A A A A A
Bible in one year
March 9

Àireamh 15:1-41
1. Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,
2. Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, Nuair a thig sibh a‑chum fearann ur n‑àiteachan-còmhnaidh, a tha mise a’ tabhairt dhuibh,
3. Agus a bheir sibh suas tabhartas le teine don Tighearna, tabhartas-loisgte no ìobairt, gu bòid a choileanadh, no mar thabhartas saor-thoile, no nur n‑àrd-fhèillean, a dhèanamh fàile chùbhraidh don Tighearna, den sprèidh no den treud:
4. An sin bheir esan a bheir seachad a thabhartas don Tighearna, seachad tabhartas-bìdh den deicheamh cuid de fhlùr, measgte maille ris a’ cheathramh cuid de hin ola.
5. Agus bheir thu seachad an ceathramh cuid de hin fìona mar thabhartas-dibhe, maille ris an tabhartas-loisgte no an ìobairt, airson aon uain.
6. No airson reithe, bheir thu seachad mar thabhartas-bìdh, dà dheicheamh cuid de fhlùr, measgte leis an treas cuid de hin ola.
7. Agus a‑chum tabhartais-dibhe, bheir thu seachad an treas cuid de hin fìona, a‑chum fàile chùbhraidh don Tighearna.
8. Agus nuair a bheir thu seachad tarbh òg mar ìobairt-loisgte, no mar ìobairt gu bòid a choileanadh, no mar ìobairt-shìth don Tighearna,
9. An sin bheirear maille ris an tarbh òg, tabhartas-bìdh de thrì deich codaichean de fhlùr, measgte le leth hin ola.
10. Agus bheir thu seachad a‑chum tabhartais-dibhe leth hin fìona, a‑chum tabhartais a bheirear suas le teine, de fhàile cùbhraidh don Tighearna.
11. Mar seo nìthear airson aon tairbh, no airson aon reithe, no airson uain, no minn.
12. A rèir an àireimh a bheir sibh seachad, mar sin nì sibh do gach aon, a rèir an àireimh.
13. Gach neach a rugadh anns an dùthaich, nì e na nithean sin air a’ mhodh seo, ann an tabhartas a thoirt seachad a bheirear suas le teine, de fhàile cùbhraidh don Tighearna.
14. Agus ma bhios coigreach air chuairt maille ribh, no cò air bith e a bhios nur measg nur ginealaichean, agus gun toir e seachad tabhartas a bheirear suas le teine, de fhàile cùbhraidh don Tighearna; mar a nì sibhse, mar sin nì esan.
15. Bidh aon reachd dhuibhse a tha den cho-chruinneachadh, agus mar an ceudna don choigreach a tha air chuairt maille ribh, reachd sìorraidh nur ginealaichean: mar a tha sibhse, mar sin bidh an coigreach an làthair an Tighearna.
16. Aon lagh, agus aon mhodh, bidh agaibhse, agus aig a’ choigreach a tha air chuairt maille ribh.
17. Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,
18. Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, Nuair a thèid sibh a‑steach don fhearann da bheil mise gur tabhairt,
19. An sin tàrlaidh, nuair a dh’itheas sibh de aran an fhearainn, gun toir sibh suas tabhartas-togte don Tighearna.
20. Bheir sibh suas breacag den chiad chuid de ur taois, mar thabhartas-togte; mar a thogas sibh tabhartas-togte an ùrlair-bhualaidh, mar sin togaidh sibh i.
21. Den chiad chuid de ur taois bheir sibh don Tighearna tabhartas-togte, nur ginealaichean.
22. Agus ma rinn sibh mearachd, agus nach do ghlèidh sibh na h‑àitheantan sin uile a labhair an Tighearna ri Maois,
23. Eadhon gach nì a dh’àithn an Tighearna dhuibh le làimh Mhaois, on là sin anns an tug an Tighearna àithne do Mhaois, agus o sin suas air feadh ur ginealaichean:
24. An sin tàrlaidh, ma rinneadh nì sam bith ann an aineolas, gun fhios don cho-chruinneachadh, gun toir an co‑chruinneachadh uile seachad aon tarbh òg a‑chum ìobairt-loisgte, a‑chum fàile chùbhraidh don Tighearna, maille ra thabhartas-bìdh, agus a thabhartas-dibhe, a rèir a ghnàtha, agus aon mheann de na gobhair a‑chum ìobairt-pheacaidh.
