A A A A A
Bible in one year
March 19

Àireamh 35:1-34
1. Agus labhair an Tighearna ri Maois ann an còmhnardan Mhòaib, làimh ri Iòrdan am fagas do Iericho, ag ràdh,
2. Aithn do chloinn Israeil, iad a thabhairt do na Lèbhithich de oighreachd an seilbh, bailtean gu còmhnaidh a ghabhail annta: agus bheir sibh mar an ceudna do na Lèbhithich fearann co‑roinn dam bailtean mun cuairt orra.
3. Agus bidh na bailtean aca gu còmhnaidh a ghabhail annta, agus bidh am fearann co‑roinn airson an sprèidhe, agus airson am maoin, agus airson an ainmhidhean uile.
4. Agus ruigidh fearann co‑roinn nam bailtean, a bheir sibh do na Lèbhithich, a‑mach o bhalla a’ bhaile, mìle làmh-choille mun cuairt.
5. Agus tomhaisidh sibh on leth a‑muigh den bhaile air an taobh an ear dà mhìle làmh-choille, agus air an taobh mu dheas dà mhìle làmh-choille, agus air an taobh an iar dà mhìle làmh-choille, agus air an taobh mu thuath dà mhìle làmh-choille; agus bidh am baile anns a’ mheadhon: bidh seo dhaibh na fhearann co‑roinn dam bailtean.
6. Agus am measg nam bailtean a bheir sibh do na Lèbhithich bidh sia bailtean a‑chum dìdein, a dh’òrdaicheas sibh air a shon-san a mharbhas duine, a‑chum is gun teich e an sin: agus riùsan cuiridh sibh dà bhaile is dà‑fhichead.
7. Mar seo is iad na bailtean sin uile a bheir sibh do na Lèbhithich, ochd agus dà‑fhichead baile: iad sin bheir sibh seachad agus am fearann co‑roinn.
8. Agus bidh na bailtean a bheir sibh seachad de sheilbh chloinn Israeil: uaithesan aig a bheil mòran, bheir sibh mòran; ach uaithesan aig a bheil beagan, bheir sibh beagan: bheir gach aon de a bhailtean do na Lèbhithich, a rèir a oighreachd a tha e a’ sealbhachadh.
9. Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,
10. Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, Nuair a bhios sibh air teachd thar Iòrdan do thìr Chanàain,
11. An sin òrdaichidh sibh dhuibh fhèin bailtean gu bhith nam bailtean dìdein dhuibh, a‑chum gun teich am marbhaiche an sin, a mharbhas neach ann an ainfhios.
12. Agus bidh iad dhuibh nam bailtean a‑chum dìdein on dìoghaltair; a‑chum nach bàsaich esan a mharbhas duine, gus an seas e an làthair a’ cho-chruinneachaidh ann am breitheanas.
13. Agus de na bailtean sin a bheir sibh seachad, bidh sia bailtean agaibh a‑chum dìdein.
14. Bheir sibh seachad trì bailtean air an taobh seo de Iòrdan, agus trì bailtean bheir sibh seachad ann an tìr Chanàain, a bhios nam bailtean dìdein.
15. Bidh na sia bailtean sin nan dìdein, araon do chloinn Israeil, agus don choigreach, agus dhàsan a bhios air chuairt nam measg; a‑chum gun teich gach neach an sin, a mharbhas duine gun fhios.
16. Agus ma bhuaileas e e le inneal iarainn (air chor is gum bàsaich e), is mortair e: cuirear gu cinnteach am mortair gu bàs.
17. Agus ma bhuaileas e e le clach a thilgeadh (a dh’fhaodas a bhàs a thoirt), agus gum bàsaich e, is mortair e: cuirear gu cinnteach am mortair gu bàs.
18. No ma bhuaileas e e le làmh-bhall fiodha (a dh’fhaodas a bhàs a thoirt), agus gum faigh e bàs, is mortair e: cuirear gu cinnteach am mortair gu bàs.
