A A A A A
Error:
BookNum: 23 Chapter: 4 VerseStart: 6 VerseShouldHave: 5
Bible za jeden rok
Září 6

Izajáš 3:1-26
1. Pohleďte, Všemocný Hospodin již brzy odřízne Jeruzalém i Judsko od všech zdrojů i pomoci. Připraví je o potravu i vodu
2. a zahubí jejich hrdiny i armády. Zničí jejich vladaře i falešné proroky a také všechny lháře a prodejné vůdce.
3. Zahynou i velitelé a lidé vysokého postavení, politici, umělci i všichni vychytralí šarlatáni.
4. Do čela lidu Hospodin postaví nezkušené mladíky, kteří budou vládnout jako malé děti.
5. Lidé se budou snažit jeden druhého opanovat, každý se postaví proti všem, včetně nejbližších. Mladí se vzepřou starším a lůza z ulice váženým a slavným.
6. Kdokoliv pak půjde a navrhne třeba svému bratru: Tobě ještě zůstal plášť, tak se ujmi vlády a postav se do čela této hromady rozvalin!
7. Ten se však ihned začne bránit: Nemám, čím bych pomohl. Nemám doma ani jídlo, ani oděv; nechci s tím mít nic společného.
8. Jeruzalém se potácí a Judsku se již podlomily nohy. Vše, co jeho obyvatelé řekli nebo udělali, bylo namířeno proti Bohu a jeho spravedlivému charakteru.
9. Stačí jim pohlédnout do tváře a všechno je hned jasné. Vystavují svou nepravost na obdiv jako obyvatelé Sodomy a nesnaží se vůbec nic skrýt. Avšak běda jim! Sami na sebe přivolali pohromu.
10. Spravedlivým ale vyřiďte, že pro ně všechno dobře skončí a za své skutky budou odměněni.
11. Na hlavu viníků však dopadne spravedlivý trest! Stihne je odplata za jejich vlastní činy.
12. Lidé, cožpak nevidíte, že naši nelítostní vladaři jsou nezkušení jako děti hrající si na krále a bezmocní jako ženy? Vedou nás do slepých uliček a svádějí z pravé cesty.
13. 13-14 Avšak Hospodin již zasedl v soudní síni a povstává, aby soudil svůj lid. Vznáší obvinění proti vůdcům a vladařům svého lidu: 'To vy jste rozvrátili můj národ; okrádali jste chudé a bohatli na jejich úkor.
14. ***
15. Ptám se vás jako Všemocný Hospodin, jakým právem utlačujete můj lid a šlapete po právu chudých?'
16. A nyní poslouchejte vy, Jeruzalémské ženy, co vám vzkazuje Hospodin: 'Ladně se procházíte s domýšlivě zdviženým nosem a ověšeny drahými šperky svůdně pomrkáváte po kdejakém muži.
17. Proto já sám, Hospodin, zasáhnu vaše hlavy prašivinou a zanechám vám namísto vlasů jen pleš.
18. Až přijde ten den, strhám z vás všechny vaše šperky: řetízky, čelenky i okrasné náhrdelníky.
19. Sejmu také náušnice, náramky a závojíčky,
20. ozdoby z vlasů i jemné nákotníky a stužky. Připravím vás o lahvičky s parfémy a talismany,
21. vezmu prsteny a nosní kroužky
22. i vznosné róby, přehozy, pláštíky a kabelky.
23. Nevynechám ani zrcátka, košilky, turbany a šály.
24. Namísto vůně z vás povane zápach a šerpa kolem pasu se promění v provaz; tam, kde byl účes, se zaleskne pleš, jemná plátna vašich šatů nahradí pytlovina, a na místě znaménka krásy, budete nosit vypálené znamení.
25. Vaši manželé padnou v boji a celý Jeruzalém zahalí smutek a pláč.
26. Zůstane opuštěný a bez prostředků jako vdova.

Izajáš 4:1-6
1. Až přijde ten den, říká dále Izajáš, zůstane naživu tak málo mužů, že o každého z nich se bude s křikem přetahovat sedm žen: Budeme se samy živit i šatit, jen si nás prosím vezmi za manželky, jinak zůstaneme s hanbou na ocet.
2. Přichází den, kdy vyraší nádherný a slavný Hospodinův výhonek a všem Izraelcům, kteří zůstanou naživu, země opět ponese bohaté ovoce.
3. Všem obyvatelům Jeruzaléma, kteří jsou zapsáni v knize, Bůh udělí svatost.
4. Zbaví je špíny nepravosti a duchem soudu a ohně očistí Jeruzalém od prolité krve.
5. Potom Hospodin obklopí celou horu Sijón a všechny, které na ni shromáždil, ve dne oblakem kouře a v noci klenbou z plamenů. Jeho sláva všechno zahalí jako baldachýn. Bude zemi chránit před denním horkem a poskytne útočiště před bouří a deštěm.
6. Vždyť on je Hospodin, Bůh náš, jeho soudy však platí pro celou zemi.