25. Agus nì an sagart rèite airson co‑chruinneachadh chloinn Israeil uile, agus maithear dhaibh e, oir is aineolas a tha ann: agus bheir iad leo an tabhartas, ìobairt a bheirear suas le teine don Tighearna, agus an ìobairt-pheacaidh an làthair an Tighearna, airson an aineolais.
26. Agus maithear e do cho-chruinneachadh chloinn Israeil uile, agus don choigreach a tha air chuairt nam measg; do bhrìgh gu robh an sluagh uile ann an aineolas.
27. Agus ma pheacaicheas anam sam bith trìd aineolais, an sin bheir e leis gobhar den chiad bhliadhna a‑chum ìobairt-pheacaidh.
28. Agus nì an sagart rèite airson an anama a pheacaicheas gu h‑aineolach, nuair a pheacaicheas e le aineolas an làthair an Tighearna, a dhèanamh rèite air a shon; agus maithear dha e.
29. Bidh aon lagh agaibh air a shon-san a pheacaicheas trìd aineolais, araon air a shon-san a rugadh am measg chloinn Israeil, agus airson a’ choigrich a tha air chuairt nam measg.
30. Ach an t‑anam a nì a’ bheag gu h‑an‑dàna (co‑dhiù a rugadh e anns an tìr, no is coigreach e) tha esan a’ toirt eas-urraim don Tighearna; agus gearrar an t‑anam sin as o mheasg a shluaigh.
31. Do bhrìgh gun do rinn e tàir air facal an Tighearna, agus gun do bhris e a àithne, gearrar an t‑anam sin as gu tur: bidh a aingidheachd air fhèin.
32. Agus nuair a bha clann Israeil anns an fhàsach, fhuair iad duine a’ tional mhaidean air là na sàbaid.
33. Agus thug iadsan a fhuair e a’ tional mhaidean a dh’ionnsaigh Mhaois e, agus a dh’ionnsaigh Aaroin, agus a dh’ionnsaigh a cho-chruinneachaidh uile.
34. Agus chuir iad an làimh e, a chionn nach d’innseadh ciod a bu chòir a dhèanamh ris.
35. Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, Cuirear an duine gu cinnteach gu bàs; clachaidh an co‑chruinneachadh uile e le clachan an taobh a‑muigh den champ.
36. Agus thug an co‑chruinneachadh uile a‑mach as a’ champ e, agus chlach iad e le clachan, agus fhuair e bàs: mar a dh’àithn an Tighearna do Mhaois.
37. Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,
38. Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, iad a dhèanamh fabhra dhaibh fhèin air iomallan an aodaich air feadh an ginealaichean, agus iad a chur air fabhra nan iomall còrd gorm.
39. Agus bidh e dhuibh mar fhabhra, agus amhaircidh sibh air, a‑chum gun cuimhnich sibh uile àitheantan an Tighearna, agus gun dèan sibh iad; agus nach iarr sibh an dèidh ur cridhe agus ur sùl fhèin, nithean as àbhaist dhuibh dol nan dèidh le ana-miann:
40. A‑chum is gun cuimhnich, agus gun dèan sibh m’àitheantan uile, agus gum bi sibh naomh dur Dia.
41. Is mise an Tighearna ur Dia, a thug a‑mach sibh à tìr na h‑Eiphit, gu bhith am Dhia dhuibh: Is mise an Tighearna ur Dia.

Àireamh 16:1-35
1. Agus ghabh Corah mac Idsair, mhic Chohait, mhic Lèbhi, agus Datan agus Abiram mic Eliaib, agus On mac Pheleit, mic Reubein, daoine:
2. Agus dh’èirich iad suas an làthair Mhaois, maille ri daoine àraidh de chloinn Israeil, dà cheud agus leth-cheud ceannard den choitheanal, inbheach anns a’ cho-chruinneachadh, daoine iomraiteach.
