A A A A A
Bible in one year
February 19

Lebhiticus 9:1-24
1. Agus air an ochdamh là ghairm Maois air Aaron agus air a mhic, agus air seanairean Israeil;
2. Agus thubhairt e ri Aaron, Gabh dhut fhèin laogh òg a‑chum ìobairt-pheacaidh, agus reithe a‑chum ìobairt-loisgte, gun ghaoid, agus thoir seachad iad an làthair an Tighearna.
3. Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag ràdh, Gabhaibh-se meann de na gobhair a‑chum ìobairt-pheacaidh; agus laogh, agus uan, le chèile den chiad bhliadhna, gun ghaoid, a-chum ìobairt-loisgte;
4. Mar an ceudna tarbh agus reithe, mar thabhartasan-sìthe, a‑chum an ìobradh an làthair an Tighearna; agus tabhartas-bìdh measgte le ola: oir an‑diugh foillsichidh an Tighearna e fhèin dhuibh.
5. Agus thug iad an nì sin a dh’àithn Maois gu beulaibh pàillean a’ choitheanail: agus thàinig an coitheanal uile am fagas, agus sheas iad an làthair an Tighearna.
6. Agus thubhairt Maois, Is e seo an nì a dh’àithn an Tighearna gun dèanadh sibh; agus foillsichear glòir an Tighearna dhuibh.
7. Agus thubhairt Maois ri Aaron, Imich a dh’ionnsaigh na h‑altarach, agus ìobair d’ìobairt-pheacaidh, agus d’ìobairt-loisgte, agus dèan rèite air do shon fhèin, agus airson an t‑sluaigh: agus thoir suas tabhartas an t‑sluaigh, agus dèan rèite air an son, mar a dh’àithn an Tighearna.
8. Chaidh Aaron uime sin a dh’ionnsaigh na h‑altarach, agus mharbh e laogh na h‑ìobairt-pheacaidh a bha air a shon fhèin.
9. Agus thug mic Aaroin an fhuil da ionnsaigh; agus thum e a mheur anns an fhuil, agus chuir e air adhaircean na h‑altarach i, agus dhòirt e a‑mach an fhuil aig bun na h‑altarach.
10. Ach an t‑saill agus na h‑àirnean, agus an sgairt os cionn àinean na h‑ìobairt-pheacaidh, loisg e air an altair, mar a dh’àithn an Tighearna do Mhaois.
11. Agus an fheòil agus an t‑seiche loisg e le teine, an taobh a‑muigh den champ.
12. Agus mharbh e an ìobairt-loisgte; agus thug mic Aaroin an fhuil da ionnsaigh, agus chrath e i air an altair mun cuairt.
13. Agus thug iad an ìobairt-loisgte da ionnsaigh, maille ra mìrean, agus an ceann; agus loisg e iad air an altair.
14. Agus nigh e am mionach agus na casan, agus loisg e iad air an ìobairt-loisgte air an altair.
15. Agus thug e leis tabhartas an t‑sluaigh, agus ghabh e meann na h‑ìobairt-pheacaidh a bha airson an t‑sluaigh, agus mharbh e e, agus thug e suas e airson peacaidh, mar a’ chiad ìobairt.
16. Agus thug e leis an ìobairt-loisgte, agus dh’ìobair e i a rèir a’ ghnàtha.
17. Agus thug e leis an tabhartas-bìdh, agus lìon e a dhòrn as, agus loisg e air an altair e, a thuilleadh air ìobairt-loisgte na maidne.
18. Mharbh e mar an ceudna an tarbh, agus an reithe, mar ìobairt nan tabhartas-sìthe, a bha airson an t‑sluaigh; agus thug mic Aaroin da ionnsaigh an fhuil, agus chrath e i air an altair mun cuairt.
19. Agus saill an tairbh, agus earball an reithe, agus an nì sin a tha a’ còmhdachadh a’ mhionaich, agus na h‑àirnean, agus an sgairt os cionn nan àinean.
