A A A A A
Bible in one year
February 27

Lebhiticus 23:1-44
1. Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,
2. Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, A‑thaobh fèillean an Tighearna, a ghairmeas sibh gu bhith nan co‑ghairmean naomha, is iad eadhon sin m’fhèillean-sa.
3. Sia làithean nìthear obair, ach anns an t‑seachdamh là bidh sàbaid foise, co‑ghairm naomh: obair sam bith cha dèan sibh air: is e sàbaid an Tighearna e nur n‑àiteachan-còmhnaidh uile.
4. Is iad sin fèillean an Tighearna, eadhon co‑ghairmean naomha, a ghairmeas sibh nan àmannan fhèin:
5. Anns a’ chiad mhìos, air a’ cheathramh-là‑deug den mhìos air feasgar, bidh càisg an Tighearna.
6. Agus air a’ chòigeamh-là‑deug den mhìos sin fhèin bidh fèill an arain neo-ghortaichte don Tighearna: seachd làithean ithidh sibh aran neo-ghortaichte.
7. Air a’ chiad là bidh co‑ghairm naomh agaibh: obair thràilleil sam bith cha dèan sibh air.
8. Ach bheir sibh seachad tabhartas a bheirear suas le teine don Tighearna seachd làithean: air an t‑seachdamh là bidh co‑ghairm naomh; obair thràilleil sam bith cha dèan sibh air.
9. Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,
10. Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, Nuair a thig sibh a dh’ionnsaigh an fhearainn a bheir mise dhuibh, agus a bhuaineas sibh a fhoghar, an sin bheir sibh sguab de chiad-thoradh ur fogharaidh a dh’ionnsaigh an t‑sagairt:
11. Agus luaisgidh e an sguab an làthair an Tighearna, a‑chum gun gabhar rithe air ur son: air an là màireach an dèidh na sàbaid luaisgidh an sagart i.
12. Agus ìobraidh sibh air an là sin, nuair a luaisgeas sibh an sguab, uan fireann gun ghaoid, den chiad bhliadhna, mar ìobairt-loisgte don Tighearna.
13. Agus is e a thabhartas-bìdh dà dheicheamh earrainn de fhlùr mìn measgte le ola, tabhartas a bheirear suas le teine don Tighearna, a‑chum fàile chùbhraidh: agus bidh a thabhartas-dibhe de fhìon, an ceathramh cuid de hin.
14. Agus chan ith sibh aran, no gràn cruadhaichte, no diasan glasa, gus an là sin fhèin anns an toir sibh tabhartas a‑chum ur Dè: bidh e na reachd bithbhuan air feadh ur ginealaichean, nur n‑àiteachan-còmhnaidh uile:
15. Agus àirmhidh sibh dhuibh fhèin on là màireach an dèidh na sàbaid, on là anns an tug sibh leibh sguab an tabhartas-luaisgte: bidh seachd sàbaidean iomlan ann:
16. Eadhon gus an là màireach an dèidh na seachdamh sàbaid, àirmhidh sibh lethcheud là, agus bheir sibh seachad nuadh thabhartas-bìdh don Tighearna.
17. Bheir sibh leibh as ur n‑àiteachan-còmhnaidh dà bhuilinn luaisgte, de dhà dheicheamh earrainn; bidh iad de fhlùr mìn; fuinear iad le taois ghoirt; bidh iad nan ciad-thoradh don Tighearna.
18. Agus bheir sibh seachad maille ris an aran seachd uain gun ghaoid, den chiad bhliadhna, agus aon tarbh òg, agus dà reithe: bidh iad nan ìobairt-loisgte don Tighearna, maille rin tabhartas-bìdh, agus an tabhartasan-dibhe, eadhon tabhartas a bheirear suas le teine, de fhàile cùbhraidh don Tighearna.
19. An sin ìobraidh sibh aon mheann de na gobhair mar ìobairt-pheacaidh, agus dà uan den chiad bhliadhna mar ìobairt-thabhartas-sìthe.