3. Agus chruinnich iad iad fhèin an ceann a chèile an aghaidh Mhaois agus an aghaidh Aaroin, agus thubhairt iad riu, Tha sibh a’ gabhail tuilleadh is a chòir oirbh fhèin, do bhrìgh gu bheil an co‑chruinneachadh uile naomh gach aon dhiubh, agus tha an Tighearna nam measg: carson uime sin a tha sibh gur togail fhèin suas os cionn co‑chruinneachadh an Tighearna?
4. Agus nuair a chuala Maois e, thuit e air a aghaidh:
5. Agus labhair e ri Corah, agus ra chuideachd uile, ag ràdh, Eadhon a‑màireach nochdaidh an Tighearna cò iad as leis, agus cò a tha naomh, agus bheir e air teachd am fagas dha: bheir e eadhon airsan a roghnaich e, teachd am fagas dha.
6. Dèanaibh-se seo; gabhaibh dhuibh fhèin tùiseirean, Corah, agus a chuideachd uile:
7. Agus cuiribh teine annta, agus cuiribh tùis orra an làthair an Tighearna air an là màireach; agus an duine sin a roghnaicheas an Tighearna bidh esan naomh. Tha sibh a’ gabhail tuilleadh is a chòir oirbh fhèin, sibhse a mhaca Lèbhi.
8. Agus thubhairt Maois ri Corah, Eisdibh, guidheam oirbh, sibhse a mhaca Lèbhi:
9. An nì beag e nur barail-se gun do sgar Dia Israeil sibh o cho-chruinneachadh Israeil gu ur toirt am fagas dha fhèin, a dhèanamh seirbhis pàillean an Tighearna, agus a sheasamh am fianais a’ cho-chruinneachaidh a fhrithealadh dhaibh?
10. Agus thug e thusa am fagas dha fhèin, agus do bhràithrean uile, mic Lèbhi, maille riut; agus a bheil sibh ag iarraidh na sagartachd mar an ceudna?
11. Air an adhbhar sin tha thusa, agus do chuideachd uile, air ur cruinneachadh an ceann a chèile an aghaidh an Tighearna: agus a‑thaobh Aaroin, ciod esan, gu bheil sibh ri gearan na aghaidh?
12. Agus chuir Maois teachdairean uaithe a ghairm Dhatain agus Abiraim, mic Eliaib, a thubhairt, Cha tèid sinn suas.
13. An nì beag e gun tug thu a‑nìos sinn à talamh a tha a’ sruthadh le bainne agus le mil, gar marbhadh anns an fhàsach, mura dèan thu thu fhèin gu h‑iomlan ad uachdaran os ar cionn?
14. A thuilleadh air seo, cha tug thu sinn gu fearann a tha a’ sruthadh le mil agus le bainne, cha mhò a thug thu dhuinn oighreachd mhachrach agus fhìonliosan: an cuir thu a‑mach sùilean nan daoine sin? Cha tèid sinne suas.
15. Agus bha Maois ro‑dhiombach; agus thubhairt e ris an Tighearna, Na biodh meas agad dan tabhartas; cha do ghabh mise aon asal uapa, cha mhò a rinn mi cron air aon dhiubh.
16. Agus thubhairt Maois ri Corah, Bi thusa agus do chuideachd uile an làthair an Tighearna, thusa, agus iadsan, agus Aaron a‑màireach:
17. Agus gabhaibh gach duine a thùiseir, agus cuiribh tùis annta, agus thugaibh an làthair an Tighearna gach duine a thùiseir, dà cheud agus leth-cheud tùiseir; thusa mar an ceudna, agus Aaron, gach aon dhibh a thùiseir.
18. Agus ghabh gach duine dhiubh a thùiseir, agus chuir iad teine annta, agus chuir iad tùis orra, agus sheas iad ann an doras pàillean a’ choitheanail maille ri Maois agus ri Aaron.
19. Agus chruinnich Corah an co‑chruinneachadh uile nan aghaidh gu doras pàillean a’ choitheanail: agus thaisbeineadh glòir an Tighearna don cho-chruinneachadh uile.