Žalmy 105:7-22
7. Dodrží svou smlouvu na věky, sliby, které dal tisícům pokolení.
8. Dodrží smlouvu, kterou kdysi dal Abrahamovi, a sliby dané Izákovi.
9. Hospodin uzavřel s Jákobem smlouvu, která má trvalou platnost:
10. „Dědičně ti dám kenaanskou zemi."
11. Byla jich tehdy hrstka a byli cizinci v zemi.
12. Putovali z jednoho místa na druhé, z jednoho národa do druhého.
13. Nedopustil však, aby jim kdokoliv ublížil. Chránil je, varoval i krále:
14. „Neubližujte mým vyvoleným a nesahejte na mé proroky.“
15. Dříve než dopustil na zemi hlad, a odebral jim vše, na co mohli spoléhat,
16. vyslal do Egypta Josefa, kterého tam jeho vlastní bratři prodali jako otroka.
17. Nohy mu v Egyptě spoutali řetězy, na krk mu dali železný obojek a vsadili ho do vězení.
18. Tvrdou zkouškou ho Bůh protříbil, až nadešel čas Božího záměru.
19. Král rozkázal, aby Josefa přivedli. Vládce národů mu daroval svobodu.
20. Učinil ho pánem svého domu, ustanovil správcem veškerého svého majetku.
21. Dal mu moc nad královskými velmoži a dostal pověření vyučovat moudrosti i jeho starce.
22. Dobrá odpověď je jako polibek na rty.

Přísloví 24:26-27
26. Konej všechno ve správném pořadí: Nejprve obdělej pole a zajisti obživu, potom postav dům a zajisti si domov.
27. Rád bych vám, bratři, připomněl, že i dnes hlásám totéž radostné poselství jako na začátku, jak jste je i vy přijali a na něm založili svou víru.

1 Korintským 15:1-28
1. V něm je vaše záchrana, pokud se ho pevně držíte v té podobě, jak jsem vám je předal. Stojí-li vaše víra na něčem jiném, není víc než pouhou iluzí.
2. Učil jsem vás tomu, k čemu jsem byl sám přiveden: že Kristus zemřel za naše viny,
3. byl pohřben, ale třetí den vstal z mrtvých, jak to vše Bůh už dávno předtím nechal zapsat do starých Písem.
4. Pak se ukázal Petrovi, potom všem zbývajícím dvanácti.
5. Později ho vidělo přes pět set svědků společně; někteří z nich už nežijí, ale většina dosud ano.
6. Pak ho uviděl Jakub a ostatní apoštolové
7. a docela nakonec se ukázal i mně, ač jsem toho nejméně hoden.
8. Vždyť mezi všemi apoštoly jsem já ten poslední, a to je pro mne ještě přílišná čest po tom, jak jsem pronásledoval církev.
9. Bůh se však nade mnou slitoval a jen z jeho milosti jsem to, co jsem. A nebylo to nadarmo: vykonal jsem mnohem víc práce než všichni ostatní. Ale co to říkám - ne já, nýbrž Bůh, jehož jsem byl nástrojem.
10. Ostatně ať už jsem to já nebo někdo jiný, všichni hlásáme totéž poselství, které jste již přijali i vy.
11. Jestliže však věříte, že Kristus vstal z mrtvých, jak potom mohou někteří z vás tvrdit, že mrtví už nikdy neožijí?
12. Kdyby měli pravdu, pak by i Kristus musel dosud ležet v hrobě.
13. A jestli Kristus zůstal v hrobě, všechno naše mluvení o něm a veškerá vaše důvěra v Boha jsou naprosto zbytečné, bezvýznamné a nesmyslné
14. a všichni my, apoštolové, jsme lháři a podvodníci, když o Kristu prohlašujeme, že vstal z mrtvých.
15. Nevěříte-li v možnost vzkříšení, popíráte i zmrtvýchvstání Kristovo.
16. 17-18 A jestliže Kristus nevstal z mrtvých, jakou máte naději? Vaše viny zůstaly neodčiněny, stejně jako viny těch, kteří zemřeli před vámi.
17. ***
18. Jestliže jsme na Krista vsadili jen pro časný život, neužijeme ani tolik co ateisté. A pak jsme tedy nejubožejší ze všech lidí!
19. Skutečnost je však taková, že Kristus opravdu vstal, a to je nám zárukou, že ještě další budou po něm následovat.
20. 21-22 Na počátku dějin člověk svou neposlušností způsobil, že se lidstvo dostalo pod vládu smrti. Kristus, prototyp nového člověka, tuto vládu smrti zase zlomil. My jsme od svých předků zdědili smrt jako nevyhnutelný úděl; kdo však přijme za svůj Kristův život, bude sdílet jeho úděl i ve vzkříšení z mrtvých.
21. ***
22. Všechno má svůj pořádek: nejdříve vstal Kristus, při jeho druhém příchodu pak přijdou na řadu ti, kteří k němu patří.
23. 24-26 Kristův boj o vítězství nad silami zla a smrti zatím stále ještě pokračuje; smrt sice už prohrála, ale ještě není docela zničena. Až Kristus zlomí moc všech svých nepřátel a své království odevzdá Bohu Otci, dějiny se uzavřou.
24. ***
25. ***
26. Bůh totiž svěřil Kristu veškerou moc nad celým vesmírem - samozřejmě s výjimkou sebe sama.
27. Až tedy Kristus zvítězí nad posledním odpůrcem, tehdy přijde ke svému Otci a složí mu všechnu svou moc k nohám, takže nakonec bude svrchovaným vládcem zase sám Bůh.