20. Agus luaisgidh an sagart iad maille ri aran a’ chiad toraidh, mar thabhartas-luaisgte an làthair an Tighearna, maille ris an dà uan: bidh iad naomh don Tighearna a‑chum an t‑sagairt.
21. Agus gairmidh sibh air an là sin fhèin, a‑chum is gum bi e na cho-ghairm naomh dhuibh: obair thràilleil sam bith cha dèan sibh air; bidh e na reachd sìorraidh nur n‑àiteachan-còmhnaidh uile air feadh ur ginealaichean.
22. Agus nuair a bhuaineas sibh foghar ur fearainn, cha gheàrr thu gu buileach oisnean d’achaidh nuair a bhuaineas tu, cha mhò a thionaileas tu dìoghlaim d’fhogharaidh: fàgaidh tu iad don bhochd agus don choigreach; Is mise an Tighearna ur Dia.
23. Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,
24. Labhair ri cloinn Israeil ag ràdh, Anns an t‑seachdamh mìos, air a’ chiad là den mhìos, bidh sàbaid agaibh, cuimhneachan sèideadh thrompaidean, co‑ghairm naomh.
25. Obair thràilleil sam bith cha dèan sibh air; ach bheir sibh seachad tabhartas a bheirear suas le teine don Tighearna.
26. Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,
27. Mar an ceudna air an deicheamh là den t‑seachdamh mìos seo bidh là rèite; bidh e na cho-ghairm naomh dhuibh, agus cràidhidh sibh ur n‑anaman, agus bheir sibh seachad tabhartas a bheirear suas le teine don Tighearna.
28. Agus obair sam bith cha dèan sibh air an là cheudna; oir is là rèite e, a dhèanamh rèite air ur son an làthair an Tighearna ur Dia.
29. Oir ge bè anam nach bi fo chràdh anns an là sin fhèin, gearrar as e o mheasg a shluaigh.
30. Agus gach anam a nì obair sam bith air an là cheudna, an t‑anam sin fhèin sgriosaidh mise o mheasg a shluaigh.
31. Obair sam bith cha dèan sibh; bidh e na reachd sìorraidh air feadh ur ginealaichean, nur n‑àiteachan-còmhnaidh uile.
32. Bidh e dhuibh na shàbaid foise, agus cràidhidh sibh ur n‑anaman air an naoidheamh là den mhìos air feasgar: o fheasgar gu feasgar cumaidh sibh ur sàbaid.
33. Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,
34. Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Air a’ chòigeamh-là‑deug den t‑seachdamh mìos seo bidh fèill nam pàillean rè seachd làithean don Tighearna.
35. Air a’ chiad là bidh co‑ghairm naomh: obair thràilleil sam bith cha dèan sibh air.
36. Seachd làithean bheir sibh seachad tabhartas a bheirear suas le teine don Tighearna: air an ochdamh là bidh co‑ghairm naomh agaibh, agus bheir sibh seachad tabhartas a bheirear suas le teine don Tighearna; is àrd-choitheanal e; obair thràilleil sam bith cha dèan sibh air.
37. Is iad sin fèillean an Tighearna, a ghairmeas sibh gu bhith nan co‑ghairmean naomha, a thoirt seachad tabhartais a bheirear suas le teine don Tighearna, tabhartas-loisgte, agus tabhartas-bìdh, ìobairt, agus tabhartasan-dibhe, gach nì air a là fhèin;
38. A thuilleadh air sàbaidean an Tighearna, agus a thuilleadh air ur tìodhlacan, agus a thuilleadh air ur bòidean uile, agus a thuilleadh air ur saor-thabhartasan uile, a bheir sibh don Tighearna.
39. Mar an ceudna air a’ chòigeamh-là‑deug den t‑seachdamh mìos, nuair a chruinnicheas sibh a‑steach toradh an fhearainn, cumaidh sibh fèill don Tighearna seachd làithean: air a’ chiad là bidh sàbaid, agus air an ochdamh là bidh sàbaid.