19. Marbhaidh dìoghaltair na fala e fhèin am mortair: nuair a choinnicheas e e, marbhaidh e e.
20. Ach ma bheir e urchair dha tre fhuath, no ma thilgeas e nì sam bith air ann am plaid-laighe, air chor is gum faigh e bàs;
21. No ma bhuaileas e e le a làimh ann an naimhdeas, air chor is gum faigh e bàs; cuirear esan a bhuail e gun teagamh gu bàs; oir is mortair e: marbhaidh dìoghaltair na fala am mortair, nuair a choinnicheas e e.
22. Ach ma thug e urchair dha gu h‑obann gun naimhdeas, no ma thilg e nì sam bith air gun phlaid-laighe;
23. No le cloich sam bith, a dh’fhaodas bàs duine a thabhairt, gun e ga fhaicinn, agus gun do thilg e air i, air chor is gum faigh e bàs, agus nach bu nàmhaid dha e, agus nach d’iarr e a chron;
24. An sin bheir an co‑chruinneachadh breith eadar am marbhaiche agus dìoghaltair na fala, a rèir nam breitheanas sin:
25. Agus saoraidh an co‑chruinneachadh am marbhaiche à làimh dìoghaltair na fala, agus cuiridh an co‑chruinneachadh air ais e do bhaile a dhìdein, gus an do theich e: agus fanaidh e ann gu bàs an àrd-shagairt, a dh’ungadh leis an ola naoimh.
26. Ach ma thig am marbhaiche uair air bith an taobh a‑muigh de chrìch baile a dhìdein, gus an do theich e:
27. Agus gum faigh dìoghaltair na fala e an taobh a‑muigh de chrìochan baile a dhìdein, agus gum marbh dìoghaltair na fala am marbhaiche; cha bhi e ciontach de fhuil:
28. A chionn gum bu chòir dha fuireach ann am baile a dhìdein gu bàs an àrd-shagairt: ach an dèidh bàs an àrd-shagairt, tillidh am marbhaiche gu fearann a sheilbhe fhèin.
29. Agus bidh na nithean sin nan reachd breitheanais dhuibh, air feadh ur ginealaichean, nur n‑àitean-còmhnaidh uile.
30. Ge bè a mharbhas neach sam bith, cuirear am mortair gu bàs le beul fhianaisean: ach cha toir aon fhianais teisteas an aghaidh neach sam bith a‑chum a chur gu bàs.
31. Agus cha ghabh sibh èirig sam bith airson anam mortair a tha ciontach de bhàs, ach cuirear gu cinnteach gu bàs e.
32. Agus cha ghabh sibh èirig sam bith air a shon-san a theich do bhaile a dhìdein, a‑chum is gun tigeadh e a‑rìs a ghabhail còmhnaidh anns an fhearann gu bàs an t‑sagairt.
33. Mar sin cha truaill sibh am fearann anns a bheil sibh; oir truaillidh fuil am fearann, agus chan eil e an comas am fearann a ghlanadh den fhuil a dhòirteadh ann, ach le fuil an tì a dhòirt i.
34. Na salaichibh, uime sin, am fearann anns am bi sibh a chòmhnaidh, anns a bheil mise am chòmhnaidh; a chionn gu bheil mise an Tighearna am chòmhnaidh am meadhon chloinn Israeil.

Àireamh 36:1-13
1. Agus thàinig prìomh-athraichean teaghlaichean chloinn Ghilead, mhic Mhachir, mhic Mhanaseh, de theaghlaichean mic Iòseiph, am fagas, agus labhair iad an làthair Mhaois, agus an làthair nan ceannard, eadhon prìomh-athraichean chloinn Israeil:
2. Agus thubhairt iad, Dh’àithn an Tighearna dom thighearna am fearann a thoirt mar oighreachd le crannchur do chloinn Israeil, agus dh’àithneadh dom thighearna leis an Tighearna, oighreachd ar bràthar Selophehad a thoirt da nigheanan.
3. Agus ma phòsar iad ri aon de mhic nan treubh eile de chloinn Israeil, an sin bheirear an oighreachd-san o oighreachd ar n‑athraichean, agus cuirear i ri oighreachd na treubha don gabhar iad: mar sin bheirear i o chrannchur ar n‑oighreachd-ne.
