A A A A A
Bible in one year
March 10

Àireamh 17:1-13
1. Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,
2. Labhair ri cloinn Israeil, agus gabh slat o gach aon aca, a rèir taighean an athraichean on ceannardan uile, a rèir taighean an athraichean, dà‑shlait-dheug: sgrìobh ainm gach duine air a shlait fhèin.
3. Agus sgrìobhaidh tu ainm Aaroin air slait Lèbhi: oir bidh aon slat airson ceann taighean an athraichean.
4. Agus cuiridh tu suas iad ann am pàillean a’ choitheanail, an làthair na Fianais, far an coinnich mise thu.
5. Agus tàrlaidh, gun tig slat an duine a thaghas mise fo bhlàth; agus bheir mi air gearain chloinn Israeil sgur uam, leis a bheil iad ri gearan nur n‑aghaidh-se.
6. Agus labhair Maois ri cloinn Israeil agus thug gach aon den ceannardan dha slat am fear, aon airson gach ceannaird, a rèir taighean an athraichean, eadhon dà‑shlait-dheug: agus bha slat Aaroin am measg an slat.
7. Agus chuir Maois suas na slatan an làthair an Tighearna, ann am pàillean na Fianais.
8. Agus air an là màireach chaidh Maois a‑steach do phàillean na Fianais; agus, feuch, bha slat Aaroin, airson taigh Lèbhi, air briseadh a‑mach, agus air cur maoth dhuilleach aisde, agus air teachd fo bhlàth, agus air giùlan almoinean.
9. Agus thug Maois a‑mach na slatan uile o làthair an Tighearna gu cloinn Israeil uile; agus dh’amhairc iad orra, agus ghabh gach duine a shlat fhèin.
10. Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, Thoir slat Aaroin a‑rìs an làthair na Fianais, gu bhith air a gleidheadh mar chomharradh an aghaidh nan ceannairceach; agus bheir thu air falbh gu tur an gearain uamsa, a‑chum is nach bàsaich iad.
11. Agus rinn Maois mar sin: mar a dh’àithn an Tighearna dha, mar sin rinn e.
12. Agus labhair clann Israeil ri Maois, ag ràdh, Feuch, tha sinn a’ bàsachadh, thèid as dhuinn, thèid as dhuinn uile.
13. Ge bè air bith a thig am fagas do phàillean an Tighearna, gheibh e bàs; an claoidhear sinn le bàsachadh?