40. Agus gabhaidh sibh dhuibh fhèin air a’ chiad là meas chraobhan àlainn, geugan chrann-pailme, agus geugan chraobhan tiugha, agus seileach an t‑srutha; agus nì sibh gàirdeachas an làthair an Tighearna ur Dia seachd làithean.
41. Agus cumaidh sibh e na fhèill don Tighearna seachd làithean anns a’ bhliadhna: bidh e na reachd sìorraidh air feadh ur ginealaichean; cumaidh sibh e anns an t‑seachdamh mìos.
42. Ann am pàilleanan gabhaidh sibh còmhnaidh seachd làithean; gabhaidh gach aon a rugadh na Israeleach còmhnaidh ann am pàilleanan;
43. A‑chum gum bi fhios aig ur ginealaichean gun tug mise air cloinn Israeil còmhnaidh a ghabhail ann am pàilleanan, nuair a thug mi a‑mach iad à tìr na h‑Eiphit: Is mise an Tighearna ur Dia.
44. Agus chuir Maois an cèill do chloinn Israeil fèillean an Tighearna.

Lebhiticus 24:1-23
1. Agus labhair an Tighearna ri Maois ag ràdh,
2. Aithn do chloinn Israeil iad a thoirt ad ionnsaigh ola fhìorghlan a’ chroinn-ola, brùite airson an t‑solais, a thoirt air na lòchrain lasadh an còmhnaidh.
3. An taobh a‑muigh de bhrat na Fianais, ann am pàillean a’ choitheanail, òrdaichidh Aaron e o fheasgar gu madainn, an làthair an Tighearna an còmhnaidh: bidh e na reachd sìorraidh air feadh ur ginealaichean.
4. Òrdaichidh e na lòchrain air a’ choinnleir fhìorghlan an làthair an Tighearna an còmhnaidh.
5. Agus gabhaidh tu flùr mìn, agus fuinidh tu dà‑bhreacaig-dheug dheth: dà dheicheamh earrainn bidh ann an aon bhreacaig.
6. Agus suidhichidh tu iad ann an dà shreath, sia ann an sreath, air a’ bhòrd fhìorghlan an làthair an Tighearna.
7. Agus cuiridh tu tùis fhìorghlan air gach sreath, a‑chum is gum bi i air an aran mar chuimhneachan, eadhon tabhartas a bheirear suas le teine don Tighearna.
8. Gach aon là sàbaid cuiridh e an òrdagh e an làthair an Tighearna an còmhnaidh, air a ghabhail o chloinn Israeil le coicheangal sìorraidh.
9. Agus is le Aaron agus a mhic e, agus ithidh iad e anns an ionad naomh; oir tha e ro‑naomh dha, de thabhartasan an Tighearna a bheirear suas le teine, le reachd bithbhuan.
10. Agus chaidh mac ban-Israelich, aig an robh Eiphiteach na athair, a‑mach am measg chloinn Israeil: agus bha mac na ban-Israelich agus duine de Israel a’ còmhstri anns a’ champ.
11. Agus mhaslaich mac na ban-Israelich ainm an Tighearna, agus mhallaich e: agus thug iad gu Maois e (agus b’e ainm a mhàthar Selomit, nighean Dhibri, de threubh Dhan);
12. Agus chuir iad an làimh e, a‑chum gun nochdte dhaibh inntinn an Tighearna.
13. Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag ràdh,
14. Thoir a‑mach esan a mhallaich an taobh a‑muigh den champ, agus cuireadh iadsan uile a chuala e an làmhan air a cheann, agus clachadh an co‑chruinneachadh uile e.
15. Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ge bè neach a mhallaicheas a Dhia, giùlainidh e a pheacadh.
16. Agus esan a mhaslaicheas ainm an Tighearna, cuirear gu cinnteach gu bàs e; clachaidh gu deimhinn an co‑chruinneachadh uile e: an coigreach cho math ris-san a rugadh anns an dùthaich, nuair a mhaslaicheas e ainm an Tighearna, cuirear gu bàs e.