20. Agus labhair an Tighearna ri Maois, agus ri Aaron, ag ràdh,
21. Sgaraibh sibh fhèin o mheasg a’ cho-chruinneachaidh seo, agus sgriosaidh mi iad mar ann am priobadh na sùla.
22. Agus thuit iad air an aghaidh, agus thubhairt iad, O Dhè, Dia spioradan gach uile fheòla, am peacaich aon duine, agus am bi fearg agad ris a’ cho-chruinneachadh uile?
23. Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,
24. Labhair ris a’ cho-chruinneachadh, ag ràdh, Rachaibh suas o thimcheall pàillean Chorah, Dhatain agus Abiraim.
25. Agus dh’èirich Maois suas, agus chaidh e a dh’ionnsaigh Dhatain agus Abiraim; agus lean seanairean Israeil e.
26. Agus labhair e ris a’ cho-chruinneachadh, ag ràdh, Sgaraibh sibh fhèin, guidheam oirbh, o bhùthan nan daoine aingidh ud, agus na beanaibh ri nì sam bith as leo, air eagal gun sgriosar sibh nam peacaidhean uile.
27. Mar sin chaidh iad suas o phàillean Chorah, Dhatain, agus Abiraim, air gach taobh: agus thàinig Datan agus Abiram a‑mach, agus sheas iad ann an doras am bùthan, agus am mnathan, agus am mic, agus an clann bheag.
28. Agus thubhairt Maois, Le seo bidh fhios agaibh gun do chuir an Tighearna mise a dhèanamh nan obraichean sin uile; oir cha do rinn mi iad as mo cheann fhèin.
29. Ma gheibh na daoine sin bàs mar na h‑uile dhaoine eile, no ma dh’fhiosraichear iad a rèir fiosrachadh nan uile dhaoine, an sin cha do chuir an Tighearna mise uaithe.
30. Ach ma nì an Tighearna gnìomh nuadh, agus gum fosgail an talamh a bheul, agus gun sluig e suas iad maille ris gach nì as leo, agus gun tèid iad sìos beò don t‑sloc, an sin tuigidh sibh gun do bhrosnaich na daoine sin an Tighearna.
31. Agus thàrladh, nuair a sguir e de labhairt nam briathran sin uile, gun do sgoilt an talamh a bha fodhpa, o chèile:
32. Agus dh’fhosgail an talamh a bheul, agus shluig e suas iad, agus an taighean, agus na daoine uile a bhuin do Chorah, agus am maoin uile.
33. Chaidh iad fhèin, agus gach nì a bhuin dhaibh, beò sìos don t‑sloc, agus dhruid an talamh orra: agus chaidh as dhaibh o mheasg a’ cho-chruinneachaidh.
34. Agus theich Israel uile a bha man timcheall, ran glaodh: oir thubhairt iad, Air eagal gun sluig an talamh sinne suas mar an ceudna.
35. Agus thàinig teine a‑mach on Tighearna, agus loisg e an dà cheud agus an lethcheud fear a thug seachad tùis.

Salm 32:1-5
1. Le Daibhidh. Maschil. Is beannaichte esan don do mhaitheadh a easaontas, da bheil a pheacadh air a fhalach.
2. Is beannaichte an duine nach cuir an Tighearna euceart as a leth, agus aig nach eil cealg na spiorad.
3. Nuair a bha mi am thosd, laigh aois air mo chnàmhan lem bhùireadh fad an là.
4. Oir a là agus a dh’oidhche bha do làmh trom orm; tha mo bhrìgh air a h‑atharrachadh gu tiormachd an t‑samhraidh. Selah.
5. Dh’aidich mi mo pheacadh dhut, agus cha do cheil mi m’euceart. Thubhairt mi, Aidichidh mi m’easaontais don Tighearna, agus mhaith thusa cionta mo pheacaidh. Selah.