4. Agus nuair a bhios an Iubile ann do chloinn Israeil, an sin cuirear an oighreachd ri oighreachd na treubha gus an do ghabhaidh iad: mar sin bheirear an oighreachd-san air falbh o oighreachd treubh ar n‑athraichean.
5. Agus dh’àithn Maois do chloinn Israeil, a rèir facal an Tighearna, ag ràdh, Is ceart a labhair treubh mic Iòseiph.
6. Is e seo an nì a dh’àithn an Tighearna a‑thaobh nigheanan Shelophehaid, ag ràdh, Pòsadh iad an neach as àill leo; a‑mhàin ri teaghlach treubh an athraichean pòsaidh iad.
7. Mar sin chan atharraich oighreachd chloinn Israeil o threubh gu treubh: oir dlùth-leanaidh gach duine de chloinn Israeil ri oighreachd treubh a athraichean.
8. Agus bidh gach nighean a shealbhaicheas oighreachd ann an treubh sam bith de chloinn Israeil na mnaoi aig aon de theaghlach treubh a h‑athar, a‑chum gum meal clann Israeil, gach duine dhiubh, oighreachd a athraichean.
9. Cha mhò a dh’atharraicheas an oighreachd o aon treubh gu treubh eile; ach dlùth-leanaidh gach duine de threubhan chloinn Israeil ra oighreachd fhèin.
10. Eadhon mar a dh’àithn an Tighearna do Mhaois, mar sin rinn nigheanan Shelophehaid:
11. Oir phòsadh Mahlah, Tirsah, agus Meglah, agus Milcah, agus Nòah, nigheanan Shelophehaid, ri mic bràithrean an athar.
12. Phòsadh iad ri fir de theaghlaichean mic Mhanaseh mhic Iòseiph, agus dh’fhan an oighreachd ann an treubh teaghlach an athar.
13. Is iad sin na h‑àitheantan agus na breitheanais a dh’àithn an Tighearna le làimh Mhaois do chloinn Israeil ann an còmhnardan Mhòaib, làimh ri Iòrdan, am fagas do Iericho.

Salm 35:17-28
17. Cia fhad, a Thighearna, a dh’amhairceas tu air seo? Saor m’anam om milleadh, m’aon ghràidh o na leòmhainn.
18. Cliùthaichidh mi thu anns a’ mhòr-choitheanal; am measg sluaigh lìonmhoir molaidh mi thu.
19. Na dèanadh iadsan a tha nan naimhdean dhomh gu h‑eucorach gàirdeachas os mo chionn; iadsan aig a bheil fuath dhomh gun adhbhar, na caogadh iad len sùil.
20. Oir cha labhair iad sìth, ach an aghaidh daoine ciùine na tìre dealbhaidh iad nithean cealgach.
21. Dh’fhosgail iad am beul gu farsaing am aghaidh; thubhairt iad, Ahà, ahà! chunnaic ar sùil.
22. Chunnaic thusa seo, a Thighearna; na bi ad thosd, a Thighearna, na bi fada uam.
23. Tog ort, agus mosgail a‑chum mo cheirt, a‑chum mo chùise, mo Dhia agus mo Thighearna.
24. Thoir breith orm a rèir do cheartais, a Thighearna mo Dhia, agus na dèanadh iad gàirdeachas os mo chionn.
25. Na abradh iad nan cridhe, Ahà, is e siud ar miann: idir na abradh iad, Shluig sinn suas e.
26. Nàire agus amhluadh gu robh orrasan le chèile, a tha a’ dèanamh gàirdeachais rim olc; còmhdaichear le nàire agus masladh iadsan a dh’àrdaicheas iad fhèin am aghaidh!
27. Dèanadh iadsan iolach, agus biodh iad aoibhneach, a sheasas mo chòir dhomh; agus abradh iad a‑ghnàth, Mòr-chliù gu robh don Tighearna, aig a bheil tlachd ann an sìth a sheirbhisich!