20. Agus chuir iad an t‑saill air na h‑uchdan, agus loisg e an t‑saill air an altair.
21. Agus na h‑uchdan agus an slinnean deas luaisg Aaron mar thabhartas-luaisgte an làthair an Tighearna, mar a dh’àithn Maois.
22. Agus thog Aaron suas a làmhan a‑chum an t‑sluaigh, agus bheannaich e iad: agus thàinig e a‑nuas o ìobradh na h‑ìobairt-pheacaidh, agus na h‑ìobairt-loisgte, agus nan ìobairtean-sìthe.
23. Agus chaidh Maois agus Aaron a‑steach do phàillean a’ choitheanail, agus thàinig iad a‑mach, agus bheannaich iad an sluagh: agus dh’fhoillsicheadh glòir an Tighearna don t‑sluagh uile.
24. Agus thàinig teine a‑mach o làthair an Tighearna, agus loisg e air an altair an ìobairt-loisgte, agus an t‑saill: agus chunnaic an sluagh uile e, agus rinn iad iolach, agus thuit iad air an aghaidh.

Lebhiticus 10:1-20
1. Agus ghabh Nàdab agus Abihu, mic Aaroin, gach fear dhiubh a thùiseir, agus chuir iad teine ann, agus chuir iad tùis air, agus thug iad suas am fianais an Tighearna teine coimheach, nach d’àithn e dhaibh.
2. Agus chaidh teine a‑mach o làthair an Tighearna, agus loisg e suas iad, agus fhuair iad bàs an làthair an Tighearna.
3. An sin thubhairt Maois ri Aaron, Is e seo an nì a labhair an Tighearna, ag ràdh, Anntasan a thig am fagas dhomh naomhaichear mise, agus an làthair an t‑sluaigh uile glòraichear mi. Agus dh’fhan Aaron na thosd.
4. Agus ghairm Maois air Misael agus air Elsaphan, mic Udsieil, bràthair-athar Aaroin, agus thubhairt e riu, Thigibh am fagas, giùlainibh ur bràithrean o fhianais an ionaid naoimh a‑mach as a’ champ.
5. Agus chaidh iad am fagas, agus ghiùlain iad nan còtaichean iad a‑mach as a’ champ, mar a thubhairt Maois.
6. Agus thubhairt Maois ri Aaron, agus ri Eleàsar, agus ri Itamar, a mhic, Na rùisgibh ur cinn, agus na reubaibh ur n‑aodach, air eagal gum faigh sibh bàs, agus air eagal gun tig fearg air an t‑sluagh uile; ach dèanadh ur bràithrean, taigh Israeil uile, tuireadh airson an losgaidh a las an Tighearna.
7. Agus cha tèid sibh a‑mach air doras pàillean a’ choitheanail, air eagal gum faigh sibh bàs: oir tha ola-ungaidh an Tighearna oirbh. Agus rinn iad a rèir facal Mhaois.
8. Agus labhair an Tighearna ri Aaron, ag ràdh,
9. Na òl fìon no deoch làidir, thu fhèin, no do mhic maille riut, nuair a thèid sibh a‑steach do phàillean a’ choitheanail, air eagal gum faigh sibh bàs: bidh e na reachd bithbhuan air feadh ur ginealaichean;
10. Agus a‑chum gun cuir sibh eadar-dhealachadh eadar naomh agus mì‑naomh, agus eadar neòghlan agus glan;
11. Agus a‑chum gun teagaisg sibh do chloinn Israeil na h‑òrdaighean uile a labhair an Tighearna riu le làimh Mhaois.
12. Agus labhair Maois ri Aaron, agus ri Eleàsar, agus ri Itamar, a mhic a dh’fhan beò, Gabhaibh an tabhartas-bìdh a dh’fhàgadh de thabhartasan an Tighearna air an toirt suas le teine, agus ithibh e gun ghortachadh làimh ris an altair; oir tha e ro‑naomh.
