Biblio en unu jaro


Februaro 19


Eliro 13:1-22
1. Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
2. Dedicxu al Mi cxiun unuenaskiton, kiu malfermas cxiun uteron inter la Izraelidoj, el la homo kaj el la brutoj:al Mi li apartenas.
3. Kaj Moseo diris al la popolo:Memoru cxi tiun tagon, en kiu vi eliris el Egiptujo, el la domo de sklaveco; cxar per forta mano la Eternulo elkondukis vin el tie; kaj ne mangxu fermentajxon.
4. Hodiaux vi eliras, en la monato Abib.
5. Kaj kiam la Eternulo venigos vin en la landon de la Kanaanidoj kaj la HXetidoj kaj la Amoridoj kaj la HXividoj kaj la Jebusidoj, pri kiu Li jxuris al viaj patroj, ke Li donos al vi, en la landon, en kiu fluas lakto kaj mielo, tiam servu cxi tiun servon en cxi tiu monato.
6. Dum sep tagoj mangxu macojn, kaj en la sepa tago estu festo de la Eternulo.
7. Macoj estu mangxataj dum la sep tagoj, kaj ne vidigxu cxe vi fermentajxo kaj ne vidigxu cxe vi fermentinta pasto, en la tuta regiono, kiu apartenas al vi.
8. Kaj sciigu al via filo en tiu tago, dirante:GXi estas pro tio, kion la Eternulo faris al mi cxe mia elirado el Egiptujo.
9. Kaj tio estu cxe vi kiel signo sur via mano kaj kiel memorigajxo inter viaj okuloj, por ke la instruo de la Eternulo estu en via busxo; cxar per forta mano la Eternulo elkondukis vin el Egiptujo.
10. Plenumu cxi tiun legxon en gxia tempo en cxiu jaro.
11. Kaj kiam la Eternulo venigos vin en la landon de la Kanaanidoj, kiel Li jxuris al vi kaj al viaj patroj, kaj donos gxin al vi,
12. tiam transdonadu cxiun utermalferminton al la Eternulo, kaj cxiun unuenaskiton el la brutoj, virseksulon, al la Eternulo.
13. Kaj cxiun unuenaskiton el la azenoj elacxetu per sxafido; kaj se vi ne elacxetos, tiam rompu al gxi la kolon; kaj cxiun homan unuenaskiton inter viaj filoj elacxetu.
14. Kaj kiam via filo morgaux vin demandos, dirante:Kio tio estas? tiam diru al li:Per forta mano la Eternulo elkondukis nin el Egiptujo, el la domo de sklaveco;
15. kaj kiam Faraono obstine rifuzis forliberigi nin, tiam la Eternulo mortigis cxiun unuenaskiton en la lando Egipta, de la unuenaskito de homo gxis la unuenaskito de bruto; tial mi oferas al la Eternulo cxiun utermalfermintan virseksulon, kaj cxiun unuenaskiton el miaj filoj mi elacxetas.
16. Kaj tio estu kiel signo sur via mano kaj kiel memorigajxo inter viaj okuloj; cxar per forta mano la Eternulo elkondukis nin el Egiptujo.
17. Kiam Faraono forliberigis la popolon, Dio ne irigis ilin per la vojo de la lando Filisxta, kiu estis proksima; cxar Dio diris:Eble la popolo pentos,kiam gxi ekvidos militon, kaj gxi reiros Egiptujon.
18. Kaj Dio kondukis la popolon cxirkauxire, per la vojo tra la dezerto, al la Rugxa Maro. Kaj armitaj la Izraelidoj eliris el la lando Egipta.
19. Kaj Moseo prenis kun si la ostojn de Jozef, cxar tiu jxurigis la Izraelidojn, dirante:Kiam Dio rememoros vin, tiam elportu miajn ostojn el cxi tie kun vi.