Àireamh 18:1-32
1. Agus thubhairt an Tighearna ri Aaron, Giùlainidh tusa agus do mhic, agus taigh d’athar maille riut, euceart an ionaid naoimh; agus giùlainidh tusa agus do mhic maille riut euceart ur sagartachd.
2. Agus do bhràithrean mar an ceudna de threubh Lèbhi, treubh d’athar, bheir thu leat maille riut, a‑chum is gun ceanglar riut iad, agus gum fritheil iad dhut: ach frithealaidh tusa agus do mhic maille riut air beulaibh pàillean na Fianais.
3. Agus gleidhidh iad do chùram-sa, agus cùram a’ phàillein uile: a‑mhàin cha tig iad am fagas do shoithichean an ionaid naoimh agus don altair, a‑chum is nach faigh aon chuid iadsan no sibhse bàs.
4. Agus ceanglar riut iad, agus gleidhidh iad cùram pàillean a’ choitheanail, airson uile sheirbhis a’ phàillein: agus cha tig coigreach am fagas dhuibh.
5. Agus gleidhidh sibh cùram an ionaid naoimh, agus cùram na h‑altarach; a‑chum is nach bi fearg nas mò air cloinn Israeil.
6. Agus mise, feuch, thug mi ur bràithrean na Lèbhitich o mheasg chloinn Israeil: dhuibhse thugadh iad mar thabhartas don Tighearna, a dhèanamh seirbhis pàillean a choitheanail.
7. Uime sin gleidhidh tusa, agus do mhic maille riut, ur sagartachd anns gach nì a bhuineas don altair, agus an taobh a‑staigh den roinn-bhrat, agus nì sibh seirbhis: thug mi dhuibh ur sagartachd, mar sheirbhis tabhartais; agus cuirear an coigreach, a thig am fagas, gu bàs.
8. Agus labhair an Tighearna ri Aaron, Feuch, thug mi dhut mar an ceudna cùram mo thabhartas-togte, de uile nithean coisrigte chloinn Israeil; dhutsa thug mi iad, airson an ungaidh, agus dod mhic le reachd sìorraidh.
9. Bidh seo leatsa de na nithean ro‑naomha, a ghleidheadh on teine: gach tabhartas leòsan, gach tabhartas-bìdh leo, agus gach ìobairt-pheacaidh leo, agus gach ìobairt-easaontais leo, a bheir iad dhòmhsa, bidh e ro‑naomh dhutsa, agus dod mhic.
10. Anns an ionad ro‑naomh ithidh tu e, ithidh gach fireannach e: bidh e naomh dhutsa.
11. Agus is leat seo; tabhartas-togte an tabhartais, maille ri uile thabhartasan-luaisgte chloinn Israeil: thug mi dhutsa iad, agus dod mhic, agus dod nigheanan maille riut, le reachd sìorraidh: gach neach a tha glan ad thaigh, ithidh e dheth.
12. A’ chuid as fheàrr uile den ola, agus a’ chuid as fheàrr uile den fhìon, agus den chruithneachd, an ciad-thoradh leòsan a bheir iad seachad don Tighearna, iad sin thug mi dhut.
13. Gach nì as luaithe a bhios abaich nam fearann, a bheir iad a‑chum an Tighearna, bidh e leatsa; gach aon a tha glan ad thaigh, ithidh e dheth.
14. Gach nì a choisrigear ann an Israeil, bidh e leatsa.
15. Gach nì a dh’fhosglas a’ bhrù de gach feòil, a bheir iad a dh’ionnsaigh an Tighearna, mas ann de dhuine, no de ainmhidh, bidh e leatsa: gidheadh gu cinnteach fuasglaidh tu ciad-ghin duine, agus ciad-ghin an ainmhidh neòghlain fuasglaidh tu.
16. Agus iadsan a dh’fhuasglar, o mhìos a dh’aois fuasglaidh tu iad, a rèir do mheas, airson airgead chòig seceil, a rèir secel an ionaid naoimh: is e an secel fichead gerah.
17. Ach ciad-ghin boin, no ciad-ghin caorach, no ciad-ghin goibhre, chan fhuasgail thu; tha iad naomh: crathaidh tu am fuil air an altair, agus loisgidh tu an saill mar thabhartas a bheirear suas le teine, a‑chum fàile chùbhraidh don Tighearna.
18. Agus bidh am feòil leatsa, mar a bhios an t‑uchd luaisgte agus an slinnean deas leat.
19. Uile thabhartasan-togte nan nithean naomha, a bheir clann Israeil seachad don Tighearna, thug mi dhutsa, agus dod mhic, agus dod nigheanan maille riut, le reachd sìorraidh: is coicheangal salainn e gu bràth an làthair an Tighearna, dhutsa agus dod shliochd maille riut.
20. Agus labhair an Tighearna ri Aaron, Nam fearann cha bhi oighreachd agad, cha mhò a bhios roinn agad nam measg: is mise do roinn-sa agus d’oighreachd am measg chloinn Israeil.
21. Agus, feuch, do chloinn Lèbhi thug mi an deicheamh uile ann an Israel mar oighreachd, airson an seirbhis a nì iad, eadhon seirbhis pàillean a’ choitheanail.
22. Agus chan fhaod clann Israeil o seo suas teachd am fagas do phàillean a’ choitheanail, air eagal gun giùlain iad peacadh, agus gum faigh iad bàs.
23. Ach nì na Lèbhithich seirbhis pàillean a’ choitheanail, agus giùlainidh iad an cionta: bidh e na reachd sìorraidh air feadh ur ginealaichean, nach bi oighreachd sam bith aca am measg chloinn Israeil.
24. Ach deicheamh chloinn Israeil a bheir iad seachad mar thabhartas-togte don Tighearna, thug mi do na Lèbhithich mar oighreachd: uime sin thubhairt mi riu, Am measg chloinn Israeil cha bhi oighreachd aca.
25. Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,
26. Mar seo labhair ris na Lèbhithich, agus abair riu, Nuair a thogas sibh o chloinn Israeil an deicheamh a thug mise dhuibh uapa mar ur n‑oighreachd, an sin bheir sibh suas tabhartas-togte dheth don Tighearna, eadhon an deicheamh cuid den deicheamh.
27. Agus measar an tabhartas-togte seo dhuibh, mar gum b’e arbhar an ùrlair-bhualaidh, agus mar làine amar-bruthaidh an fhìona.
28. Mar seo mar an ceudna bheir sibh seachad tabhartas-togte don Tighearna, de ur n‑uile dheicheamh a thogas sibh o chloinn Israeil; agus bheir sibh dheth tabhartas-togte an Tighearna do Aaron an sagart.
29. As ur n‑uile thìodhlacan, bheir sibh seachad uile thabhartas-togte an Tighearna den chuid as fheàrr dheth uile, eadhon a’ chuid sin dheth a tha coisrigte.
30. Uime sin their thu riu, Nuair a thogas sibh suas uaithe a’ chuid as fheàrr dheth, an sin measar e do na Lèbhithich mar thoradh an ùrlair-bhualaidh, agus mar thoradh amar-bruthaidh an fhìona.
31. Agus ithidh sibh e anns gach àite, sibh fhèin agus ur teaghlaichean: oir is e ur duais airson ur seirbhis ann am pàillean a’ choitheanail.
32. Agus cha ghiùlain sibh peacadh sam bith air a shon, nuair a thogas sibh suas as a’ chuid as fheàrr dheth: cha mhò a thruailleas sibh nithean naomha chloinn Israeil, air eagal gum faigh sibh bàs.

