A A A A A
Bible za jeden rok
Září 5

Izajáš 1:1-31
1. Tato kniha obsahuje několik vidění osudu Judska a Jeruzaléma, která za vlády judských králů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše dostal od Boha Amósův syn Izajáš.
2. Slyšte, nebesa, a dobře poslouchej i ty, země! řekl Izajáš, vždyť k vám nyní mými ústy hovoří sám Hospodin: Mé vlastní děti, které jsem vychoval a dobře se o ně staral, se postavily proti mně.
3. Zatímco dokonce i vůl zná svého pána a také osel ví, kdo mu dává jíst, můj izraelský národ se tváří nechápavě a neví vůbec nic.
4. Jak hříšný je tento národ, pokračoval Izajáš, jeho lidé se doslova sklání pod tíhou vin. Jsou obrazem svých zlých rodičů, děti, které neznají nic víc než zkaženost! Opustili svého Boha, pohrdli svatým vůdcem Izraele a obrátili se k němu zády.
5. Proč chcete stále dál dostávat rány? Proč se neustále vzpíráte? S vaším myšlením něco není v pořádku a zkaženost pronikla hluboko do vašeho srdce.
6. Od hlavy k patě na vás není jediné zdravé místo. Jen samé podlitiny a otevřené rány, které nikdo nevyčistí a neováže ani nepotře hojivou mastí.
7. Vaše země leží v troskách a z vašich měst zůstal jen popel a prach; úrodu z vašich polí vám přímo před očima berou a odnášejí cizinci a zanechávají po sobě jen vypleněnou spoušť.
8. Zůstali jste opuštění jako chatrč na vinici nebo na poli, kde už není co sklízet. Jste jako vylidněné město, které oblehli nepřátelé.
9. A kdyby Všemocný Hospodin neponechal několik z nás naživu, potkal by nás stejný osud jako Sodomu, dopadli bychom jako Gomora.
10. Opravdu se podobáte vládcům Sodomy a obyvatelům Gomory.
11. K čemu jsou mi vaše nesčetné oběti? říká Hospodin. Mám už víc než dost zápalných obětí beranů a tuku vykrmených zvířat; Nelibuji si v krvi býků, jehňat a kozlů.
12. Kdo od vás žádá, abyste šlapali má nádvoří jen proto, abyste se mi občas ukázali?
13. Takové přinášení obětí nemá žádný smysl. Přestaňte s tím! Vůně vašeho kadidla je mi odporná. Nemohu už dál snést vaše pokrytecká setkání, slavnosti novoluní ani sobotní shromáždění.
14. Z duše nenávidím vaše oslavy a tradiční svátky. Vláčím je jako těžké břemeno a už jsem z nich skutečně unavený.
15. Když ke mně v modlitbách vzpínáte své ruce zakrývám si před vámi oči; nevyslyším vás, ani kdybyste se modlili sebevíc. Vždyť na vašich rukou lpí krev nevinných!
16. Chci, abyste byli čistí, abych se už nemusel dívat na zločiny, kterých se dopouštíte. Přestaňte páchat zlo
17. a naučte se konat dobro! Jednejte spravedlivě a pomáhejte všem, kdo musí snášet příkoří. Ujměte se sirotků a zastaňte se ovdovělých žen.
18. Přijďte za mnou a promluvíme si spolu, praví Hospodin. I kdyby na vás lpěly vaše viny jako šarlat a nepravosti vás zbarvily jako purpur, budete čistí jako padlý sníh a bílí jako beránčí rouno.
19. Budete-li ochotni mi naslouchat, země vám vydá své nejlepší ovoce;
20. jestliže se však vzepřete a postavíte se na odpor, zahynete rukou svých nepřátel. To vám říkám jako váš Hospodin.
21. Jen se podívejte, pokračuje Izajáš, jak se dříve věrné město spustilo jako lehká žena! Kdysi v něm vládla spravedlnost a obývali je bezúhonní lidé. Dnes se však stalo doupětem vrahů!
22. Z jeho původního lesku nezbylo už téměř nic, jako když se víno zředí s vodou.
23. V jeho čele stojí zločinci a kumpáni zlodějů; všichni se dají snadno koupit a ženou se jen za úplatky. Osudy osiřelých dětí je nezajímají a záležitosti vdov se k nim ani nedostanou.
24. Proto slyšte, co praví Všemocný Hospodin, Bůh a vládce Izraele: Všichni, kdo se mi postavili, ponesou důsledky své vzpoury. Dovolím, aby je zahubily jejich vlastní viny.
25. Zakročím proti vám, a přetavím vás jako drahý kov, dokud nebudete dokonale čistí.
26. Do čela vám pak postavím odpovědné vůdce a moudré muže, stejně jako tomu bylo kdysi na začátku. Potom se váš domov opět stane věrným městem, ve kterém zavládne spravedlnost.
27. Všem obyvatelům Jeruzaléma, kteří litují svých vin, Hospodin zajistí spravedlnost a zachrání je.
28. Avšak buřiči a provinilci spolu zahynou, neboť každého, kdo opustí Hospodina, čeká záhuba.
29. "Vás, kdo jste vědomě navštěvovali posvátné zahrady a uctívali falešná božstva, přikryje hanba a opovržení.
30. Sami budete jako duby, jimž vadne listí, budete jako zahrady, které sužuje sucho.
31. I ti nejmocnější shoří jako suchá sláma. Jejich vlastní nepravosti v nich zažehnou oheň, který nikdo neuhasí.