20. Kaj ili elmovigxis el Sukot, kaj starigis sian tendaron en Etam, en la fino de la dezerto.
21. Kaj la Eternulo iradis antaux ili dum la tago en nuba kolono, por konduki ilin laux la gxusta vojo, kaj dum la nokto en kolono fajra, por lumi al ili, ke ili povu iri tage kaj nokte.
22. Ne forigxadis de antaux la popolo la nuba kolono dum la tago nek la fajra kolono dum la nokto.

Eliro 14:1-31
1. Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
2. Diru al la Izraelidoj, ke ili iru returne, kaj starigu sian tendaron antaux Pi-Hahxirot, inter Migdol kaj la maro, apud Baal-Cefon; tie ili starigxu tendare super la maro.
3. Faraono diros pri la Izraelidoj:Ili perdis la vojon en la lando, la dezerto ilin sxlosis.
4. Kaj Mi obstinigos la koron de Faraono, kaj li kuros post ili; kaj Mi glorigxos per Faraono kaj per lia tuta militistaro, kaj la Egiptoj sciigxos,ke Mi estas la Eternulo. Kaj ili faris tiel.
5. Kiam oni diris al la regxo de Egiptujo, ke la popolo forkuris, tiam la koro de Faraono kaj de liaj servantoj turnigxis kontraux la popolon, kaj ili diris:Kion ni faris, forliberiginte la Izraelidojn de servado al ni?
6. Kaj li jungis sian cxaron kaj prenis kun si sian popolon.
7. Kaj li prenis sescent plej bonajn cxarojn kaj cxiujn cxarojn de Egiptujo kaj la cxefojn de la tuta militistaro.
8. Kaj la Eternulo obstinigis la koron de Faraono, la regxo de Egiptujo,kaj li postkuris la Izraelidojn; sed la Izraelidojn elirigis mano alta.
9. La Egiptoj postkuris ilin, kaj cxiuj cxevaloj kaj cxaroj de Faraono kaj liaj rajdantoj kaj lia militistaro atingis ilin, kiam ili staris tendare super la maro, apud Pi-Hahxirot antaux Baal-Cefon.
10. Kiam Faraono alproksimigxis, tiam la Izraelidoj levis siajn okulojn,kaj ekvidis, ke jen la Egiptoj iras post ili; kaj ili tre ektimis, kaj la Izraelidoj ekkriis al la Eternulo.
11. Kaj ili diris al Moseo:CXu ne ekzistis tomboj en Egiptujo, ke vi prenis nin, por morti en la dezerto? kion vi faris al ni, elkondukinte nin el Egiptujo?
12. Tion ni diris ja al vi en Egiptujo:Lasu nin, kaj ni servu la Egiptojn;cxar pli bone estus por ni servi la Egiptojn, ol morti en la dezerto.
13. Tiam Moseo diris al la popolo:Ne timu; staru, kaj vidu la savon de la Eternulo, kiun Li faros al vi hodiaux; cxar la Egiptojn, kiujn vi vidas hodiaux, vi eterne neniam plu vidos.
14. La Eternulo militos por vi, kaj vi silentu.
15. Kaj la Eternulo diris al Moseo:Kion vi krias al Mi? diru al la Izraelidoj, ke ili ekiru.
16. Kaj vi levu vian bastonon kaj etendu vian manon super la maron kaj disfendu gxin, por ke la Izraelidoj iru tra la mezo de la maro sur seka tero.
17. Kaj jen, Mi obstinigos la korojn de la Egiptoj, kaj ili iros post vi;kaj Mi glorigxos per Faraono kaj per lia tuta militistaro, per liaj cxaroj kaj liaj rajdantoj.
18. Kaj la Egiptoj sciigxos, ke Mi estas la Eternulo, kiam Mi glorigxos per Faraono, per liaj cxaroj kaj liaj rajdantoj.
19. Kaj la Dia angxelo, kiu iradis antaux la tendaro de la Izraelidoj,formovigxis kaj ekiris post ili; kaj la nuba kolono formovigxis de antaux ili kaj starigxis post ili;
20. kaj gxi aperis inter la tendaro de la Egiptoj kaj la tendaro de la Izraelidoj, kaj gxi estis nubo malluma, kaj lumis dum la nokto tiamaniere, ke unuj al la aliaj ne povis alproksimigxi dum la tuta nokto.
