Bibelen om et år


September 19


1 Korintherne 11:17-34
17. Men idet jeg formaner herom, roser jeg ikke, at I komme sammen ei til det Bedre, men til det Værre.
18. For det Første hører jeg, at naar I komme sammen i Menigheden, er der Splidagtighed iblandt Eder; og for en Deel troer jeg det.
19. Thi der maa og være Partier iblandt Eder, at de Retskafne iblandt Eder kunne blive aabenbare.
20. Naar I da komme sammen, da er dette ikke at æde Herrens Nadvere.
21. Thi under Maaltidet tager Enhver sin egen Nadvere forud, og den Ene hungrer, den Anden overvælder sig.
22. Have I ikke Huse til at æde og drikke udi? eller foragte I Guds Menighed og beskæmme dem, som Intet have? Hvad skal jeg siger Eder? skal jeg rose Eder? I dette roser jeg Eder ikke.
23. Thi jeg annammede det fra Herren, som jeg og haver overantvordet Eder: at den Herre Jesus i den Nat, der han blev forraadet, tog Brødet,
24. takkede og brød det, og sagde: tager, æder; dette er mit Legeme, som brydes for Eder; dette gjører til min Ihukommelse!
25. Desligeste og Kalken, efterat han havde holdet Nadvere, og sagde: denne Kalk er det nye Testament i mit Blod; dette gjører, saa ofte som I det drikke, til min Ihukommelse!
26. Thi saa ofte som I æde dette Brød og drikke denne Kalk, forkynder Herrens Død, indtil han kommer.
27. Derfor, hvo som æder dette Brød eller drikker Herrens Kalk uværdeligen, skal være skyldig i Herrens Legeme og Blod.
28. Men hvert Menneske prøve sig selv, og saaledes æde han af Brødet og drikke af Kalken.
29. Thi hvo som æder og drikker uværdeligen, æder og drikker sig selv til Dom, idet han ikke gjør Forskjel paa Herrens Legeme.
30. Derfor ere mange skrøbelige og svage iblandt Eder, og en Deel ere hensovede.
31. Thi dersom vi dømte os selv, dømtes vi ikke.
32. Men naar vi dømmes af Herren, revses vi, at vi ikke med Verden skulle fordømmes.
33. Derfor, mine Brødre! naar I komme sammen til Maaltidet, da deler med hverandre.
34. Men dersom Nogen hungrer, han æde hjemme, at I ikke skulle komme sammen til Dom. Det Øvrige skal jeg anordne, naar jeg kommer.