17. Agus esan a mharbhas duine sam bith, cuirear gun teagamh gu bàs e.
18. Agus esan e mharbhas ainmhidh, nì e dìoladh air a shon; ainmhidh airson ainmhidh.
19. Agus ma bheir duine ciurram air a choimhearsnach, mar a rinn e, mar sin nìthear air:
20. Briseadh airson brisidh, sùil airson sùla, fiacail airson fiacla: mar a thug e ciurram air duine, mar sin nìthear air.
21. Agus esan a mharbhas ainmhidh, dìolaidh e e: agus an neach a mharbhas duine, cuirear gu bàs e.
22. Bidh an t‑aon ghnè lagha agaibh cho math airson a’ choigrich, agus air aon neach de mhuinntir ur dùthcha fhèin: oir is mise an Tighearna ur Dia.
23. Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, iad a thoirt leo esan a mhallaich, an taobh a‑muigh den champ, agus a chlachadh le clachan: agus rinn clann Israeil mar a dh’àithn an Tighearna do Mhaois.

Salm 28:1-5
1. Le Daibhidh. Riutsa, a Thighearna, èighidh mi, mo charraig; na bi‑sa ad thosd am thaobh, air eagal, ma bhios tu ad thosd am thaobh, gum fàs mi cosmhail riùsan a thèid sìos don uaigh.
2. Eisd ri guth m’athchuingean nuair a ghlaodhas mi riut, an uair a thogas mi mo làmhan a‑chum do ghuth-àite naoimh-sa.
3. Na tarraing mi a‑mach leis na h‑aingidh, agus le luchd-dèanamh na h‑eucoir, a tha a’ labhairt sìth rin coimhearsnaich agus olc aca nan cridhe.
4. Thoir dhaibh a rèir an obrach, agus a rèir aingidheachd an gnìomharan; a rèir obair an làmh thoir dhaibh; ìoc an luigheachd dhaibh.
5. A chionn nach toir iad an aire do ghnìomharan an Tighearna no do obair a làmh, sgriosaidh e iad agus cha tog e suas iad.

Gnàth-fhacal 10:17-18
17. Tha esan a choimheadeas fòghlam anns an t‑slighe gu beatha; ach tha esan a dhiùltas achmhasan air seachran.
18. Esan a cheileas fuath le bilean cealgach, agus esan a labhras mì‑chliù, is amadan e.

Marcus 6:1-29
1. Agus chaidh e a‑mach as a sin, agus thàinig e da dhùthaich fhèin; agus lean a dheisciobail e.
2. Agus nuair a thàinig an t‑sàbaid, thòisich e air teagasg anns an t‑sionagog: agus air do mhòran a chluinntinn, ghabh iad iongantas, ag ràdh, Cia as a tha na nithean seo aig an fhear seo? Agus ciod e an gliocas seo a thugadh dha, gu bheil a leithid seo de fheartan air an dèanamh le a làmhan?
3. Nach e seo an saor, mac Mhuire, bràthair Sheumais, agus Iòseis, agus Iùdais, agus Shìmoin, agus nach eil a pheathraichean an seo maille rinn? Agus fhuair iad oilbheum ann.
4. Ach thubhairt Iosa riu, Chan eil fàidh gun urram ach na dhùthaich fhèin, agus am measg a chàirdean, agus na thaigh fhèin.
5. Agus cha robh e an comas dha mìorbhail air bith a dhèanamh an sin, saor o gun do chuir e a làmhan air beagan de mhuinntir a bha tinn, agus gun do leighis e iad.
6. Agus bha iongantas air airson am mì‑chreidimh. Agus chaidh e timcheall nam bailtean, a’ teagasg.
7. Agus ghairm e da ionnsaigh an dà‑fhear-dheug, agus thòisich e air an cur a‑mach dithis agus dithis, agus thug e dhaibh cumhachd air spioradan neòghlan;
8. Agus dh’àithn e dhaibh gun nì air bith a thoirt leo airson na slighe, ach lorg a‑mhàin; gun mhàla, gun aran, gun airgead nan sporan:
9. Ach bonn-bhrògan a bhith air an casan, agus gun dà chòta a bhith umpa.
10. Agus thubhairt e riu, Ge bè ionad air bith anns an tèid sibh a‑steach do thaigh, an sin fanaibh gus am falbh sibh as an àite sin.