13. Agus ithidh sibh e anns an ionad naomh, a chionn gur e do dhlighe e, agus dlighe do mhac, de thabhartasan an Tighearna air an toirt suas le teine: oir is ann mar sin a dh’àithneadh dhòmhsa.
14. Agus an t‑uchd luaisgte agus an slinnean togte ithidh sibh ann an ionad glan; thu fhèin, agus do mhic, agus do nigheanan maille riut: oir is iad do dhlighe iad, agus dlighe do mhac a thugadh dhaibh à ìobairtean tabhartasan-sìthe chloinn Israeil.
15. An slinnean togte, agus an t‑uchd luaisgte, maille ris na tabhartasan air an toirt suas le teine den t‑saill, bheir iad leo gus a luasgadh mar thabhartas-luaisgte an làthair an Tighearna; agus is leatsa e agus led mhic maille riut, le reachd bithbhuan, mar a dh’àithn an Tighearna.
16. Agus dh’iarr Maois gu dìcheallach meann na h‑ìobairt-pheacaidh, agus, feuch, loisgeadh e: agus bha fearg aige ri Eleàsar agus ri Itamar, mic Aaroin, a dh’fhàgadh beò, ag ràdh,
17. Carson nach d’ith sibh an ìobairt-pheacaidh anns an ionad naomh, do bhrìgh gu bheil i ro‑naomh, agus thug Dia dhuibh i a ghiùlan aingidheachd a’ choitheanail, a dhèanamh rèite air an son am fianais an Tighearna?
18. Feuch, cha tugadh a fuil a‑steach an taobh a‑staigh den ionad naomh: bu chòir dhuibh gu deimhinn a h‑ithe anns an ionad naomh, mar a dh’àithn mise.
19. Agus thubhairt Aaron ri Maois, Feuch, an‑diugh thug iad suas an ìobairt-pheacaidh, agus an ìobairt-loisgte, an làthair an Tighearna; agus thachair an leithidean sin de nithean dhòmhsa; agus nam bithinn air ithe na h‑ìobairt-pheacaidh an‑diugh, an gabhte rithe an làthair an Tighearna?
20. Agus nuair a chuala Maois sin, bha e toilichte.

Salm 25:1-7
1. Le Daibhidh. Riutsa, a Thighearna, togaidh mi m’anam suas.
2. Annadsa, mo Dhia, cuiridh mi mo dhòchas; na nàraichear mi, agus na dèanadh mo naimhdean gàirdeachas os mo chionn.
3. Seadh, na nàraichear neach sam bith a dh’fheitheas ortsa; biodh nàire orrasan a chiontaicheas gun adhbhar.
4. Nochd dhomh do shlighean, a Thighearna; teagaisg dhomh do cheuman.
5. Treòraich mi ann ad fhìrinn agus teagaisg mi, oir is tusa Dia mo shlàinte, agus ortsa tha mi a’ feitheamh gach là.
6. Cuimhnich do chaomh-thròcairean, a Thighearna, agus do choibhneasan gràdhach, oir tha iad ann o chian nan cian.
7. Peacaidhean m’òige agus m’easaontais, na cuimhnich thusa; a rèir do thròcair bi‑sa cuimhneachail orm, air sgàth do mhaitheis, a Thighearna.

Gnàth-fhacal 9:13-18
13. Tha bean amaideach àrd-ghuthach, baoghalta, agus chan aithne dhi nì air bith:
14. Oir suidhidh i aig doras a taighe, air cathair, ann an àitean àrda a’ bhaile,
15. A ghairm orrasan a bhios a’ dol seachad air an t‑slighe, a’ gabhail dìreach romhpa:
16. Ge bè neach a tha baoghalta, thigeadh e a‑steach an seo; agus ris-san a tha a dhìth tuigse their i,
17. Tha na h‑uisgeachan a ghoidear milis, agus an t‑aran a dh’ithear ann an uaigneas taitneach.
18. Ach chan eil fhios aige gu bheil na mairbh an sin; ann an doimhneachdan ifrinn gu bheil a h‑aoighean.

Marcus 1:23-45
23. Agus bha nan sionagog-san neach anns an robh spiorad neòghlan, agus ghlaodh e,
24. Ag ràdh, Leig leinn; ciod ar gnothach-ne riut, Iosa o Nàsaret? An tàinig thu gar sgrios-ne? Is aithne dhomh cò thu, aon naomh Dhè.