21. Kaj Moseo etendis sian manon super la maron; kaj la Eternulo pelis la maron per forta orienta vento dum la tuta nokto kaj faris la maron seka tero;kaj la akvo disfendigxis.
22. Kaj la Izraelidoj ekiris tra la mezo de la maro sur seka tero, kaj la akvo estis por ili muro dekstre kaj maldekstre.
23. Kaj la Egiptoj postkuris kaj venis post ili, cxiuj cxevaloj de Faraono,liaj cxaroj kaj liaj rajdantoj, en la mezon de la maro.
24. Kiam venis la matena gardotempo, la Eternulo ekrigardis la tendaron de la Egiptoj el la fajra kaj nuba kolono, kaj Li tumultigis la tendaron de la Egiptoj.
25. Kaj Li depusxis la radojn de iliaj cxaroj kaj malrapidigis ilian iradon. Tiam la Egiptoj diris:Ni forkuru for de la Izraelidoj, cxar la Eternulo militas por ili kontraux la Egiptoj.
26. Kaj la Eternulo diris al Moseo:Etendu vian manon super la maron, por ke la akvo revenu sur la Egiptojn, sur iliajn cxarojn kaj iliajn rajdantojn.
27. Kaj Moseo etendis sian manon super la maron, kaj la maro revenis en la komenco de la mateno, sur sian lokon, kaj la Egiptoj kuris renkonte al gxi.Kaj la Eternulo jxetis la Egiptojn en la mezon de la maro.
28. Kaj la akvo revenis, kaj kovris la cxarojn kaj la rajdantojn de la tuta militistaro de Faraono, kiu venis post ili en la maron; ne restis el ili ecx unu.
29. Sed la Izraelidoj iris sur seka tero tra la mezo de la maro, kaj la akvo estis por ili muro dekstre kaj maldekstre.
30. Kaj la Eternulo savis en tiu tago la Izraelidojn el la mano de la Egiptoj; kaj la Izraelidoj vidis la Egiptojn mortintaj sur la bordo de la maro.
31. Kaj la Izraelidoj vidis la grandan manon, kiun la Eternulo aperigis sur la Egiptoj, kaj la popolo ektimis la Eternulon kaj ekkredis al la Eternulo kaj al Lia sklavo Moseo.

Psalmoj 18:13-19
13. Kaj la Eternulo ektondris en la cxielo,Kaj la Plejaltulo auxdigis Sian vocxon;Hajlon kaj brulantajn karbojn.
14. Li jxetis Siajn sagojn, kaj dispelis ilin;JXetis multajn fulmojn, kaj konfuzis ilin.
15. Kaj malkovrigxis la kusxujoj de la akvoj,Kaj nudigxis la fundamentoj de la universo,De Via minaca vocxo, ho Eternulo,De la kolera spirado de Via nazo.
16. Li etendas el supre la brakon, kaj prenas min;Li eltiras min el grandaj akvoj;
17. Li savas min de mia potenca malamiko,Kaj de miaj malamantoj, cxar ili estas pli fortaj ol mi.
18. Ili atingis min en la tago de mia malfelicxo;Sed la Eternulo farigxis mia subteno.
19. Kaj Li elkondukis min en vastan lokon;Li liberigis min, cxar Li estas favora al mi.

