhia. Anns an Tighearna chuir mi mo dhòigh, a‑chum gum foillsichinn d’obraichean uile.

Gnàth-fhacal 18:20-21
20. Le toradh beul duine lìonar a bhrù; agus le toradh a bhilean sàsaichear e.
21. Tha bàs agus beatha ann an cumhachd na teangaidh; agus ithidh esan leis an ionmhainn i de a toradh.

Eòin 21:1-25
1. An dèidh nan nithean sin dh’fhoillsich Iosa e fhèin a‑rìs da dheisciobail aig muir Thiberiais; agus air an dòigh seo nochd e e fhèin:
2. Bha maille ri chèile Sìmon Peadar, agus Tòmas den goirear Didimus, agus Natànael o Chàna Ghalile, agus mic Shebede, agus dithis eile de a dheisciobail.
3. Thubhairt Sìmon Peadar riu, Tha mise a’ dol a dh’iasgach. Thubhairt iadsan ris, Tha sinne a’ dol maille riut. Dh’imich iad a‑mach, agus chaidh iad a‑steach do luing air ball; agus cha do ghlac iad nì air bith an oidhche sin.
4. Ach nuair a bha a’ mhadainn a‑nis air teachd, sheas Iosa air an tràigh: gidheadh cha robh fhios aig na deisciobail gum b’e Iosa a bha ann.
5. An sin thubhairt Iosa riu, A chlann, a bheil biadh air bith agaibh? Fhreagair iadsan e, Chan eil.
6. Agus thubhairt esan riu, Tilgibh an lìon air an taobh a deas den luing, agus gheibh sibh. Thilg iad uime sin, agus a‑nis cha b’urrainn iad a tharraing airson lìonmhorachd an èisg.
7. Uime sin thubhairt an deisciobal sin, a b’ionmhainn le Iosa, ri Peadar, Is e an Tighearna a tha ann. A‑nis nuair a chuala Sìmon Peadar gur e an Tighearna a bha ann, cheangail e a chòt-uachdair uime (oir bha e lomnochd), agus thilg e e fhèin anns a’ mhuir.
8. Thàinig na deisciobail eile ann an luing bhig; (oir cha robh iad fada o thìr, ach mu thimcheall dà cheud làmh-choille), a’ tarraing an lìon èisg.
9. Uime sin nuair a thàinig iad air tìr, chunnaic iad grìosach an sin, agus iasg air a chur oirre, agus aran.
10. Thubhairt Iosa riu, Thugaibh an seo den iasg a ghlac sibh a‑nis.
11. Chaidh Sìmon Peadar suas, agus tharraing e an lìon gu tìr, làn de èisg mhòra, ceud agus lethcheud agus trì: agus ged bha an uiread sin ann, cha do bhriseadh an lìon.
12. Thubhairt Iosa riu, Thigibh, gabhaibh ur dìnnear. Agus cha robh a chridhe aig aon de na deisciobail fheòraich dheth, Cò thusa? Oir dh’aithnich iad gur e an Tighearna a bha ann.
13. An sin thàinig Iosa, agus ghlac e aran, agus thug e dhaibh e, agus iasg mar an ceudna.
14. Is i seo a‑nis an treas uair a nochd Iosa e fhèin da dheisciobail, an dèidh dha èirigh o na mairbh.
15. An sin an dèidh dhaibh an dìnnear a ghabhail, thubhairt Iosa ri Sìmon Peadar, A Shìmoin mhic Iònais, a bheil barrachd gràidh agad dhòmhsa orra sin? Thubhairt e ris, Tha, a Thighearna; tha fhios agad gur toigh leam thu. Thubhairt e ris, Beathaich m’uain.
16. Thubhairt e ris a‑rìs an dara uair, A Shìmoin mhic Iònais, an toigh leat mise? Thubhairt e ris, Seadh, a Thighearna; tha fhios agad gur toigh leam thu. Thubhairt e ris, Beathaich mo chaoraich.
17. Thubhairt e ris an treas uair, A Shìmoin mhic Iònais, an toigh leat mise? Bha Peadar duilich a chionn gun dubhairt e ris an treas uair, An toigh leat mise? Agus thubhairt e ris, A Thighearna, is aithne dhut na h‑uile nithean: tha fhios agad gur toigh leam thu. Thubhairt Iosa ris, Beathaich mo chaoraich.
18. Gu deimhinn deimhinn tha mi ag ràdh riut, nuair a bha thu òg, chrioslaich thu thu fhèin, agus dh’imich thu an taobh a bu mhiann leat: ach nuair a bhios tu aosmhor, sìnidh tu a‑mach do làmhan, agus crioslaichidh neach eile thu, agus bheir e thu an taobh nach àill leat.
19. Seo thubhairt e, a’ ciallachadh ciod a’ ghnè bhàis leis an tugadh e glòir do Dhia. Agus air dha seo a ràdh, Thubhairt e ris, Lean mise.
20. An sin air do Pheadar tionndadh, chunnaic e an deisciobal a b’ionmhainn le Iosa, a’ leantainn; an tì mar an ceudna a laigh air uchd Iosa aig an t‑suipeir, agus a thubhairt ris, A Thighearna, cò e a bhrathas thu?
21. Air do Pheadar esan fhaicinn, thubhairt e ri Iosa, A Thighearna, ciod a nì am fear seo?
22. Thubhairt Iosa ris, Mas àill leam-sa e a dh’fhantainn gus an tig mi, ciod e sin dhutsa? Lean thusa mise.
23. Uime sin chaidh an ràdh seo a‑mach am measg nam bràithrean, nach faigheadh an deisciobal sin bàs: gidheadh cha dubhairt Iosa ris nach faigheadh e bàs: ach, Mas i mo thoil-sa e a dh’fhantainn gus an tig mi, ciod e sin dhutsa?
24. Is e seo an deisciobal a tha a’ dèanamh fianais air na nithean seo, agus a sgrìobh na nithean seo: agus tha fhios againne gu bheil a fhianais fìor.
25. Agus tha mar an ceudna mòran de nithean eile a rinn Iosa, agus nam biodh iad uile sgrìobhte, is i mo bharail nach cumadh an saoghal fhèin na rachadh a sgrìobhadh de leabhraichean. Amen.