Salm 32:6-11
6. Air an adhbhar sin nì gach duine diadhaidh ùrnaigh riutsa anns an àm anns am faighear thu: gu cinnteach ann an tuil nan uisgeachan mòra, cha tig iad am fagas dha.
7. Tha thusa ad ionad-falaich dhomh; o theinn gleidhidh tu mi; le òrain shaorsa cuartaichidh tu mi. Selah.
8. Fìor-theagaisgidh mi thu, agus nochdaidh mi dhut an t‑slighe air an tigeadh dhut triall; seòlaidh mi dhut lem shùil.
9. Na bi mar each no mar mhuileid aig nach eil ciall, don cuirear sparrag agus srian nam beul, a‑chum nach tig iad am fagas dhut.
10. Is lìonmhor doilgheasan don aingidh, ach cuartaichidh tròcair esan a dh’earbas as an Tighearna.
11. Bithibh aoibhneach anns an Tighearna, agus dèanaibh gàirdeachas, sibhse a fhìreanan; agus dèanaibh luathghaire, sibhse uile a tha ceart ann an cridhe.

Gnàth-fhacal 11:19-21
19. Mar seo tha fìreantachd a‑chum beatha; ach esan a leanas an t‑olc, leanaidh e a‑chum a bhàis fhèin e.
20. Is gràinealachd don Tighearna iadsan a tha fiar nan cridhe; ach is taitneach leis iadsan a tha ionraic nan slighe.
21. Ged iadhadh làmh mu làimh, cha bhi an droch dhuine gun pheanas; ach saorar sliochd nam fìrean.

Marcus 11:20-33
20. Agus anns a’ mhadainn, a’ gabhail seachad dhaibh, chunnaic iad an crann-fìge air crìonadh o a fhreumhan.
21. Agus air cuimhneachadh do Pheadar, thubhairt e ris, A Mhaighistir, feuch, tha a’ chraobh-fhìge, a mhallaich thu, air crìonadh.
22. Agus fhreagair Iosa, agus thubhairt e riu, Biodh creideamh Dhè agaibh.
23. Oir gu deimhinn tha mi ag ràdh ribh, ge bè neach a their ris a’ bheinn seo, Togar thu, agus tilgear anns an fhairge thu, agus nach bi fo amharas na chridhe, ach a chreideas gun tachair na nithean a their e, thig gach nì a their e gu crìch dha.
24. Air an adhbhar sin tha mi ag ràdh ribh, Ge bè nithean air bith a dh’iarras sibh ann an ùrnaigh, creidibh gum faigh sibh, agus gheibh sibh iad.
25. Agus nuair a sheasas sibh a’ dèanamh ùrnaigh, maithibh, ma tha nì air bith agaibh an aghaidh aon duine; a‑chum gum maith ur n‑Athair a tha air nèamh ur peacaidhean fhèin dhuibhse.
26. Ach mura maith sibhse, cha mhò a mhaitheas ur n‑Athair a tha air nèamh ur peacaidhean fhèin dhuibhse.
27. Agus thàinig iad a‑rìs gu Ierusalem: agus air dhàsan a bhith a’ spaisdearachd anns an teampall, thàinig da ionnsaigh na h‑àrd-shagartan, agus na sgrìobhaichean, agus na seanairean,
28. Agus thubhairt iad ris, Ciod e an t‑ùghdarras leis a bheil thu a’ dèanamh nan nithean seo? Agus cò a thug dhut an t‑ùghdarras seo a‑chum na nithean seo a dhèanamh?
29. Agus fhreagair Iosa agus thubhairt e riu, Feòraichidh mise mar an ceudna aon nì dhibhse, agus freagraibh mi, agus innsidh mise dhuibhse ciod e an t‑ùghdarras leis a bheil mi a’ dèanamh nan nithean seo.
30. An ann o nèamh no o dhaoine a thàinig baisteadh Eòin? Freagraibh mi.
31. Agus bha iad a’ reusonachadh eatorra fhèin, ag ràdh, Ma their sinn, O nèamh; their esan rinn, Carson mas eadh nach do chreid sibh e?
32. Ach ma their sinn, O dhaoine; bha eagal an t‑sluaigh orra; oir b’e meas nan uile air Eòin gum b’fhàidh e gu fìrinneach.
33. Agus air freagairt dhaibh, thubhairt iad ri Iosa, Chan eil fhios againn. Agus fhreagair Iosa agus thubhairt e riu, Cha mhò a dh’innseas mise dhuibhse ciod e an t‑ùghdarras leis a bheil mi a’ dèanamh nan nithean seo.