Proverboj 6:6-11
6. Iru al la formiko, vi maldiligentulo;Rigardu gxian agadon, kaj sagxigxu.
7. Kvankam gxi ne havas estron,Nek kontrolanton, nek reganton,
8. GXi pretigas en la somero sian panon,GXi kolektas dum la rikolto sian mangxon.
9. GXis kiam, maldiligentulo, vi kusxos?Kiam vi levigxos de via dormo?
10. Iom da dormo, iom da dormeto,Iom da kunmeto de la manoj por kusxado;
11. Kaj venos via malricxeco kiel rabisto,Kaj via senhaveco kiel viro armita.

Mateo 21:1-22
1. Kaj kiam ili alproksimigxis al Jerusalem, kaj venis al Betfage, al la monto Olivarba, tiam Jesuo sendis du discxiplojn,
2. dirante al ili:Iru en la vilagxon, kiu estas kontraux vi, kaj vi tuj trovos azeninon ligitan, kaj azenidon kun gxi. Ilin malligu kaj alkonduku al mi.
3. Kaj se iu diros ion al vi, respondu:La Sinjoro bezonas ilin; kaj tuj li sendos ilin.
4. Kaj cxi tio okazis, por ke plenumigxu tio, kio estis dirita per la profeto, nome:
5. Diru al la filino de Cion:Jen via Regxo iras al vi,Humila kaj rajdanta sur azeno,Kaj azenido, filo de sxargxobesto.
6. Kaj la discxiploj iris, kaj faris, kiel Jesuo ordonis al ili,
7. kaj alkondukis la azeninon kaj la azenidon, kaj surmetis sur ilin siajn vestojn; kaj li sidis sur tion.
8. Kaj la pli granda parto de la homamaso sternis siajn vestojn sur la vojo; kaj aliaj detrancxis brancxojn de la arboj, kaj dismetis ilin sur la vojon.
9. Kaj la homamaso, kiu iris antaux li, kaj kiu sekvis lin, kriis,dirante:Hosana al la Filo de David! Estu benata tiu, kiu venas en la nomo de la Eternulo; Hosana en la supera alto!
10. Kaj li eniris en Jerusalemon, kaj la tuta urbo malkvietigxis,dirante:Kiu estas cxi tiu?
11. Kaj la homamasoj diris:CXi tiu estas la profeto, Jesuo el Nazaret en Galileo.
12. Kaj Jesuo eniris en la templon de Dio, kaj elpelis cxiujn vendantojn kaj acxetantojn en la templo, kaj renversis la tablojn de la monsxangxistoj,kaj la segxojn de la vendantoj de kolomboj;
13. kaj li diris al ili:Estas skribite:Mia domo estas nomata domo de pregxo; sed vi faris gxin kaverno de rabistoj.
14. Kaj blinduloj kaj lamuloj venis al li en la templo, kaj li sanigis ilin.
15. Sed la cxefpastroj kaj skribistoj, vidinte la mirindajxojn, kiujn li faris, kaj la knabojn kriantajn en la templo, kaj dirantajn:Hosana al la Filo de David, indignis,
16. kaj diris al li:CXu vi auxdas, kion cxi tiuj diras? Kaj Jesuo diris al ili:Jes; cxu vi neniam legis:El la busxo de junaj infanoj kaj sucxinfanoj Vi perfektigis lauxdon?
17. Kaj lasinte ilin, li eliris el la urbo al Betania, kaj tie logxis.
18. Kaj matene, dum li revenis al la urbo, li malsatis.
19. Kaj vidante figarbon apud la vojo, li iris al gxi, kaj trovis sur gxi nenion krom folioj; kaj li diris al gxi:Ne plu estu frukto sur vi por eterne.Kaj tuj la figarbo forvelkis.
20. Kaj kiam la discxiploj vidis, ili miris, dirante:Kiel rapide la figarbo forvelkis!
21. Kaj Jesuo responde diris al ili:Vere mi diras al vi:Se vi havos fidon kaj ne dubos, vi ne nur faros la aferon de la figarbo, sed ecx se vi diros al cxi tiu monto:Estu formovita kaj jxetita en la maron; tio plenumigxos.
22. Kaj cxion, kion vi petos per pregxado, kredante, vi ricevos.