28. An sin cuiridh mo theanga an cèill do cheartas, air feadh an là do chliù.

Gnàth-fhacal 12:3-3
3. Cha daingnichear duine le aingidheachd; ach cha ghluaisear freumh nam fìrean.

Marcus 15:25-47
25. Agus bha an treas uair ann; agus cheus iad e.
26. Agus bha sgrìobhadh a chùise-dìtidh air a sgrìobhadh os a chionn, RÌGH NAN IÙDHACH.
27. Agus cheus iad maille ris dà ghadaiche; fear air a làimh dheis, agus fear air a làimh chlì.
28. An sin choileanadh an sgriobtar a thubhairt, Agus bha e air àireamh am measg nan ciontach.
29. Agus thug iadsan a bha a’ dol seachad ana-cainnt dha, a’ crathadh an ceann, agus ag ràdh, O thusa a leagas an teampall, agus a thogas e ann an trì làithean,
30. Fòir ort fhèin, agus thig a‑nuas on chrann-cheusaidh.
31. Agus mar an ceudna thubhairt na h‑àrd-shagartan agus na sgrìobhaichean ri chèile, a’ fanaid air, Shaor e daoine eile; chan eil e comasach air e fhèin a shaoradh.
32. Thigeadh a‑nis Crìosd, Rìgh Israeil, a‑nuas on chrann-cheusaidh, a‑chum gum faic agus gun creid sinn. Agus thug iadsan a chaidh a cheusadh maille ris ana-cainnt dha.
33. Agus nuair a thàinig an siathamh uair, bha dorchadas air an talamh uile, gu ruig an naoidheamh uair.
34. Agus air an naoidheamh uair, dh’èigh Iosa le guth àrd, ag ràdh, Eloi, Eloi, lama sabachtani? Is e sin, air eadar-theangachadh, Mo Dhia, mo Dhia, carson a thrèig thu mi?
35. Agus air cluinntinn sin do chuid dhiubhsan a bha nan seasamh an làthair thubhairt iad, Feuch, tha e a’ gairm Eliais.
36. Agus ruith fear dhiubh, agus air dha spong a lìonadh de fhìon-geur, agus a cur air slait chuilce, thug e dha ri òl, ag ràdh, Leigibh leis; faiceamaid an tig Elias ga thoirt a‑nuas.
37. Agus air do Iosa èigheach le guth àrd, thug e suas an deò.
38. Agus bha brat-roinn an teampaill air a reubadh na dhà chuid o mhullach gu ìochdar.
39. Agus nuair a chunnaic an ceannard-ceud, a bha na sheasamh fa chomhair, gun tug e suas an deò, a’ glaodhaich mar sin, thubhairt e, Gu fìrinneach b’e an duine seo Mac Dhè.
40. Agus bha, mar an ceudna, mnathan am fad uapa ag amharc: nam measg sin bha Muire Magdalen, agus Muire, màthair Sheumais a bu lugha, agus Iòseis, agus Salòme;
41. Muinntir a lean e mar an ceudna, nuair a bha e ann an Galile, agus a bha a’ frithealadh dha; agus mòran eile de mhnathan a chaidh suas maille ris gu Ierusalem.
42. Agus a‑nis air teachd don fheasgar (do bhrìgh gum b’e là an ullachaidh e, eadhon an là ron t‑sàbaid),
43. Thàinig Iòseph o Arimatèa, comhairleach urramach, aig an robh, mar an ceudna, sùil ri rìoghachd Dhè, agus chaidh e a‑steach gu dàn a dh’ionnsaigh Philait, agus dh’iarr e corp Iosa.
44. Agus b’ioghnadh le Pilat ma bha e cheana marbh. Agus air dha an ceannard-ceud a ghairm, dh’fhiosraich e dheth, an robh fad o fhuair e bàs.
45. Agus air dha fios fhaotainn on cheannard-ceud, thug e an corp do Iòseph.
46. Agus cheannaich esan lìon-aodach grinn, agus thug e a‑nuas e, agus phaisg e anns an lìon-aodach e, agus chuir e e ann an uaigh a chladhaicheadh à carraig, agus charaich e clach gu doras na h‑uaighe.
47. Agus dh’amhairc Muire Magdalen, agus Muire màthair Iòseis, air an àit anns an do chuireadh e.