Izajáš 2:1-22
1. V dalším vidění ohledně Judska a Jeruzaléma obdržel Amósův syn Izajáš toto poselství:
2. V závěru dějin se hora, na níž stojí Hospodinův chrám, stane nejvyhledávanějším místem na světě; její význam převýší cokoliv jiného a do Jeruzaléma budou směřovat lidé ze všech koutů země.
3. Pojďme, řeknou obyvatelé všech národů světa, vydejme se na Hospodinovu horu do chrámu Boha Izraele. Tam nás Hospodin naučí vše, abychom mohli žít podle jeho představ a vůle. Z Jeruzaléma se ze Sijónu se bude šířit známost Hospodinova zákona.
4. Z Jeruzaléma bude Hospodin vládnout celému světu a sjedná pořádek mezi mnohými národy země. Lidé pak překují své meče na radlice a svá kopí na vinařské nože, a již nikdy se proti sobě nepostaví ve válce. Žádný z národů se již nebude připravovat k boji.
5. Proto pojďte, Izraelci, a jednejte podle slov Hospodina.
6. Bože, opustil jsi svůj izraelský národ, potomky praotce Jákoba, neboť cele propadli falešnému náboženství východu; stali se vyznavači okultismu jako Pelištejci a jsou jedna ruka s pohany.
7. Jejich země je plná stříbra a zlata a jejich pokladnice jsou bezedné. Všude se pasou početná stáda koní a vozů je tolik, že je nikdo nespočítá.
8. Jejich zemi ale zaplavily modly falešných bohů; lidé uctívají vlastní výtvory a dílo svých rukou. Všichni bez rozdílu se klaní falešným bohům.
9. Proto je Hospodine srazíš na kolena, ponížíš je a nebudeš znát slitování.
10. Prchněte do skal a ukryjte se pod zem ze strachu před Hospodinem a jasem jeho majestátu!
11. Každého domýšlivce naučí pokoře a jeho pýchu srazí až k zemi. V ten den zůstane vyvýšen jedině Hospodin.
12. Všemocný Hospodin připravuje den, kdy pokoří vše, co se dme pýchou a nadutostí,
13. všechny vzrostlé libanónské cedry i bášanské duby,
14. tyčící se hory a vysoké kopce,
15. každou vznosnou věž i pnoucí se hradbu.
16. Potopí obchodní lodě i okázalé jachty
17. Každého domýšlivce naučí pokoře a srazí jeho pýchu až k zemi. V ten den zůstane vyvýšen jedině Hospodin,
18. zatímco všechny modly falešných bohů zmizí.
19. Až Hospodin vstane, aby otřásl zemí, lidé ve strachu před ním a jasem jeho majestátu prchnou do jeskyň a ukryjí se pod zem!
20. V ten den lidé nechají napospas krysám a netopýrům všechny své stříbrné a zlaté bůžky, které si vyrobili, a uctívali je.
21. Jakmile Hospodin povstane, aby otřásl zemí, uprchnou ve strachu před ním a jasem jeho majestátu do úkrytu skal a útesů!
22. Proto se přestaňte spoléhat na pomoc od lidí. Vždyť každý člověk jednou vydechne naposled a nezůstane po něm vůbec nic.

