Bible in one year


April 6


Luka 6:1-26
1. Na ɣɔn, ekool toŋ e thabath, ke Yecu tek e dum ke rap yiic; ago kɔckɛn e piooce rap dhoŋ, ku dɔcki ke, ku camki ke.
2. Go Parithai kɔk ke thieec, yan, Eeŋo luɔɔi wek ke ci pɛn kɔc e luɔi ekool e thabath?
3. Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, Acakaa kene kɛnki kɔn kueen, ke ci Dabid looi, ɣɔn nɛke cɔk en, ayi kɔc cath ne yen;
4. luɔi ci en lɔ ɣon e Nhialic, ku le kuin ci gam Nhialic noom, ku ciɛm, ku jɔ gam kɔc cath ne yen aya; ku aye kuin cii raan daŋ dueer cam, ee bany ke ka ke Nhialic kapac?
5. Go ke yɔɔk, yan, Wen e raan ee Bɛnydiit e thabath aya.
6. Na ɣɔn, ekool daŋ e thabath, ke jɔ lɔ ɣon e Nhialic le weet; ku nu raan etɛɛn raan ci ciin cuec riɔu.
7. Go kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai goki woi guop, nɔn bi en raan tɔ dem ekool e thabath; ke ke bi kedaŋ yok ke bi kek e lɔ gaany.
8. Go ke cik tak e kepiɔth ŋic, ku jɔ raan ci cin riɔu yɔɔk, yan, Jɔt rot, kaace e ciɛɛlic etɛɛn. Go rot jɔt ku kɛɛc.
9. Go Yecu ke yɔɔk; yan, We ba thiec cook tok; yan, Ci pal kɔc e akool e thabath bik kepiɛth aa looi, ku bik kerac aa looi? bik kɔc aa kony wei, ku bik kɔc aa nɔk?
10. Na wen, ke ke lieec kedhie, ku jɔ raan yɔɔk, yan, Riny yicin. Go ecin riny: go cin bɛ pial cit man e ciin daŋ.
11. Agoki niim mum aret, ku jɔki guiir kapac, ne ke bik luoi Yecu.
12. Na wen, e ninke, ke jɔ jal le e kuurdit nɔm le lɔŋ, ku jɔ ruu e laŋ Nhialic aruwe piny.
13. Na wen, aci piny jɔ ru, ke jɔ kɔckɛn e piooce cɔɔl; go kɔc kathieer ku rou lɔc e keyiic, ku ciek keek, an, tuuc aya;
14. yi Thimon, raan ci cak, an, Petero aya, ku Andereya manhe, ku Jakop keke Jɔn, ku Pilip keke Bartholomayo,
15. ku Mathayo keke Thoma, ku Jakop wen Alapayo, ku Thimon cɔl Dhelote,
16. ku Judath wen e Jakop, ku Judath Yithkariɔt, raan bi e nyiɛɛn.
17. Go bɛn piny keke keek etok, bi ku kɛɛc te ci rai keke kut e kɔckɛn e piooce ayi kut dit e kɔc wen bɔ bei e Judayayic ebɛn ku Jeruthalem, ku wɛɛrthok de Turo keke Thidon, kɔc wen ci bɛn bik bɛn piŋ, ku bik bɛn dem ne ka nu e kegup;
18. ayi kɔc cii jɔɔk rac dɔm; agoki gup waar.
19. Ku kɔɔr kut e kɔc ebɛn luɔi bi kek e jak; riɛl aci bɛn bei e yeguop, ku tɔ ke dem kedhie.
20. Na wen, ke jɔ kɔckɛn e piooce lieec, ku lueel, yan, Thieithieei wek kɔc kuany nyiin, ciɛɛŋ de Nhialic ee kedun.
21. Thieithieei wek kɔc nɛk cɔk enɔɔne, we bi tɔ kueth. Thieithieei wek kɔc dhieu enɔɔne, we bi dɔl.
22. Thieithieei week, te mɛɛne kɔc week, ku te tɔ kek week e kɔc mɛɛn, ku te lɛt kek week, ku te reec kek rinkun tɔki ke nhiany, ne baŋ de Wen e raan.
23. Jaki piɔth miɛt ekoole abak kɛɛc nhial e piɔnmit: tieŋki, ariopdun adit paannhial; warken aake ye nebii luoi yikya.
24. Ku amawoou ne week wek kɔc ci bany! adutdun acak guɔ noom.
25. Amawoou ne week wek kɔc ci kuɛth! we bii cɔk nɔk. Amawoou ne week, wek kɔc dɔl enɔɔne! we bi dhuoor e dhieeu.
26. Amawoou ne week, te leece week e kɔc kedhie! warken aake ye nebii aluɛth luoi yikya.