25. Agus chronaich Iosa e, ag ràdh, Bi ad thosd, agus thig a‑mach as.
26. Agus nuair a reub an spiorad neòghlan e, agus a ghlaodh e le guth àrd, thàinig e a‑mach as.
27. Agus ghabh iad mòr-iongantas uile, ionnas gu robh iad a’ cur na ceiste seo ri chèile, ag ràdh, Ciod e seo? Ciod e an teagasg nuadh seo? Oir le ùghdarras tha e a’ toirt òrdaigh eadhon do na spioradan neòghlan, agus tha iad umhail dha.
28. Agus chaidh a chliù air ball a‑mach air feadh na tìre uile timcheall Ghalile.
29. Agus gun dàil, air dhaibh dol a‑mach as an t‑sionagog, chaidh iad a‑steach do thaigh Shìmoin agus Anndrais, maille ri Seumas agus Eòin.
30. Ach bha màthair-chèile Shìmoin na laighe ann am fiabhras; agus ghrad labhair iad ris uimpe.
31. Agus thàinig esan agus thog e i, a’ breith air làimh oirre: agus air ball dh’fhàg am fiabhras i, agus fhritheil i dhaibh.
32. Agus nuair a bha am feasgar ann, air don ghrèin dol fodha, thug iad da ionnsaigh iadsan uile a bha easlan, agus iadsan anns an robh deamhan.
33. Agus bha am baile uile air a chruinneachadh a‑chum an dorais.
34. Agus leighis e mòran air an robh iomadh gnè eucail, agus thilg e a‑mach mòran dheamhan, agus cha d’fhulaing e do na deamhain labhairt, airson gum b’aithne dhaibh e.
35. Agus air dha èirigh anns a’ mhadainn, fada ro là, chaidh e a‑mach, agus dh’imich e gu àite fàsail, agus rinn e ùrnaigh an sin.
36. Agus lean Sìmon, agus an dream a bha maille ris, e.
37. Agus air fhaotainn dhaibh thubhairt iad ris, Tha gach uile neach gad iarraidh.
38. Agus thubhairt esan riu, Rachamaid a dh’ionnsaigh nam bailtean eile làimh rinn, a‑chum gun searmonaich mi an sin mar an ceudna: oir is ann a‑chum na crìche seo a thàinig mise a‑mach.
39. Agus shearmonaich e nan sionagogan air feadh Ghalile uile, agus thilg e a‑mach na deamhain.
40. Agus thàinig lobhar da ionnsaigh, a’ guidhe air, agus a’ lùbadh a ghlùin dha, agus ag ràdh ris, Mas àill leat, tha thu comasach air mise a dhèanamh glan.
41. Agus ghabh Iosa truas mòr dheth, agus air sìneadh a‑mach a làimhe, bhean e ris, agus thubhairt e ris, Is àill leam; bi‑sa glan.
42. Agus cho luath is a labhair e, air ball dh’fhalbh an luibhre uaithe, agus rinneadh glan e.
43. Agus thug e geur-òrdagh dha, agus air ball chuir e air falbh e;
44. Agus thubhairt e ris, Feuch nach innis thu a’ bheag do neach air bith: ach imich, nochd thu fhèin don t‑sagart, agus tabhair mar ìobairt airson do ghlanaidh na nithean a dh’àithn Maois, mar fhianais dhaibh.
45. Agus air dhàsan dol a‑mach, thòisich e air innse gu ro‑fhollaiseach, agus air a’ chùis a sgaoileadh mun cuairt, air chor is nach faodadh Iosa dol tuilleadh gu follaiseach a‑steach don bhaile; ach bha e a‑muigh ann an àitean uaigneach: agus thàinig iad da ionnsaigh as gach àird.