Žalmy 105:1-6
1. Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno. Seznamte národy s jeho velikostí.
2. Zpívejte Bohu, žalmy prozpěvujte, hovořte o všech jeho podivuhodných činech.
3. Chlubte se jeho svatým jménem, raduj se srdce těch, kdo hledáte Hospodina.
4. Hledejte Pána a sílu jeho. Tvář jeho hledejte ustavičně.
5. Připomínejte si jeho mocné činy a zázraky, i soudy, které vyřkla jeho ústa,
6. vy potomci Abrahama, jeho služebníka, vy děti Jákoba, jeho vyvolení.

Přísloví 24:23-25
23. Také toto jsou přísloví moudrých: Je špatné, nebýt na soudu nestranný.
24. Kdo řekne o viníkovi, že je spravedlivý, toho lidé proklínají a národy mu zlořečí.
25. Ovšem těm, kteří správně rozhodnou, se dobře povede a budou mít požehnání.

1 Korintským 14:21-40
21. Ve starozákonním proroctví říká Bůh: "Pošlu k nim cizince, aby k nim promluvili cizím jazykem, ale ani těm nebudou naslouchat."
22. Ten nesrozumitelný jazyk tedy sotva někoho přivede k víře; a kdo již křesťanem je, potřebuje taky slyšet spíš jasné Boží pravdy.
23. Představte si, že se sejdete, každý z vás bude mluvit jiným jazykem a teď mezi vás přijde nezasvěcený nebo nevěřící člověk. Neřekne si, že vám nejspíš přeskočilo?
24. Když ale všichni budete tlumočit Boží pravdu jasnou řečí, pak to, co nahodilý host uslyší, zasáhne jeho svědomí.
25. Bude usvědčován a jeho nejtajnější myšlenky budou odkrývány, takže padne na kolena a vyzná: Mezi vámi je určitě Bůh!
26. Jaký závěr z toho udělat? Když se sejdete, jeden poslouží zpěvem, jiný poučením, další poselstvím od Boha a další zase jeho výkladem. Pro všechny tu platí jediné pravidlo: aby to, co dělají, bylo k prospěchu celé obci věřících.
27. Pokud jde o mluvení cizím jazykem, ať tedy mluví nejvýše dva nebo tři, ale pěkně jeden po druhém a zároveň ať to někdo překládá.
28. Když se nenajde nikdo, kdo by byl schopen to učinit, ať toho mluvící raději nechá nebo mluví s Bohem potichu, sám pro sebe.
29. Také ti, kterým se dostálo zvláštního Božího poselství, ať hovoří jen dva nebo tři, ostatní ať o něm uvažují.
30. 30-31 Jestliže Bůh odhalí něco dalšímu z přítomných, zatímco předchozí ještě mluví, má mu být postoupeno slovo. Tak se dostane na všechny, kdo mají co říci pro pomoc a povzbuzení ostatním.
31. ***
32. Pamatujte, že kdo mluví z Božího pověření, umí se také odmlčet a čekat, až na něj zase přijde řada.
33. Bůh si nelibuje ve zmatku a hluku, ale v řádu a pokoji.
34. Zatím jsem se nikde nesetkal s tím, aby ženy zasahovaly do průběhu křesťanských shromáždění. Ať to tedy nedělají ani u vás.
35. Pro ně je vhodnější přijímat usnesení mužů než s nimi diskutovat; konečně jim to ukládá i zákon.
36. Jestli se jim něco nezdá, ať si to nechají doma vyložit od manžela a nedohadují se na veřejnosti. Někomu se to jistě nebude líbit, ale nemyslete si, že právě vy v Korintu rozumíte všemu nejlíp. Nejste první ani jediní, kdo přijali Krista za svého pána.
37. A jestli někdo tam u vás tvrdí, že má zvláštní nadání slyšet Boží hlas a jiné schopnosti z Božího Ducha, měl by tím spíš pochopit, že to, co vám říkám, pochází od Boha.
38. Kdo to odmítá uznat, ten sám nemá nárok na uznání.
39. Tak tedy, milí bratři, proste Boha o to, abyste mohli hlásat jeho pravdy. Nebraňte mluvit cizími jazyky,
40. ale všechno ať má svůj pořádek a kázeň.