11. Agus cò air bith iad nach gabh ribh, agus nach èisd ribh, air dhuibh imeachd as an àite sin, crathaibh an duslach a bhios fo ur casan mar fhianais nan aghaidh. Gu deimhinn tha mi ag ràdh ribh gur so‑iomchaire a bhios e do Shòdom agus do Ghomorrah ann an là a’ bhreitheanais na don bhaile sin.
12. Agus chaidh iad a‑mach, agus shearmonaich iad gun dèanadh daoine aithreachas.
13. Agus thilg iad a‑mach mòran dheamhan, agus dh’ung iad le ola mòran a bha tinn, agus leighis iad iad.
14. Agus chuala Herod an rìgh uime, oir chaidh ainm am follais; agus thubhairt e, Tha Eòin Baistidh air èirigh o na mairbh, agus uime sin tha feartan air an obrachadh leis.
15. Thubhairt cuid eile, Gur e Elias a tha ann. Agus thubhairt cuid eile, Gur fàidh a tha ann, no mar aon de na fàidhean.
16. Ach nuair a chuala Herod seo, thubhairt e, Is e Eòin, den do chuir mise an ceann, a tha ann; dh’èirich e o na mairbh.
17. Oir chuir Herod fhèin a‑mach agus ghlac e Eòin, agus cheangail e ann am prìosan e airson Heròdiais, bean-phòsda Philip, a bhràthair fhèin, do bhrìgh gun do phòs e i.
18. Oir thubhairt Eòin ri Herod, Chan eil e ceadaichte dhut bean do bhràthar a bhith agad.
19. Uime sin bha diomb mòr aig Heròdias ris, agus bu mhiann leatha a chur gu bàs; ach cha b’urrainn i.
20. Oir bha eagal Eòin air Herod, air dha fios a bhith aige gum bu duine ceart agus naomh e, agus thug e fa‑near e; agus nuair a chuala e e, rinn e mòran de nithean air a chomhairle, agus dh’èisd e ris gu toileach.
21. Agus air teachd do là iomchaidh, rinn Herod, air co‑ainm an là anns an do rugadh e, suipear da uaislean agus da àrd-cheannardan, agus do mhaithean Ghalile:
22. Agus nuair a chaidh nighean Heròdiais seo a‑steach, agus a rinn i dannsa, thaitinn i ri Herod agus riùsan a shuidh maille ris, agus thubhairt an rìgh ris a’ chailinn, Iarr ormsa ge bè nì as àill leat, agus bheir mi dhut e.
23. Agus thug e mionnan dhi, Ge bè nì a dh’iarras tu orm, bheir mi dhut e, gu leth mo rìoghachd.
24. Agus nuair a chaidh i a‑mach thubhairt i ra màthair, Ciod a dh’iarras mi? Agus thubhairt ise, Ceann Eòin Baistidh.
25. Agus chaidh i air ball le cabhaig a‑steach a dh’ionnsaigh an rìgh, agus dh’iarr i, ag ràdh, Is àill leam gun tugadh tu dhomh gun dàil ceann Eòin Baistidh air mèis.
26. Agus bha an rìgh ro‑dhuilich; gidheadh airson a mhionnan, agus an dream a bha nan suidhe maille ris, cha robh toil aige a diùltadh.
27. Agus air ball, chuir an rìgh a‑mach fear-millidh, agus dh’àithn e a cheann a thoirt a‑steach: agus dh’imich esan agus thug e an ceann dheth anns a’ phrìosan;
28. Agus thug e a cheann leis air mèis, agus thug e don chailinn e: agus thug a’ chailinn da màthair e.
29. Agus nuair a chuala a dheisciobail sin, thàinig iad agus thog iad a chorp, agus chuir iad ann an uaigh e.