Gnàth-fhacal 11:16-18
16. Gheibh bean ghràsail urram; agus cosnaidh daoine làidir saoibhreas.
17. Nì an duine iochdmhor math da anam fhèin; ach esan a tha an‑iochdmhor, claoidhidh e a fheòil fhèin.
18. Obraichidh an droch dhuine obair mhealltach; ach aigesan a chuireas fìreantachd bidh duais chinnteach.

Marcus 11:1-19
1. Agus nuair a thàinig iad am fagas do Ierusalem, gu Betphage agus Betani, aig Sliabh nan Crann-ola, chuir e uaithe dithis de a dheisciobail.
2. Agus thubhairt e riu, Rachaibh don bhaile ud thall far comhair; agus air ball nuair a thèid sibh a‑steach ann, gheibh sibh searrach ceangailte, air nach do shuidh aon duine riamh; fuasglaibh e, agus thugaibh leibh e.
3. Agus ma their neach air bith ribh, Carson a tha sibh a’ dèanamh seo? Abraibh gu bheil feum aig an Tighearna air; agus air ball cuiridh e an seo e.
4. Agus dh’imich iad, agus fhuair iad an searrach ceangailte a‑muigh aig an doras, aig coinneachadh dà shlighe; agus dh’fhuasgail iad e.
5. Agus thubhairt cuid dhiubhsan, a bha nan seasamh an sin, riu, Carson a tha sibh a’ fuasgladh an t‑searraich?
6. Agus thubhairt iadsan riu mar a dh’àithn Iosa dhaibh: agus leig iad uapa iad.
7. Agus thug iad an searrach a‑chum Iosa, agus chuir iad am fallaingean air; agus shuidh esan air.
8. Agus sgaoil mòran am fallaingean fhèin air an t‑slighe: agus gheàrr cuid eile geugan de na craobhan, agus sgaoil iad air an t‑slighe iad.
9. Agus ghlaodh iadsan a bha ag imeachd roimhe, agus iadsan a bha ga leantainn, ag ràdh, Hosanna, is beannaichte an tì a tha a’ teachd ann an ainm an Tighearna!
10. Is beannaichte rìoghachd ar n‑athar Daibhidh, a tha a’ teachd ann an ainm an Tighearna; Hosanna anns na h‑àrdan!
11. Agus chaidh Iosa a‑steach do Ierusalem, agus don teampall; agus nuair a dh’amhairc e air gach nì mun cuairt, agus a bha am feasgar a‑nis air teachd, chaidh e a‑mach gu Betani maille ris an dà‑fhear-dheug.
12. Agus air an là màireach, nuair a chaidh iad a‑mach à Betani, dh’fhàs e acrach.
13. Agus air faicinn craoibh-fhìge fada uaithe air an robh duilleach, thàinig e a dh’fheuchainn am faigheadh e nì sam bith oirre: agus air dha teachd da h‑ionnsaigh, cha d’fhuair e nì sam bith ach duilleach; oir cha robh àm tional nam fìgean fhathast ann.
14. Agus fhreagair Iosa agus thubhairt e rithe, Nar itheadh neach sam bith toradh dhìotsa o seo suas a‑chaoidh. Agus chuala a dheisciobail e.
15. Agus thàinig iad gu Ierusalem: agus chaidh Iosa a‑steach don teampall, agus thòisich e air an dream a bha a’ reic agus a’ ceannach anns an teampall a chur a‑mach, agus thilg e thairis bùird luchd-malairt an airgid, agus cathraichean na muinntir a bha a’ reic chalaman;
16. Agus chan fhulaingeadh e gun giùlaineadh neach sam bith soitheach tron teampall.
17. Agus theagaisg e, ag ràdh riu, Nach eil e sgrìobhte, Goirear taigh ùrnaigh dem thaigh-sa leis na h‑uile chinnich? Ach rinn sibhse na gharaidh luchd-reubainn e.
18. Agus chuala na sgrìobhaichean agus na h‑àrd-shagartan seo, agus dh’iarr iad cionnas a dh’fhaodadh iad esan a mhilleadh: oir bha a eagal-san orra, do bhrìgh gu robh an sluagh uile fo iongantas mòr ra theagasg.
19. Agus nuair a bha am feasgar air teachd, chaidh e a‑mach as a’ bhaile.