Bible in one year


November 17


Tito 1:1-16
1. Yɛn Paulo, lim e Nhialic, ku ye tuny e Yecu Kritho, ne kede gam de kɔc cii Nhialic lɔc, ku ne kede ŋiny bi kɔc yic ŋic egɔk, yic e roŋ ke rieeu de Nhialic,
2. ne aŋɔth de piir athɛɛr, piir cii Nhialic Raan cii lueth dueer toor kɔn lueel, an, bi gam kɔc, ɣɔn ŋoote piny ke kene cak;
3. ku aci jamde nyuoth kɔc ekooldɛn piɛth ne guieer e welpiɛth, guieer ci taau e yacin ne kede loŋ de Nhialic Konyda;
4. awarek en gaar Tito, mɛnhdien yin ne kede gamdan cuk rɔm etok: E dhueeŋdepiɔu ku mat e ke ye tɔu ne yin, ne ke bɔ tede Nhialic Waada keke Bɛnydit Yecu Kritho Konyda.
5. En aa nyaaŋ ɛn yin piny e Kerete waan, luɔi bi yin kaŋ kiɛm piny ka ŋoot ke ke de te dak, ku jɔ kɔcdit dɔm kɔc bi tɔu e kɔc niim e pɛɛnydit yiic ebɛn, acit man can e kɔn lɛk yin;
6. na de raan cin ke bi e gɔk, mony de tiiŋ tok, raan de mithkɛn ci gam, mith kene kɔn gaany ne baŋ de thueec de kaŋ ku rɛɛc de loŋ.
7. Raan e kɔc ci gam tht abi dhil aa raan cin ke bi e gɔk, luɔi ee yen raan e dhien e Nhialic tiit; acie raan e kede yenpiɔu kɔɔr, ku cie raan e dap gɔth, ku cii mɔu e nhiaar, ku cie raan e kɔc dap dui, ku cii weu ke ayaar e nhiaar;
8. ku abi aa raan ŋic kaman, raan nhiaar kepiɛth, raan piɛth nɔm, raan ŋic loŋ piɛth lueel, raan ɣerpiɔu, raan ŋic ro muk;
9. raan e wel yith ŋiec dot cit man ci e wɛɛt, luɔi dueer en kɔc riit piɔth ne weet piɛth, ku ŋic kɔc jany en guut e loŋ.
10. Ade kɔc juec nu, kɔc e loŋ rɛɛc piŋ, kɔc e ɣɔric lueel, ku yek kɔc math, ku tedit e keek ee kɔc aŋuɛl,
11. kɔcke abike dhil ruɔɔt thook; ayek dhien riɔɔk eliŋliŋ, ku yek kɔc wɛɛt e ke cii piɛth, ne biak de nhieer nhiɛɛr kek weu ke ayaar.
12. Raan tok e keyiic gup, ee nebiden guop, aci lueel, an, Keretai ayek lueth toor ecaŋɣɔn, ayek lai rɛc ci wath, cieem lir yiic ethuaat.
13. Ke lueel caatɔye ee yic. Yen ee yin keek jɔɔny e jany rac, ke ke bi a tɔu e gamic ke cin kerac,
14. ku ciki kɔɔr ee Judai paar e piŋ, ayi looŋ lueel kɔc tei, kɔc e rot yal wei e yinic.
15. Kaŋ kedhie aɣerki yiic etop tede kɔc ɣer yiic etop: ku kɔc ci piɔth nhiany ku kɔc reec gam, acin keɣeric etop nu tede keek; keniim ayi kepiɔth acik nhiany kedhie.
16. Ayek lueel, an, ŋicki Nhialic; ku yek jai ne luɔiden, ee kɔc rac etaiwei, ayek loŋ rɛɛc piŋ, ku cinki naamden ne luɔi piɛth ebɛn.